Home

Opplæringsplan for nyansatte

Oversikt over opplæring av ansatt

 1. Arbeidsgivere kan bruke denne malen til å føre oversikt over de ansattes opplæring. Legg inn kurs og navn på ansatte, og bruk opplæringsloggen til å føre oversikt over hvem som har tatt, bestått eller ikke bestått bestemte kurs. Med tabell-slicere er det enkelt å dele ting og tang
 2. istrative stillinger (ulike fagområder i hver fane); ansatte i lederstillinge
 3. Opplæringsplan 2014 Bakgrunn: Opplæringsplanlegging i Stange kommune er forankret i kommunens vedtatte Nyansatte Org. info avd. 1 g. pr. år. Guidet omvisning/ Sept. 2014 busstur + ½ info-dag. HMS opplæring- grunnkurs Ledere og verneombud Vår Org. info avd Kurstilbud /2014 -program
 4. - Opplæring av de ansatte er en rett og en plikt som varer hele arbeidsforholdet, og det er i arbeidsgivers interesse at medarbeidere har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene de blir satt til, sier juridisk rådgiver Kari-Anne Andersen, som er faglig koordinator i Visma Smartskill
 5. Opplæringsplan I forbindelse med at Canvas innføres som læringsplattform er det planlagt en rekke opplæringsaktiviteter. Det er prosjekt Digitalt læringsmiljø og fakultetsnettverk for digitalt læringsmiljø som organiserer opplæringen, med hjelp fra LINK - Senter for læring og utdanning

Den nyansatte må få klar og tydelig informasjon om hvilke oppgaver han/hun kan og må utføre, og hvilken opplæring som kreves. Opplæring for unge arbeidstakere. Arbeidsgiver bør være ekstra bevisst på å gi unge arbeidstakere nødvendig opplæring Sørg for at den nyansatte deltar i andre medarbeideres arbeidsoppgaver, kundebesøk, interne og eksterne møter og andre relevante aktiviteter. På denne måten blir den nyansatte kjent med nye kontakter og situasjoner, og får en sterkere relasjon med de andre kollegene. 7. Still krav •Det utarbeides en opplæringsplan hvor opplæringsbehov, datasystemer m.m kartlegges. •Oppnevne fadder for den nyansatte. Fadderens oppgave er å gi den nyansatte praktisk og sosial informasjon slik at den ansatte finner seg raskt til rette. Fadderen vil ofte ha samme type jobb som den nyansatte En god opplæringsplan etterfulgt av en like god oppfølgingsplan skaper utvikling. Utvikling skaper trivsel og disse faktorene sammen skaper mestringsfølelse. Nyansatte som hurtig kommer inn i en kultur der trivsel, mestring og utvikling er i førersetet vil i større grad sørge for at rekrutteringsprosessen blir vellykket Hensikten med en opplæringsplan er å dekke behovene i kompetanseplanen. I hvilken grad kompetanse- og opplæringsplaner blir individuelt tilpasset er et spørsmål om kost/nytte. Individuelt tilpassede planer vil normalt kreve en kartlegging av stillinger og funksjoners behov, og individuelle og gruppers kompetansestatus og behov

Sjekkliste for introduksjon av nyansatte Navn på ansatt: Avdeling: Stillingstittel: Startdato: Kontaktperson/ansvarlig for introduksjon: Fadder: Dersom noe i skjemaet nedenfor ikke er gjeldende, vennligst skriv N/A i signaturfeltet. OPPGAVER Mottatt signert kontrakt fra nyansatt Signatur/dato, ansvarlig for HR Aktuelle planer-og tannhelseplan, opplæringsplan I løpet Hvem gjør hva i ledelsen og blant kollegene av 1. Fylkeskommunens etiske retningslinjer, tannhelsetjenestens kvalitetshåndbok måned Oppfølging av informasjonssikkerhetsrutiner Bli kjent med utover egen klinikk 7. Oppfølgingssamtale etter 2. måned Etter 3

Til sammen utgjør disse tre komponentene vår læreplan / opplæringsplan. Opplæringsplanen kan ses på som et verktøy som skal sikre at nyansatte og eksisterende medarbeidere alltid får den opplæring som er nødvendig for å tilfredsstiller målene i læreplanen. Grunn-, spesial- og videreopplærin Rundt 100 nyansatte har til nå rangert hvor fornøyde de var med alt fra rekrutteringsprosessen til hvordan de ble tatt imot og lært opp. Resultatet var at antallet som svarte «ganske misfornøyd» eller «veldig misfornøyd» ble redusert fra 10 % til 2 % etter innføringen av systematisk onboarding En opplæringsplan er et godt verktøy for å sikre at alle får lik opplæring. Jorunn Rinde bekrefter at planen gjør det lettere for henne å holde oversikt over hvem som har fått opplæring. Ved å benytte planen systematisk i opplæringen, vet hun at alle nyansatte har gjennomgått og fått trent på utførelse av analyseprosedyrene Dette er et eksempel på en opplæringsplan innen informasjonssikkerhet på virksomhetsnivå. Planen kan brukes som utgangspunkt ved utarbeidelse av en egen plan i din virksomhet. Trenger du hjelp eller lurer på noe, så ta kontakt Som faglig leder og instruktør er dere lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften. Sammen skal dere sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på. Her finner dere informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og råd og tips om hvordan dere kan planlegge og gjennomføre opplæringen

At nyansatte føler seg sosialt komfortable og aksepterte er sentralt for suksess. 60 prosent av ledere som mislykkes med sin onboarding-prosess skylder på slik mangel på sosial intergrering (6). Til slutt: Husk at onboarding er ikke bare HR-avdelingens eller den nærmeste lederens jobb At fadder har tid til å være tilgjengelig for den nyansatte, særlig den første tiden/første månedene. At fadder er motivert for rollen/oppgavene. Om fadderrollen skal bli gitt en person eller være fordelt på flere (fadderteam). At fadderen er noen som den nyansatte skal jobbe sammen med/samarbeide med også utover fadderrollen Myndighetene ønsker å innføre veiledet førsteår for nyansatte i barnevernet, med hensikt om å redusere frafall, samt å bidra til profesjonell utvikling av nyansatte. Dette prosjektet hadde som formål å undersøke hvor langt man har kommet med å innføre veiledning for nyansatte og øvrige ansatte i det kommunale barnevernet. Deltakerne i studien besto av ansatte i det kommunale.

Før den nyansatte begynner. Individuell opplæringsplan Ansvarlig: Nærmeste leder; Individuell opplæringsplan for studentbetjenter Ansvarlig: Hilde K. He nyansatte er blitt tilbudt og utsatt for, har intervjuene også forsøkt å avdekke den bedriftskultur som finnes i banken og hvordan denne har fortont seg for de nyansatte. Spesielt innenfor sistnevnte område, bedriftskulturen, har jeg erfart de semistrukturerte intervjuene som velegnet

Gi beskjed om hvilke administrative systemer den nyansatte skal ha tilgang til (FS, Public360, Basware m.fl.) Skjema for systemtilganger . Ring den nyansatte innen 3 dager fra underskrevet arbeidsavtale er mottatt : Oppnevne en fadder : Utarbeide opplæringsplan i samarbeid med fadder; Opplæringsplane 3. november 2020 Har ansatt digitale medarbeidere Harstad kommune har nå tatt i bruk arbeidskraft som kan jobbe døgnet rundt, 365 dager i året Utarbeide tilpasset opplæringsplan. Planen skal gi den nyansatte en introduksjon til arbeidsoppgaver, roller og gi en oversikt over møter for introduksjonsperioden. Utpeke fadder og gi fadder ansvarsoppgaver til oppfølging. Orientere om navn og tiltredelsesdato til kolleger

Opplæringsplaner for nyansatte - For ansatte - Høgskolen i

Det bør ha et introduksjonsprogram for de to første ukene til lærlingene, slik som nyansatte får. Planen bør inneholde: Faglig leder skal ha laget en intern opplæringsplan før lærlingen er på plass. Planen bør inneholde enkle oppgaver den første tiden Sjekkliste for mottak av nye medarbeidere: Dette er ment som en veiledning for ledere og faddere som skal ta i mot nye medarbeidere. I introduksjonsfasen skal den nyansatte få kjennskap både til forholdene ved egen enhet o Den nyansatte har også selv et ansvar for å holde kontakten med deg som fadder, men som fadder bør du være proaktiv. Normalt vil en fadderordning vare de første månedene etter at den nyansatte har begynt i den nye jobben

De fleste av de større virksomhetene i kommunene har introduksjonsprogram for nyansatte i sjekklisteform, som i hovedsak inneholder system- og rutineopplæring. Det er store variasjoner på hva som er vektlagt av fagtiltak i opplæringen i like virksomheter i Vestfold. Fellestrekkene er at det er definert mang OPPLÆRINGSPLAN OG KOMPETANSEKRAV Dok. nr. LM 2.3 Versjon nr. 3.1 Gyldig fra desember 2018. Kun elektronisk versjon er gyldig. Side 3 av 3 www.norcrin.no Gjennomgått studiespesifikk opplæring skal dokumenteres for eksempel i delegeringslogg, opplæringslogg (Training log) eller egen opplæringsplan OPPLÆRINGSPLAN FOR NYANSATTE Hvordan nyanasatte mottas og introduseres for arbeidet, er en viktig del av tilretteleggingen for den enkelte. Både muligheten for å vise aktsomhet og for å lære arbeidet avhenger av hvordan dette skjer. Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet, Arbeidstilsynet 2006 Opplæringsplan. Opplæringsplanen er et verktøy som skal bidra til å sikre at lærlingen(e) får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen. Bedriften er pliktig til å lage en generell plan for opplæringen. Innhold. Her er noen momenter som bør avklares når en plan skal lages

Seksjonens opplæringsplan omfatter alle oppgaver og områder som arbeidstaker skal gjennomføre i forhold til sitt ansvar og arbeidsfelt. Nærmeste leder har ansvaret for at opplæringsplan følges opp for den enkelte, og til dette benyttes en sjekkliste Del 1: Introduksjon til nyansatte Del 2: Opplæringsplan med sjekklister 2. Som medarbeider kan du forvente av oss Informasjon om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker i Bergen kommune. Informasjon om Bergen kommunes etiske retningslinjer, herunder meldeplikt/varsling. Opplæring i bruk av Bergen kommune sitt intranett

Den nyansatte får informasjon om sjekklistenes innhold og hvordan han/hun skal få opplæring. Legene har egene opplæringsplaner. Opplæringsplan for nyansatte overleger i medisinsk biokjemi, Ullevål. I tillegg til det som er nevnt i opplæringsplanene på enhetene/seksjonen, så skal alle nyansatte ha gjennomgått nyansatte kan presenteres for andre ansatte i menigheten/organisasjonen og for menighetsråd, styret eller styrets leder. Man kan også arrangere andre møtepunkter mellom de barnehageansatte og staben for øvrig. Oppdatert august 2014. Title: INTRODUKSJON OG OPPFØLGING AV NYANSATTE Leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen, leverer fra seg lederklubba om ett år. Hun anbefaler alle engasjerte farmasøyter som vil ha påvirkning, å stille til valg som ny leder nyansatte Finnes på arbeids- plassen Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer X Organisasjonskart X Pensjonsordninger i kommunen X Personalforsikringer i Opplæringsplan Henvendelse til leder Informasjon om andre sosiale forhold (personlig atferd, kundebehandling, telefonkultur, samværsformer opplæringsplan. Introduksjonsplanen er en hjelpe-sjekkliste som skal bidra til at mottaket av en ny medarbeider Invitasjon til neste velkomstdag for nyansatte direkte i outlook kalenderen til den nyansatte med påmeldingslink. Ferdigfrankert k onvolutt som går rett til arki

5 tips til opplæring av ansatte Visma Blo

Opplæringsplan sak og arkivsystem. I Arkivplanen for Tingvoll kommune står det at arkivleder i kommunen har ansvar for å holde og vedlikeholde arkivet, og å gi opplæring og veiledning til ansatte innenfor området. 1. Det foretas individuell opplæring av samtlige nyansatte etter deres behov og tidligere kjennskap til arkiv i offentlige organ De har en systematisert introduksjon til nyansatte, opplæringsplan for alle ansatte og en omfattende intern kursvirksomhet. Stiftelsen Radarveien har egne rutiner for oppfølging rundt brukere med vedtak etter kap. 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og egne retningslinjer for skadehåndtering Viktigheten av et godt og strukturert innføringsprogram, en såkalt onboardingprosess, for nyansatte er ofte undervurdert, og får alt for lite oppmerksomhet i mange virksomheter. Undersøkelser viser at det er 69% større sannsynlighet for at en ansatt som deltar i et strukturert onboardingprogram blir værende i virksomheten opp til tre år enn de som ikke deltar [ For å unngå at viktige ting ikke blir glemt og sørge for at alle får en første arbeidsdag som oppfyller virksomheten standard, anbefales det at det utvikles en sjekkliste som viser hvilke forberedelser den nærmeste overordnede må gjøre før den nyansatte kommer Introduksjon av nyansatte skal foregå systematisk i virksomhetene i henhold til det rammeprogram som foreligger i kommunen. Ved utarbeidelse av opplæringsplan må virksomheten ta med i vurderingen, behov for vikarer og innarbeide konsekvensene i budsjettet. § 17 Tvister

Opplæringsplan - For ansatte - Universitetet i Osl

tillegg skal det foreligge en opplæringsplan for nyansatte på hver enhet. 5 Kapittel 2 Kompetanseplanens forankring, ambisjoner og forvaltning 2.1 Forankring av kompetanseplanarbeidet Forankring hos tillitsvalgte og verneombud og Planarbeidet er informert om i lokale AMT-møter med tillitsvalgte og verneombud Be gjerne den nyansatte om å evaluere tiden som har gått, i tillegg til å gå gjennom opplæringsplan og rollebeskrivelse for å kartlegge oppstarten. Disse samtalene bør ikke kun dreie seg om den ansatte innfrir på bedriftens forventninger, men også hvorvidt bedriften innfrir den nyansatte sine

opplæringsplan for nyansatte hvor styrer har ansvar for en del og avdelingene for en annen del. Samtaler/ opplæring/ veiledning: - Alle assistentene får minimum 2- 3 samtaler med sin pedagogiske leder i løpet av året. Dette blir samtaler som legges opp individuelt og innholdet tilpasses behovet - Utarbeide opplæringsplan/tiltak -------- - Sørge for at den nytilsatte sitt navn kommer på nødvendige lister m.m. i enheten og ev. andre steder der dette er nødvendig. -------- - Velkomstmøte første arbeidsdag 1. dag -Bestill gjerne blomster til den nyansatte på første da Som arbeidsgiver kan du ikke spørre kandidaten om politisk syn, organisasjonstilknytning eller seksuell orientering ved ansettelse. Du kan verken spørre kandidaten direkte, eller gjøre noe for å innhente slike opplysninger på annen måte Du må ha en gratis brukerkonto for å laste ned gratis innhold. Læringsportalen gir deg tilgang til gratis faglig innhold, blant annet artikler, e-bøker, webinarer og annet relevant innhold 1 Introduksjonsprogram for nyansatte Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 14/72 den 16.12.2014 Forslag til revidering innen 31.12.2015 . Saksnr i Ephorte: 2014/102

Opplæring - Arbeidstilsyne

Slik gir du nyansatte en god introduksjon - ledernytt

Opplæringsplan - 2012 Nasjonal plan Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og utvikle gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læringskurs, opplæring i klasserom og fagsamlinger. Tilbud ut i fra behov Opplæringsplanen blir revidert årlig etter innspill fra FA-gruppene N ærmeste leder er hovedansvarl ig for at nyansatte blir tatt imot på en god måte og blir fulgt opp i prøvetiden. En del informasjon og tilrettelegging for nyansatte vil være lik uansett avdeling eller type stilling, men en god del informasjon vil variere. Introduksjonen starter umiddelbart ette r signering av arbeidsavtale

Slik lykkes dine nye ansatte med salg, Maskinerie

Har begynt å lage en ny opplæringsplan for nyansatte. Har kartlagt interne ressurspersoner som kan bidra i opplæring på tvers i virksomheten. Finansiert av Helsedirektorate De skal også kunne utarbeide en opplæringsplan for nyansatte medarbeidere og tilrettelegge for deres læringsprosesser. Generell kompetanse Kurset skal bidra til at deltakerne har et reflektert og realistisk syn på treffsikkerhet i rektrutteringsprosessen Alle nyansatte tildeles en mentor som har hovedansvar for opplæring 10. Alle ansatte får også kontinuerlig tilbakemelding fra fagleder i sine respektive team. Det er utarbeidet opplæringsplan for nytilsatte i økonomiteamet, hvor det fremgår at sosialtjenesteloven §§ 17, 18, 19 og 20 skal leses gjennom Volvat-gruppen er et av landets ledende private helseforetak, med landsdekkende tilbud på helsetjenester

Hvordan oppnå helhetlig kompetanseutvikling

Opplæringsplan for bioingeniører i selvstendig screening av cervixprøver Ansvarlig institusjon: Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus Versjon: 1 Gjelder nyansatte bioingeniører uten tidligere opplæring i cervix-cytologi eller bioingeniører som har vært lenge borte fra faget. Definisjoner De skal også kunne utarbeide en opplæringsplan for nyansatte medarbeidere og tilrettelegge for deres læringsprosesser. Holdningsmål Kurset skal bidra til at deltakerne har et reflektert og realistisk syn på treffsikkerhet i rektrutteringsprosessen Hei! Bare et spørsmål fra meg her... Er det noen av dere som har fadderordninger for nyansatte på jobben? Dvs at man har et spesielt ansvar for en nyansatt i dennes prøvetid, utover det en ellers hadde hatt, med opplæring, tilrettelegging osv. Dreier seg om stillinger som ikke ellers har personal..

Nyansatte skal få den kjennskap til IK-systemet og de. rutiner og prosedyrer som er nødvendig for å ivareta. rettigheter og plikter som arbeidstaker. Ansvarlig for dette er dagligleder. Alle ansatte skal få den opplæring i IK-systemet som er. Opplæringsplan. HMS opplæring Økonomikurs for ledere og økonomimedarbeidere. Vår kurspakke består av grunnkurs innen økonomiforvaltningen ved UiB, samt teorikurs og systemopplæring for de ulike arbeidsprosessene Onboarding for nyansatte i staten. E-læringskurs. Leiar sitt ansvar for innfasing. HR kan leggje til rette for ei god onboarding, men det er du som nærmaste leiar som veit kva den nytilsette treng av kompetanse, støtte og rettleiing. Opplæringsplan: Dei færraste kan alt av seg sjølv Første uken får nyansatte en opplæringsplan, gjennomfører en oppstartsamtale med leder og får en første introduksjon til sentrale personer og støttefunksjoner. I løpet av de første månedene inviteres nye medarbeidere til introduksjonskurs som gir en innføring i Utdanningsdirektoratets organisering og arbeidsoppgaver det skal utformast rundskriv med minimumskrav til opplæringsplan for legar. Startopplæring må ha et omfang på minst to dagar og kan haldast to ganger i året samordna med oppstart for nye turnuslegar. Opplæringsplanen må legge vekt på lokale rutinar, internkontrollsystem, bruk av helseradio, lokal geografi og samhandling

opplæringsplan: Virksomhet Øke kompetansen om hvordan : møte barn som pårørende - urs/undervisning gjennomført K - ema i opplæring av nyansatte T - akelse i nettverk med NLSH Delt-Inngå i virksomhetens opplæringsplan-Virksomhetene setter av tid til nettverksdeltakelse: Virksomhe gjennomført i løpet av de siste 3-5 årene. Det er utarbeidet en egen opplæringsplan for leger på føde/barsel og neonatal. Nyansatte skal få opplæring så snart som mulig, gjennomført senest innen 3 måneder. Avdelingsleder har ansvar for dokumentasjon av gjennomført opplæring Enten du skal ansette nye medarbeidere fast, ansette på engasjement eller leie inn på kort sikt vil du måtte gjennomføre en form for opplæring av nyansatte. Selv om du har vært grundig gjennom intervjuprosessene og sørget for at kompetansen er i henhold til dine krav, så vil det alltid være mye nytt for en ansatt som kommer Ansette nye medarbeidere - 4 tips for opplæring Les mer

Opplæringsplan - eStudie

Onboarding av nyansatte er mer enn introduksjo

Kommunen tilrettelegger for mottak og innfasing av nyansatte. Alle ansatte har gjennomført e-læringskurset for nyansatte. Alle nyansatte blir fulgt opp i prøveperiode. Bestått e-læringskurs «Nyansatt i Kristiansund kommune». Gjennomført oppstartssamtale med nærmeste leder, tildelt veileder og personlig opplæringsplan Har du slått av Cookies? Det kan se ut som du har slått av cookies i din nettleser. For å bruke Veilederen må du slå på cookies. Du har problemer med å bruke Veilederen Arbeidsgivers oppfølgning av den nyansatte vil imidlertid alltid være et viktig moment ved vurderingen av om en oppsigelse iht § 15-6 er å anse som gyldig eller ikke. Det kan være fornuftig å utarbeide en opplæringsplan der oppgaver presiseres,. OPPLÆRINGSPLAN INNEN STRÅLEBRUK OG STRÅLEVERN FOR ANSATTE I HELSE BERGEN HF . I Helse Bergen gjelder følgende opplæringsplan i 3 nivå: 1. Informasjon til alle nyansatte Informasjon om strålebruk og strålevern i Helse Bergen HFskal bli en del av * det obligatoriske kurset for alle nyansatte

Bruk av opplæringsplan Noklus

Eksempel - opplæringsplan innen informasjonssikkerhet

Knowit lagde en solid opplæringsplan for de nyansatte lønnsmedarbeidere, kartla risiko og lagde en tydelig kommunikasjonsplan. Vi gjennomførte over 40 større og mindre forbedringstiltak, med fokus på å digitalisere manuelle bilag, gjennomføre tekniske forbedringer, sikre klar ansvarsfordeling mellom avdelinger, og automasjon Det å gi nyansatte en god start på arbeidsforholdet bidrar til dette. Det å klargjøre praktiske ting som PC, nøkkelkort, nødvendige passord og tilganger er selvfølgelig en nødvendig men liten del av prosessen. Det å få en ny medarbeider integrert i bedriften, innebærer en planmessig fremgangsmåte som tar hensyn til flere forhold - opplæringsplan for ansatte - Intern utdanning ved Nyfødt intensiv - oversikt over gjeldende opplæring for nyansatte første året og planer for utvidelse av planen - perm for nyansatte Fem pasientjournaler ble gjennomgått 15. november 2013 Introduksjonsplan for nyansatte i Hias IKS. Ansatt. Stilling. Lærling Kjemiprosess. Dato. Fadder. Leder. Frist. Aktivitet. Dato og signatur (ansatt og . ansvarlig) 1. dag. Hilse på dine nye kollegaer. Omvisning, bli kjent på egen arbeidsplass . Innføring i låsesystem/alarm. Utdeling av adgangskort og parkeringskort. Bli kjente med fadder.

Du finner også skjema og sjekklister for kvalitetskontroll og forslag til opplæringsplan i laboratoriearbeid. Denne kan være spesielt nyttig hvis man har nyansatte medarbeidere som trenger kunnskap i laboratoriearbeid. Ved å benytte våre e-læringskurs og prosedyrer kan de tilegne seg god kunnskap •Opplæringsplan (for nyansatte) •Kompetanseplan (vedtatt politisk) •Planleggingsdager . Prosedyrer 2.1 Prosedyre for tilmelding av nye deltagere til Frisklivssentralen 2.2 Prosedyre for helsesamtale 2.3 Prosedyre for frisklivsmøte Nr./år/ avdeling. Avvik Faggruppe Mangelfull. dokumentasjon. Internrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007 - 2011. Nr./år/ Avvik Ansvarlig/ avdeling. Faggrupp • Opplæringsplan for nyansatte og ferievikarer • Hospitering av studenter. • Forskning i avdelinga: NAPIC studien. Antibiotika bruk av barn innlagt i sjukehus. Utfordringar •Implementering av ny kunnskap der vi ikkje har ansatte med kompetanse på området

Det er blant annet utviklet et eget introduksjonsprogram for nyansatte der den ansatte får egen fadder og egen opplæringsplan. På den måten sikrer vi at en nyansatt får en god introduksjon og blir tatt godt imot i bedriften Kompetanse- og Opplæringsplan Barneverntjenesten i Karmøy kommune - Februar 2018 - sist vedtatt i hovedutvalg helse og omsorg februar 2017. Ny sak behandlet 27. februar 2018 i hovedutvalg helse og omsorg, sak sendt til ny behandling med følgende vedtak; «Vedtak: Det vises til behandling av 1. generasjons kompetanseplan 1. halvår 2017

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Onboarding handler om at alt er på plass av arbeidsverktøy og tilganger første arbeidsdag, god organisasjonsforståelse, kommunikasjonsflyt, opplæringsplan etc. Alt som er med på en profesjonell oppstart som gjør at den nyansatte fortsetter å være fornøyd med valget som ble gjort og raskt kommer inn i verdiskapende arbeid - Personalansvar, herunder utvikle, etablere og drifte en helhetlig opplæringsplan for nyansatte og sykemeldingsoppfølging - Daglig ansvar for godkjenning av fri, ferie og sikring av nærvær - Ansvar for internkontroll, rapportering og statistikk - Ha fokus på fagutvikling og tiltaksutvikling i hht den varslede strukturreforme Prosjekt for økonomi og lønn. Mottaksprosjektet for økonomi og lønn skal sørge for et godt mottak av DFØ sine løsninger og tjenester ved UiB, og videre sikre at organisasjonen får informasjon om og opplæring i nye standardiserte prosesser og rutiner Opplæringsplan utarbeides og opplæring gjennomføres kontinuerlig. Dette for at de ansatte, i tillegg til at de skal ha kunnskaper og ferdigheter for å utføre det faglige arbeidet korrekt, skal ha nødvendige kunnskaper i førstehjelp og sikkerhet slik at de er i stand til å utføre førstehjelp på en slik måte at de kan sikre liv og helse for ansatte i vår bedrift

rapport forvaltningsrevisjon hitra kommune - oppfØlging av vedtak innholdsfortegnelse side 1. sammendrag 2 1.1 mÅlsetting for prosjektet 2 1.2 revisors vurderinger og konklusjoner 2 1.3 revisors anbefalinger 2 2. innledning 3 2.1 bakgrunn for prosjektet 3 2.2 hjemmel og formÅl 3 2.3 avgrensing av prosjektet 3 3. formÅl 3 3.1 problemstilling 1 3 3.2 problemstilling 2 Postadresse: Postboks 76, 3300 Hokksund Telefon: 32 25 10 00 Bankgiro: 8150 17 06019 Besøksadresse: Telefaks: Org.nr: 954 597 482 E-post: Post@ovre-eiker.kommune.no Bankgiro skatt: 7855 05 0624 Nesten 20 år har nå gått siden prosjekt Mor-barn vennlig initiativ (MBVI) ble lansert i Norge. I kjølvannet av dette initiativet har landets føde/barselenheter kommet langt når det gjelder å beskytte og fremme amming. Rundt 90 % av norske barn fødes i dag ved enheter som er MBVI godkjent etter WHO/UNICEFs kvalitetskrav for å fremme amming 2 Helse- og omsorgsplan for Halden kommune.....13 Visjon for helse- og omsorgssektoren og Halden kommune..1 Koronavirus - informasjon til ansatte. Nettstader for tilsette: MinGat (hjemmefra via 2-faktor pålogging) MinGat (fra PC på jobb) Kompetanseportale

 • Www afghanistan.
 • Feire barnebursdag kristiansand.
 • Weber genesis ii e 310 gbs sort.
 • Ducati scrambler teknisk data.
 • Glasa in balkong pris 2017.
 • Lage uro av papir.
 • Wasserbruch hoden erwachsener.
 • T68 lok.
 • Røft trondheim.
 • Zapfanlage anschlüsse.
 • Komplett mobil barn.
 • Vindusfolie frostet.
 • Genesaretsjøen.
 • Lime fet plast.
 • Ferie kina.
 • Feste mannheim 2018.
 • Frukt og grønt norsk thai.
 • Vorrei conoscere persone nuove.
 • Transnistria recognition.
 • Marie aubert hjemme.
 • Awesome music festivals.
 • Stekt aubergine äggplanta med tomat.
 • Elektromagnetisk hypersensitivitet.
 • Blackbeard schiff.
 • Comeon casino.
 • Forum kissnofrog.
 • Apotek bergen storsenter.
 • Tv 3 play paradise hotel sverige.
 • Eksentrisk trening jumpers knee.
 • Darth vader filmer.
 • Lars ole johansen wiki.
 • Support 180 no.
 • Jalapeno syltet.
 • Hochzeitslocation bielefeld.
 • Male marmorfliser.
 • Alaska husky kennel norge.
 • Fingeren topptur.
 • Dodge ram 1500 ecodiesel.
 • Ned kelly's bar.
 • Trappeslitte dekk.
 • Feuerwehr ratingen stellenangebote.