Home

Kotehøyde definisjon

§ 6-2. Høyde - Direktoratet for byggkvalite

 1. Definisjoner Liste over definisjoner i TEK Første del. Generelle bestemmelser. Kapittel 1 Felles bestemmelser Innledning § 1-1. Formål § 1-2. Forskriftens gatenivå eller en nærmere fastsatt kotehøyde. For bygning som går gjennom et kvartal,.
 2. En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået).Mellom hver kote er det en høydeforskjell som betegnes som kartets ekvidistanse.Jo tettere det er mellom hver kote på kartet, dess brattere er terrenget
 3. Eksempel på beregning av gjennomsnittlig kotehøyde: Gjennomsnittlig kotehøyde = (kote A + kote B + kote C + kote D) / 4 (Du summerer kotehøydene i hvert hushjørne og deler på fire. Kotehøydene finner du i detaljerte kart hos kommunen.) § 6-2 figur 4: Beregning av gjennomsnittsnivået for ferdig planert terreng. (Klikk for større bilde.
 4. Kote, høydekurve, en linje på kart som angir høyde over havet, og på sjøkart dybde under havet. Punkter med samme høyde er forbundet av kotene. Mellom hver kote er det en høydeforskjell som kalles ekvidistanse, i bratt terreng ligger kotene tett, i slakt terreng er kotene lengre fra hverandre. Høydenivået angis i forhold til en referansehøyde, denne er normalt havnivået

Glemte å skrive at i mange tilfeller stilles det krav om kotehøyde XXX,XXX Meter Over Havet +/- 1 CM. Det sier seg vel selv da at maskinfører må være fin på labben(stø på handa) og at man har nok basestasjoner og sattelitter for å kunne etterkomme dette avvikskravet Ekvidistanse er den vinkelrette avstanden i terrenget mellom høydekurvene (kotene) på et kart, altså høydeforskjellen mellom hver kote. Høydekurvene går gjennom alle punkt i terrenget som har samme høyde i forhold til havnivået. I bratt terreng ligger høydekurvene tett inntil hverandre, mens de i flate områder har større avstand

Kote - Wikipedi

 1. Middelvann. Middelvann er gjennomsnittlig vannstand på et sted over en periode på 19 år. Det beregnes ved å finne gjennomsnittet av vannstandsobservasjoner foretatt med faste tidsintervall over en periode på 19 år, fordi tidevannet har en periode på omtrent 19 år
 2. Fra 1. januar 2000 er sjøkartnull i Norge lagt til laveste astronomiske tidevann (LAT) som er den laveste vannstanden vi kan ha dersom vi ser bort fra påvirkning fra været (der lufttrykksendringer og vind er viktigst)
 3. Definisjon: U-grad er forholdet mellom brutto gulvareal i bebyggelse og brutto grunnareal inklusive halvparten av tilstøtende veg, bane, plass, park, vann eller elv, maksimalt 10 m. Ved beregning av u-graden skal det i gulvarealet for forretnings- og industribygg regnes med lukkede og selvstendige lagerarealer, men ikke lagerarealer i kjeller

Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, tilgjengelighetsdata og fastmerker. Lag dine egne kart, og del på din egen nettside definisjonen i byggeforskriftenes kap. 22), m over bakke eller maks kotehøyde. Bebyggelse. 21 som skal føres opp med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter, må ha hjem-mel i bestemmelse til plan etter plan- og byg-ningslovens kapittel VI Kommuneplanlegging Definisjoner på ord og uttrykk i vann- og avløpssammenheng. Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Kommunalt avløpsvann: Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør. 53 Høydeberegning ut fra kotehøyde ; 54 Spesielle bygninger ; 55 Takvinkel ; 6 Grad av utnytting. Arealplaner vedtatt før 1997 ; 7 Grad av utnytting. Arealplaner vedtatt etter 2007 ; 8 Bygningers høydeplassering ; 9 Referanser ; 91 Utarbeidelse ; 92 Byggforskserien ; 93 Lover og forskrifter ; 94 Standarder ; Relevante anvisninger; Tidligere.

Introduksjon Elementær fysikk: Fysiske størrelser 1/3 Størrelse Symbol Enhet Kommentar Tid P 1 s (SI) = 0,017 min = 0,0003 t = 3,17∙10-8 år Eksempel:Regnvarighet, overløpstid. Masse Definisjoner Mars 2020. Denne anvisningen inneholder en oversikt over betegnelser som brukes for å beskrive boligbygninger og boligtyper. Den viser både SINTEFs definisjoner og betegnelser som brukes av andre kilder. Anvisningen gir også en oversikt over forskjellige eie- og leieformer

 1. Målestokk på et kart angir forholdet mellom den avstanden vi måler på et fysisk, trykt kart, og reell avstand i terrenget. For skalérbare kart på internett eller liknende er fysisk målestokk ikke anvendelig, i stedet er det ofte plassert en dynamisk skala i karthjørnet som skifter med skaleringen.. Tekniske kart til bruk for detaljplanlegging er gjerne tegnet i målestokk 1:1 000
 2. Rundskriv Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@kmd.dep.no Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmannsembetene Nr. Vår ref Dat
 3. Del C - 16. Linjeføring. Overhøyde. Dette avsnittet gjelder standardklassene H1, H2, S1, S2 og A1. En veg legges med overhøyde gjennom kurver for delvis å motvirke den tverrkraften som virker inn på kjøretøyets føring og kjørekomfort
 4. Brukes til å frakte overflatevann til resipient. Overflatevann er alt regnvann som samles opp fra sluk i vei og diker. Resipient er mottaksstedet for overflatevannet, d.v.s. større bekker, elver eller naturlige inn/sjøer

Video: kote - Store norske leksiko

Hvordan finne en spesifikk kotehøyde - ByggeBoli

 1. I Kommuneplanens Arealdel 01 - 0 4 er Midtbyen hensynssone for kulturmiljø og kulturlandskap. Denne veilederen utdyper retningslinjer knyttet til denne, samt d
 2. Definisjonen åpner for at et avløpsanlegg bare kan bestå av èn utslippsanordning, for eksempel fra et hus. Definisjonen omfatter alle typer avløpsvann. g) Definisjonen av avløpsnett dekker transportsystem, det vil si blant annet rørledning-, tunnel- og pumpesystemer for transport av avløpsvann, herunder også tilhørende kummer og overløp
 3. Med nettadressen Seeiendom.no kjører Statens kartverk i gang en ny tjeneste der enhver kan sjekke eiendomsopplysninger på nettet.Det er den velbrukte, men ikke så allment kjente Matrikkelen som Kartverket åpner opp på vidt gap. Dette er det nasjonale eiendomsregisteret
 4. Godt vann. Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering
 5. Du kan søke på vegnavn, adresser eller gårds- og bruksnummer . Vil du heller finne en eiendom i kartet? Gå til norgeskart.no. SØKERESULTA

Hva er definisjonen på kotehøyde relatert . For eksempel kotehøyda i punkt a er 1moh (meter over havet) og punkt b . NN20En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en Lær definisjonen av kote høgdekurve. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene kote høgdekurve i den store norsk bokmål samlingen

ekvidistanse - Store norske leksiko

Definisjon av viktige visuelle landskavaliteter • Høydeplassering i terrenget (kotehøyde) • Synsretning mot fjorden • Byggehøyder langs Lierstranda og Brakerøya Avstand til Lierstranda vil si noe om hvilken skala mennesker opplever . utbygging langs Lierstranda og Brakerøya Kotehøyde for topp grunnmur må fremgå av snittegningen. Ved ombygging, tilbygg eller andre utvidelser må eksisterende så vel som planlagt situasjon beskrives. Tegningene skal vise tiltaket i plan. Tegningene må målsettes og være målriktige Kapittel I. Forskriftens virkeområde og definisjoner . BSL E 2-1 Forskriftstekst Veiledning til forskriftstekst § 1 Formål. Forskriften fastsetter minimumskrav til rapportering og merking av luftfartshinder for å redusere faren for luftfartshendelser og -ulykker for ethvert luftfartøy samt mennesker og gods om bord • høydekurver påført kotehøyde • nordpil • målestokk og • rutenett med koordinater. Sammen med situasjonskartet følger et tilleggskart som viser miljødata og offentlig ledningsnett i nærhet av eller over eiendommen. Private stikkledninger er ikke tatt med på tilleggskartet Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norg

Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida Kan jeg legge membran selv? Svaret på det er tja. Hvis oppussingen omfatter søknadspliktig arbeid er svaret nei. Tilsvarende om du ønsker papirer på at badet er pusset opp etter våtromsnormen

Vannstandsnivå Kartverket

I denne fasen legger vi hovedpremissene for prosjektet. Vi legger rammene rundt vårt oppdrag og deres drømmer. I forprosjektet møter vi dere med helt blanke ark, men med masse erfaring og gode råd i bagasjen Øvelse Digital 2020. Den digitale sikkerheten utsettes stadig for nye trusler. For å være bedre rustet har DSB fått ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere en.. 1 Definisjoner PBL Plan- og bygningsloven BYA Bebygd areal beregnes etter Norsk Standard NS-3940 Areal- og volumberegninger av bygninger, men slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter § 5-7. 2 Reguleringsformål Reguleringsplanen inneholder følgende arealformål og hensynssoner, jf. pbl §§ 12-5 og 12-6 b) Bebyggelsen skal ikke overstige maksimum kotehøyde 20. Mindre bygningsdel som heis, pipe og andre tekniske anlegg, kan ha inntil 1 m høyere gesims enn angitt maks kotehøyde. 1.2. Industri / forretning / kontor (IFK) a) Felt IFK1, IFK2, IFK3, IFK4 skal primært benyttes til benyttes til industrivirksomhet, sekundært til forretning og kontor

Hva er et referansenivå? Kartverket

DEFINISJONER Plan- og bygningsloven. tomteareal, og som dekke. Forøvrig utnytting og Plan-og og NS3940. (KML) kulturminner, arbeidet norrnaletasj er innenfor angitt kotehøyde. Nødvendige oppstillingsplasser for biler etter kommunal vedtekt til PBL § 69 nr. 3, skal. I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet. § 12-3. Regelbrudd Kork er derfor en fornybar resurs og trærne kan produsere kork i 150 år fra de er ca 25 år, og bli opptil 250 år gamle Also, vielen Dank für alle Vorschläge. Nach Absprache mit Fachleute, ist Höhenkote das meist benützte Wort. Evt. kann Höhenangaben benuzt werden. Grunnen til at kotehøyde ofte er etterfulgt av et tall, er nettopp den at det jo angir en bestemt høyde. Men ordet kan også fint stå alene. F.eks. Definisjoner 7 1 Innledning 9 1.1 Generelt 9 1.2 Plassering av ferjeleie 10 2 Hoveddimensjoner 11 2.1 Standardiserte hoveddimensjoner 11 2.2 Dybde i ferjekaibås 11 2.3 Kotehøyde landkar og fenderverk 12 2.4 Sikringsbjelke og heisetårnører 13 2.5 Dimensjoner ferjekaibru 15 3 Kaikonstruksjoner 17 3.1 Tilleggskai 1 Tillatt kotehøyde er vist på plankartet. 5.3.4 Takterrasse tilgjengelig for allmenheten 50 % av den samlede takterrassen over første etasje i felt BFK1 og BFK2 skal være tilgjengelig for allmenheten. Det skal sikres en gangforbindelse for allmennheten over tak fra torget til fylkesvei 24

7.2.1 Definisjon av virkningsgrader 95 7.2.2 Måling av turbinvirkningsgrad 96 7.2.3 Bestemmelse av spesifikk energi og fallhøyde 97 7.2.4 Definisjon av fallhøyde 98 7.2.5 Kontroll av prøvebetingelser 102 7.2.6 Bearbeidelse av måledata 103 7.2.7 Vurdering av målenøyaktigheter 104 7.3 Pumpeprøver 10 Informasjon om tjenester, stillingsutlysninger, historie, politikk og turistinformasjon. Bærums administrative senter er Sandvika Hadsel kommune følger denne definisjonen og vil ikke tillate annen bruk av naust enn det som følger av veilederen. Installasjon av kjøkken/ildsted m/ pipe, soveplasser, oppholdsrom vil gi naust en annen karaktér enn nevnte definisjon. I kommuneplanens arealdel er gitt følgende retningslinjer for naust

Definisjon: Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men av veiledende og informativ karakter. kotehøyde i forbindelse med sjakt for heis og tekniske føringer. Sjakter for heis og tekniske føringer behøver ikke å være inntrukne fra fasadelivet. 4.1.9 Renovasjo Følgende definisjoner og premisser er sentrale: - Springflo: oppstår to dager etter fullmåne og nymåne (hver 14. dag), når gravitasjonskreftene fra månen og solen drar havet i samme retning. Tilsvarer høyeste astronomiske tidevann (HAT) - Værets virkning: Pålandsvind og lavtrykk bidrar til økt vannstand. Summen av slike meteorologisk

KRAV TIL MATERIALET VED INNSENDING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLANER Nr. 52-013 52-013 Godkjenningsdato : 26.04.19, sist revidert 25.10.2019 Side 2 av Oppdaterte retningslinjer for besøk ved sykehjem i Sandnes kommune. Alle besøkende må bruke munnbind. Les hele saken

Norgeskar

 1. Vi har én oversettelse av kotepæl i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. kotepæl. bench mark. Legg til ny oversettelse. Ord som likner på kotepæl. kote kotelett kotibé kotehøyde koto. Dine siste søk. kotepæl. Siste søk. kotepæl være passende rotere Karakal beise.
 2. For definisjon av breaklines se ordliste eller hjelpfil for Novapoint-menyen. Start station (<Start- og Sluttprofil>) <Startprofil>: Angi laveste kotehøyde som øskes vist i lengdeprofilet. Minimum og maksimum begrensning angis i parentes. Sist modifisert: 2015/06/16 14:48 av vn_no_ma
 3. NVE har overlevert oppdatert flomsonekart for Drammenselva til Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner i Buskerud. Forbedrede modeller gir noe lavere
 4. dre enn 2 plasser, skal være tilrettelagt i henhold til universell utfor
 5. For definisjon av breaklines se ordliste eller hjelpfil for Novapoint-menyen. Start station (<Start- og Sluttprofil>) <Startprofil>: Hele trasélengden angis i parentes
 6. kotehøyde Det kreves flomsikre konstruksjoner under 2,5 for å sikre mot stormflo. Kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, tydeligere definisjon av tettsted og senterstruktur ved at byggeområder utenfor senterstruktur er erstattet av LNF-b-områder med forbud a

Arealer definisjoner Arealene i prislisten er oppgitt i BTA bolig, bruksareal (BRA) og primærrom (P-rom). Arealene er beregnet ut fra Norsk Standard 3940. BTA bolig er målt med yttervegg og til midt i vegg mot nabo og gang. Bruksarealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod Definisjon i veiprofilet: K = kjørefelt (regnes fra midtlinje til kantlinje S = skulder (regnes fra kantlinje til veikant, kommunen med angivelse av nord­og øst koordinater og kotehøyde for start­, knekk­og sluttpunkt. Kryssing av vei Ved kryssing av vei skal boring vurderes

Definisjon i veiprofilet: K = kjørefelt (regnes fra midtlinje til kantlinje S = skulder (regnes fra kantlinje til veikant, kommunen med angivelse av nord­ og øst koordinater og kotehøyde for start, knekk­ og sluttpunkt. Kryssing av vei Ved kryssing av vei skal boring vurderes Det er et mål å få en felles definisjon av byggegrensen mot høyfjellet. Vurderinger gjøres opp mot flere av de andre utredningspunktene, som f.eks. hensynet til villrein, avsetning av arealer til grønt- og friluftsområder osv.» 3.2.2 Vurdering Kommunedelplanen skal fastsette en permanent byggegrense mot fjellet. Byggegrensen gjelde Definisjoner brukt i rapporten.. 8 Tabell 2. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier...10 Tabell 3 Det anbefales å øke støyvollen i øst til kotehøyde 26 m og at det enten settes opp en skjerm eller legges opp til voll som er 2,5 meter over terreng i svingen mot utkjøringen (se vedlegg)

Definisjoner på ord og uttrykk i vann- og avløpssammenheng

Etasjeangivelsen er mildt sagt tafatt, så lenge vi er enige om at vi ikke skal ha høyhus inne i Kvadraturen. Hvorfor kan vi ikke lande på 12 etasjer, samme definisjon som andre byer bruker, spurte Odd Nordmo (H) da byutviklingsstyret torsdag sendte den mye omtalte høyhusutredningen ut på høring Sjekk om du må søke, slik søker du, behandlingstid, pris, klage

§ 1.1 Definisjoner Plan- og utviklingskomitéen, heretter kalt PUK, er kommunens faste utvalg iht. Kommunelovens § 10. § 1.2 Planens avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området avgrenset av reguleringsgrensen på plankartet. Totalt er planområdet på ca. 98 daa. § 1.3 Planformå da ha sin kotehøyde.) (kote eller m) Definisjon gesims/mønehøyde, se teknisk forskrift. Eller ved bruk av tabell: Tomter tillates bebygd med boliger og garasjer med maksimal gesims/møne-høyde i følge tabell: maksimal gesimshøyde maksimal mønehøyde BYA Bolige

kotehøyde. 3.5 Havneom råde (OH2) A. Området er avsatt til offentlig trafikkområde, havn, terminalanlegg. B. Innenfor området tillates etablert terminalanlegg, kaier og annen havnerelatert bebyggelse. C. Containere tillates stablet 4 i høyden, dvs. opptil 10 m Takoppbygg tillates i inntil 3 m høyde over maksimal kotehøyde, og med en maksimal utstrekning på 15% av byggets samlete takflate. Der det er behov for heis og trapp opp til tak kan denne delen av takoppbygget tillates i inntil 4 m over maksimal kotehøyde. Murer, terrenginngrep, internveier, lekeplasser og andre tiltak som ikke kan forstås so

310.222 Måling av bygningers høyde - Byggforskserie

samme kotehøyde. Utforming og løsninger av bygningsmassen blir ivaretatt gjennom krav i teknisk forskrift om universell utforming av bygg. 3.1.8 Konsesjon etter mineralloven . Etablering av de nye byggeområdene krever mye terrengbehandling og sprenging særlig i Seljåsheia Definisjonen av plasskrevende varer skal være tilsvarende som i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035. Denne definisjonen skal følges innenfor planområdet. Kotehøyde på ferdig opparbeidet terreng pr felt fremgår av plankartet. Det vises for øvrig ti Kotehøyde topp gulv kan justeres med inntil +/- 0,6 meter ved teknisk prosjektering og utbygging. Dette for å tilpasse overvannsavrenning og avløp. Mindre konstruksjoner (heis-/trapperom, tekniske installasjoner, rekkverk ol.) kan gå inn til 2,0 meter over faktisk gesims-/mønehøyde Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv.

330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner ..

åpent industriområde hvorav 270 dekar er sprengt ut og planert til en kotehøyde i vesentlig grad mellom 1,5 og 5 moh. Det gir lav løftehøyde av sjøvann inn i et oppdrettsanlegg på land og god energieffektivitet Omfanget av det planerte området på 270 dekar er et av lokasjonens åpenbar Eiendommen er regulert til en kotehøyde på 127,3. Bebyggelsen i øst (HUS 23) som er under oppføring har en maks kotehøyde på 138,5. Øst for Hus 25 ligger Ragna Ringdals dagsenter og barnehage. Eiendommen er regulert til bebyggelse med allmennyttig formål. Nabotomten Hans Nielsen Hauges gate 50 (Gnr.79 Bnr.102) er godkjent omregulert me Noen klar definisjon av uttrykket finnes ikke i regelverket. Spørsmålet om det er utøvd advokatvirksomhet kan bli satt på spissen i klagesaker for Disiplinærnemnden der problemstillingen vil være om det konkrete saksforholdet klagen gjelder, faller inn under disiplinærordningen

Målestokk (kart) - Wikipedi

Definisjoner på boligtyper i denne planen a) Enebolig med utleiedel/sekundærleilighet: Frittliggende bygning som er beregnet på en Kotehøyde for tiltak på grunn av økt havnivå er +2,5 m) Takterrasser tillates ikke. n) Det tillates ikke parkering i kjeller. § 3-2 for beregning av høyder og et retningsgivende temakart. Videre vil maks kotehøyde fastsettes for de enkelte felt, beregnet ut fra prinsippvedtaket. For områder uten plankrav fastsettes kotehøyder for de enkelte byggegrenser. Prinsipp for definisjon av høyder Helt enkelt foreslås det at angivelsen av et etasjeintervall skal tolkes slik

Overhøyde - Statens vegvese

Det vises til definisjon av boligtyper i Miljøverndepartementets veileder Grad av utnytting - T-1459. Hvor det er regulert ikke er angitt maksimal kotehøyde for bebyggelsen. Hovedbygg skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 15 og 35 grader. Mindr Plassering og definisjoner: Bebyggelsen skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Der byggegrenser ikke er vist gjelder byggeforskriftenes krav om avstand til nabogrense og nabobebyggelse. tomtens Tillatt bebygd areal (BYA) defineres etter teknisk forskrift (TEK). % - BYA angir tillatt bebygd areal i prosent av nettoareal Definisjon: Plankart og bestemmelser utgjør et juridisk bindende dokument. Det vil bla si at det ikke er anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge en eiendom på annen måte enn det som er fastsatt på plankartet og i bestemmelsene. Kfr MDs veileder for Regulerings- og bebyggelsesplaner. Definisjon

Avløpssystemer - halden

6. Bebyggelsens underetasje ligger i område med flomfare - 15 cm under kotehøyde for 200-års flom (kote 126,43). Underetasje tillates benyttet til boligformål. 7. Mot offentlig område skal det etableres gjerde eller oppsetting av annet fysisk skille DEFINISJONER 1.1 Kommunens faste utvalg for plansaker er i det følgende kalt FUP. 2. GENERELT 2.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense Laveste kotehøyde for overkant gulv, inkludert en sikkerhetsmargin på 0,5 m, settes til 4,1 m for hele planområdet

Avløp-kommentarer - Miljødirektorate

3.1- Plassering og definisjoner: Bygninger skal plasserast innenfor regulert byggegrense. 3.2 - Bygninger si form, plassering, materialbruk og farge: Kommunen skal ved behandling av byggesøknader se til at bygninger får en god form og materialbehandling, og at det legges vekt på å finne en så god løsning som mulig i forhold ti 2.5.2 Arealkrav/kvantitative krav (min. krav jfr. definisjon av MUA i TEK17): Kvantitative krav til lekeplasser 30 m2 totalt uteoppholdsareal pr. bolig hvorav 5 m2 privat uteareal min. - dersom ikke mulig legges differansen til felles lekearealer hvorav 10 m2 som felles lekeareal - dog ikke mindre enn NL-150m Måle høyde over havet. Her får du oversikt over og tilgang til høydedata som samarbeidspartene i Norge digitalt tilbyr på internett Over gjennomgangshøyde/-nivå innstilles høydemåleren på 1013,25 hPa og høyden angis i flygenivå (flight level), som antall hundre fot over standard havnivå

Sjekk tomta på nettet - Tu

Definisjoner 5 4. Krav og retningslinjer 5 5. Beregningsmetode og grunnlag 8 5.1 Trafikkdata 8 5.2 stigende kotehøyde fra Fv255. Av den grunn ventes det at alle fasader vendt mot fylkesveien kan få fasadenivåer over L den 55 dB i etasjer over en eventuell støyskjerm Reguleringsplankartet er delt inn i tre høydesoner for det nye tilbygget. Maks kotehøyde for selve kontorfløyen er satt til +37,30. I tillegg kommer eventuelt areal til tekniske installasjoner, overlys o.l. på tak. Dette er sikret gjennom en egen høydesone, med maks kotehøyde på +40,7 som er trukket inn på takflaten

Avløp og rensing - Godt Vann Drammensregione

med kotehøyde for takkant og justert terreng er lagt inn i modellen. Lydutstrålingen fra veitrafikk simuleres i en tredimensjonal modell. 4.3 Andre forutsetninger Det er beregnet med førsteordens refleksjoner, absorbsjonsfaktor i fasader er satt til 0,2 og refleksjonsfaktor for gate/fortau, samt parkeringsområdet er 1 DEFINISJONER PBL Plan- og bygningsloven TEK Byggteknisk forskrift til plan- ogbygningsloven - Voll med topp i kotehøyde 133,5 m, høyre side. - Skjerm med høyde 3 m over E6, høyre side. Pellervika: - Skjerm 2,5m høyde over gang-/ sykkelveg langs Nesvegen (Fv 212) DEFINISJONER . PBL Plan- og bygningsloven. %- BYA Prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal og tomtearealet, og beregnes etter NS-3940. Detaljregulering for Lunner helse- og omsorgssenter og Harestua sentrum - Lunner kommune maks kotehøyde vist i plankartet

Definisjon i denne planstrategien: En plan beskriver en framtidig situasjon for et valgt tema. Beskrivelsen gjøres ved målformuleringer uttrykt verbalt og / eller figurativt. Planen skal ikke beskrive kommunens totale virksomhet. Strategi Generell betydning: 1: Framgangsmåte for å nå et mål. (Denne definisjone grenseverdien vektes støy nivået etter definisjonen hhv. 5 og 10 dB strengere om kveld og natt enn om dagen. Eksempel vis vil da et støynivå på 45 dB i nattperioden, Dagens terreng er justert til en kotehøyde på +29 for leke - og hagearealer langs Industriveien Definisjonen av plasskrevende varer skal være tilsvarende som i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 -2035. Denne de finisjonen skal følges innenfor planområdet. Kotehøyde på ferdig opparbeidet terreng pr felt fremgår av plankartet. Det vises for øvrig ti Definisjon på storvarehandel i bestemmelsene endres til: Forretninger på minimum 1500 m2 BRA (inkl lager) innenfor bransjene: Møbler, hvitevarer, kjøkken og bad. Begrepet møbler innbefatter interiør der dette er en del av forretningskonseptet. Begrepet hvitevarer innbefatter elektriske artikler der dette er en del av forretningskonseptet Plannr.: P.1806.00.00 - Saksnr. 200406295-78 Bestemmelser dat./rev.: 22.07.2011 - Vedtatt dd.mm.åå Side 1 av 8 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Nøttvei 2 DEFINISJONER LAekv/ LpAekv24h A-veid ekvivalent støynivå. Gjennomsnittlig støynivå i 24 timer kalles døgnekvivalent støynivå. Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med Firemannsboligene er lagt på kotehøyde +38 til +39

 • Ankunft oppgaver.
 • Cfd gearing.
 • Krav til registrering av båt.
 • Sjove sanglege for børn.
 • Storbekkhøa topptur.
 • Wifi analyzer pc.
 • Fjordruta kart.
 • Hva skjedde med salomos tempel.
 • Stadt vechta termine.
 • Bruno haugesund.
 • Idioter kryssord.
 • Brooklyn film nominasjoner.
 • Palato alveolar.
 • Mtb navi app.
 • Bali mat.
 • British american tobacco snus.
 • Ebay kleinanzeigen cottbus küche.
 • Se min kjole piano.
 • Individ klær.
 • Eine familie namens beethoven 2 stream.
 • Seniorkino moss.
 • Marshall.
 • Tanzschule hemmoor.
 • Us central time.
 • Jamaica ferie.
 • Download logic pro mac.
 • Statens pensjonskasse pensjon.
 • Szon gyászhírek.
 • Atatürk havalimanı iç hatlar geliş.
 • Convert pdf to picture.
 • Norma skytterlag.
 • Vindusfolie frostet.
 • Godkända värmeskydd balsammetoden.
 • Regnskapstall brønnøysund.
 • Nyhetssida utan censur.
 • Adobo recept.
 • Tanzschule gmünd nö.
 • Msg medizin aachen.
 • Snapchat stickers borte.
 • Effektive øvelser for magen.
 • Oljeselskaper i norge.