Home

Veileder helsestasjon og skolehelsetjenesten

Kommunene bør opprettholde eller gjenopprette normal aktivitet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Anbefalt program i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten bør gjennomføres Forsiden Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 5. Skolehelsetjenesten 5-20 år. 5.1 Samhandling med skole. 5.2 Helseundersøkelse og helsesamtale. 5.3 Vold, overgrep og omsorgssvikt. 5.4 Oppfølging ved behov (målrettede samtaler og hjemmebesøk) 5.5 Andre overgripende tiltak. Sist faglig oppdatert: 11. november 201 Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IK-2717). Innholdet i foreliggende veileder er stort sett i samsvar med IK-2700. helsestasjon og skolehelsetjenesten Dokumentasjon av den løpende tjenesteyting er regulert i helselovgivningen. Av lover og forskrifte Helsedirektoratet har presisert at kommunene bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU) (Helsedirektoratet) Generelle råd. Ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og unngå å gå på jobb hvis de tror de kan være syke Informasjonstype: Retningslinjer Retningslinjetype: Nasjonal veileder Stikkord: Helsestasjon, Skolehelsetjenesten, Organisasjon og ledelse, Organisasjon og kommunehelsetjenesten, Helsefremmende og forebyggende tiltak, Barn og unge og Retningslinjer. Årstall: 2017 Språk: Nors

Disse retningslinjene erstatter anbefalinger og program for veiing og måling i Veileder til forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1154). Helsedirektoratets faglige retningslinjer gir uttrykk for hva vi anser som god praksis på utgivelsestidspunktet Tilbud til barn og familier i helsestasjonen skal omfatte opplysningsvirksomhet individuelt og i grupper, jf. forskrift om helsestasjon- og skolehelsetjenesten § 5 bokstav c. [5] I gruppekonsultasjoner kan foreldre støtte hverandre og lære av hverandres erfaringer. Dette kan bidra til å skape et sosialt nettverk Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år og svangerskaps- og barselomsorg ved helsestasjon. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha et tverrfaglig tilbud

Skolehelsetjenesten 5-20 år - Helsedirektorate

 1. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide
 2. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmede og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom erstatter IS-1154 «Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten». Retningslinjen har fire deler: 1
 3. Helsestasjon for ungdom. Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke skolehelsetjenesten, kan ungdom mellom 12 og 20 år (noen har tilbud opp til 24 år) få hjelp på helsestasjon for ungdom (HFU). For å finne nærmeste helsestasjon for ungdom, gå til din kommunes nettsider for mer informasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0‑20 år), samt gravide. Tjenesten i Hammerfest består av helsesykepleier, jordmor, lege og kommunepsykolog. Det meste av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler i Strandgata i Hammerfest og ved Kvalsund helsesenter, men kontortid på skoler og hjemmebesøk til familier med nyfødte barn utgjør en. Den erstatter veileder til forskrift av 3. april 2003 nr. 450 (2). Retningslinjene er utarbeidet for å tydeliggjør de faglige kravene til hvordan tjenesten for barn og unge 0-20 år skal eller må være. Fellesdel, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Samarbeidspartnere - Logg på Skriv inn brukernavnet ditt (registrert e-postadresse) og trykk Logg på Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha et tverrfaglig tilbud. Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.. Kommunen skal dekke alle utgifter til helsestasjons- og.

Helserådet IS-1022 Veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, 2011 Det norske Barnevaksinasjonsprogrammet helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, 2017 Alle har en psykisk helse Mental helse for ungdom Håndbok for helsestasjoner Misvær, Nina og Oftedal Gunnar. KS - Faglig veileder for skolehelsetjenesten | 6 Spørreskjema Det er 3 ulike spørreskjema for brukere av skolehelsetjenesten. • Brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten - ungdomstrinn og videregående skole (9. Trinn og 2. trinn vgs) • Brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten - helsestasjon for ungdo Vi veileder, gir råd individuelt og i grupper, og henviser videre ved behov. Vi tilbyr hjemmebesøk til familier med nyfødte barn og ellers etter behov. Vi har samarbeid rundt gravide, Overgangsmøte mellom helsestasjon og skolehelsetjenesten i barneskolen Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. For barn og unge i alderen 0-20 år, gravide og foresatte er helsestasjons- og skolehelsetjenesten en lovpålagt tjeneste som skal ivareta den fysiske og psykiske helse og gi helsefremmende og forebyggende tilbud. Artikkel ⏲ 18. november 2014 12:26 Knut Davidsen Del artikke

IS-2700 Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i

Helsestasjon og skolehelsetjeneste er gratis. Jordmor. Se Svangerskapsomsorg. Kurs, veiledning og samtalegrupper. Familie og helse tilbyr en rekke kurs og veiledningsprogrammer rettet mot barn, unge, foresatte og gravide, blant annet: Foreldreveiledningskurs Circle of Security (COS) To hjem - samtalegrupper for barn med to hje Helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkluderer skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten foruten helsesykepleiers oppfølging av småbarn. Halden helsestasjon er åpen fra kl 8-15 alle hverdager. Adressen er Familiens hus, Os allè 4, 1777 Halden

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - FH

2011), utarbeidet på bakgrunn av «Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten». Denne veilederen ble i 2017 erstattet av Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Skolehelsetjenesten ved Fvg består av helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier. Tjenesten er et lavterskeltilbud, timeavtale er ikke nødvendig. Helsestasjon for sped- og småbarn 0 - 6 å retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Anbefalingene for måling av vekt og høyde vil inngå i Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Helsestasjon og skolehelsetjeneste - Nasjonal faglig

Helsedirektoratet har presisert at tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU) bør opprettholdes eller gjenopprettes til normal aktivitet (Helsedirektoratet) i tråd med Nasjonal faglig retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nødvendige smitteverntiltak Med denne veilederen oppheves veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 1998 IK-2619. Innholdet i den gamle veilederen skal slik vi forstår det, etappevis erstattes av faglige retningslinjer for de forskjellige deler av tjenestene. Helsetilsynet frykter konsekvensene av en slik fremgangsmåte Nytt i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fagdag for jordmødre og helsesykepleiere. 12. nov. 2019 inn i anbefalingen vold og overgrep -Under Praktisk (Helsestasjon 0-5 år) Oppdateringer veileder, inkludert en enkel kalkulatorfunksjon Helsestasjon og skolehelsetjeneste Informasjon om tjenester under korona-situasjonen: Les mer på Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Jordmortjenesten Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide. Ergo- og. Helsestasjons -og skolehelsetjenesten er organisert som en del av Avdeling for barn og familier . Vi er et gratis tjenestetilbud for gravide, barn og ungdom fra 0 - 20 år og deres familier, og ø nsker å gi rett hjelp til rett tid gjennom: veiledning, rådgivning, helseundersøkelser, vaksinasjoner og tverrfaglig samarbeid. I tillegg til det faste programmet for konsultasjoner og.

Helsestasjon 0-5 år - Helsedirektorate

 1. Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet som gis i svangerskap, helsestasjonen fra 0-5 år, i skolehelsetjenesten fra 6-20 år, og på helsestasjonen for ungdom er gratis
 2. Helsestasjon 0-5 år Skulehelsetenesta Flyktninghelsetenesta Vaksine Prevensjon #sjekkdeg - Celleprøve Barn/familieteam Barn og familieteam Tysvær kommune. Rådhusvegen 9. 5570 Aksdal . Pb. 94. 5575 Aksdal . Kommunenr: 1146 / Org. nr: 964 979 812 . Telefon: 52 75 70 00. E-post: post@tysver.
 3. Helsestasjon for sped- og småbarn. Lørenskog kommune har to helsestasjoner for små- og spedbarn, på Fjellhamar og på Lørenskog hus. Helsestasjonen er et gratis kommunalt tilbud til alle foreldre med barn mellom 0-4 år
 4. Regjeringen har gjennom flere år satset på et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. Fra 2014-2018 har det vært en gradvis opptrapping av midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I 2018 er det bevilget til sammen 1,16 milliar..
 5. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste, rettet mot gravide, barn og unge fra 0-21 år. Tjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme fysisk- og psykisk helse til barn, unge og deres foresatte. Malvik kommune har to helsestasjoner, Hommelvik og Vikhammer helsestasjon
 6. NY VEILEDER: Hvor mange barn , skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom som kom i september i år. For å få bedre oversikt og utvikle kvalitetsindikatorer i tjenesten, skal det også samles data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten inn i kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), Les også
 7. Skolehelsetjenesten er et lett tilgengelig lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foresatte. Tjenesten skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen. Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal tjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykisk- og fysiske helse, og forebygge sykdom og skader

VEILEDER FOR HELSESTASJONS-OG SKOLEHELSETJENESTEN. Til Forord. Til innholdsfortegnelsen. Calmeyers gate 1. Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo. Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 9 - Besøksadresse: Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad - Postboks 264, 1891 Rakkestad - Fakturamottak, Pb 58, 1891 Rakkestad - Bankkonto: 1050 07 99000 - IBAN-nr. Helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - regjeringen

 1. Helsestasjonen arbeider i henhold til Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, veiledningsserie 2-98, Statens helsetilsyn. Orientering om innsynsrett og overføring av journal ved flytting. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger. Innsynsret
 2. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, 2017 Alle har en psykisk helse Mental helse for ungdom Håndbok for helsestasjoner Misvær, Nina og Oftedal Gunnar. 3. utgave, 2013, Kommuneforlaget AS, Osl
 3. istreres fra helsestasjon og fra skolen
 4. Skolehelsetjenesten er del av familiesenteret i distriktet. Det er en fortsettelse av helsestasjonsarbeidet for sped- og småbarn. Vi gir veiledning til foresatte og skolens personell om helsespørsmål. Skolehelsetjenesten underviser og veileder enkeltelever, grupper og klasser i temaer knyttet til helse
Glåmdalen - Mer helse til ungdom

Helsestasjon og skolehelsetjeneste - helsenorge

 1. I forbindelse med korona situasjonen så er det mange tjenester som har endringer i tilbudet, og det er satt i gang tiltak for å hindre smittespredning. På grunn av dette har vi laget en egen nettside om korona der informasjon vil bli lagt ut. For oppdatert informasjon om tjenestetilbudet til helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten, se egen nettsideside om korona
 2. Alle som har avtaler ( dette gjelder både hos jordmor, på helsestasjonen, i skolehelsetjenesten og ved helsestasjon for ungdom) vil bli kontaktet på tlf /sms Møter, gruppetilbud og kurs ved helsestasjonen og Åpen barnehage er utsatt inntil videre
 3. Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er i henhold til forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1 pliktig til å ha rutiner for samarbeid med fastleger, andre kommunale tjenester, den offentlige tannhelsetjeneste, fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten
 4. Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 9512
 5. Teamleder helsestasjon - og skolehelsetjenesten. Send e-post. Tlf: 51 65 32 24. Bjørghild Underhaug. Virksomhetsleder. Send e-post. Tlf: 51 65 32 20. Kart. Oppdatert: 21.04.2020 Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Sentralbord: 51 65 33 00 (man-fre: 8.00-15.30) Finn ansatt; Send e-post.

Dokumentet Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 03.apr.2003 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Velkommen som bruker av Otta helsestasjon! Helsestasjonen ligger under helse og rehabiliteringsavdelingen. Leder for avdelingen er Helge Båtstad. Fagansvarlig helsesykepleier: Anne Enkerud Lien. Helsestasjonen skal gi helsefremmende og forebyggende tjenester til gravide, barn, ungdom og deres familier. Helsestasjonens mål Helsestasjonen er en lovpålagt tjeneste

Skolehelsetjenesten - helsenorge

Om skolehelsetjenesten Alle skoler har helsesykepleier, lege og fysioterapeut. De danner sammen skolehelseteam. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foreldre og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud og gir råd og veiledning til alle trinn. Kontakt oss. Kontakt: postmottak(at)alta.kommune.no | Telefon: 78 45 50 00 | Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta | Sandfallveien 1, 9510 Alta | Organisasjonsnummer 944 588 132. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon og skolehelsetjenesten før flytting. Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK Alle vaksiner som barn og unge får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK Skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Du kan snakke med oss om . personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner ; prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager ; søvnvansker, ernærin

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Hammerfest kommun

Skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonens forebyggende virksomhet og et bindeledd mellom skole og hjem.. Målsetting. Arbeide for å fremme elevens totale helse, som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold Informasjonstype: Retningslinjer Retningslinjetype: Nasjonal veileder Stikkord: Helsestasjon, Skolehelsetjenesten, Organisasjon og ledelse, Organisasjon og kommunehelsetjenesten, Helsefremmende og forebyggende tiltak, Barn og unge og Retningslinjer. Årstall: 2017 Språk: Nors Bakgrunnen for revisjon av forskrift 3. april 2003 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i.

Viktig informasjon ved time under Covid-19 pandemien: Svangerskapsomsorgen, helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom vil gjenopprette tilnærmet normal aktivitet for å sikre at gravide, barn og ungdom får et faglig forsvarlige helsetilbud videre fra og med 11.mai med noen tilpasninger 11993: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, etter helsekontroller (K) 2015 - 201

Min side; Tjenester; Innsyn; Meld feil; Kontakt; Finn ansatt; Nettstedskart; Sikker digital post; Personvern og informasjonskapsler; Varsling om kritikkverdige forhol Helsestasjon for barn finner du på Familiesenteret. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-20 år. Tjenesten er gratis og er et lavterskeltilbud. Den skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning Veileder for hjem-skolesamarbeid. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid. Oppfølging i forhold til rus (samtaler og urinprøver) Helsestasjon for ungdom sin Facebookside

Helsesøster: Følger du de nye, nasjonale anbefalingene

Skolehelsetjenesten tilbyr: Helseundersøkelser; Vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet; Oppfølging og samtaler; Undervisning og veiledning i grupper og klasser. Helsestasjon for ungdom. Dette tilbudet er for deg som er mellom 13 og 20 år. Helsestasjonen ligger i Skolegata 2 på Finnsnes (3. etg Kvistad-senter) Helsestasjonen i Eidskog kommune. Helsestasjonen er åpen mandag-fredag 08.00-15.30, du finner Eidskog helsestasjon i Boligvegen 45, Skotterud.. Skolehelsetjenesten har faste dager på samtlige skoler skolehelsetjenesten» for å gjennomgå og drøfte tjenestenes oppgaver innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge fra 0 til 20 år. Bakgrunn for prosjektet var blant annet et ønske fra helsepersonell og sentrale myndigheter om å revidere gjeldende veileder for helsestasjonen og utarbeide en ny for skolehelsetjenesten

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende

Helsetjenester barn og unge. Skolehelsetjenesten v/ Trasop skole. Stallerudveien 97. 0693 OSLO . Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom: Jannicke Feilberg-Jacobsen, telefon: 48208088. Epost: jannicke.feilberg-jacobsen @ bos.oslo.kommune.no . Skolehelsetjenestens tilbud kan i perioder være noe begrenset på grunn av. MALVIK KOMMUNE | Postboks 140,7551 Hommelvik | Besøksadr:Torggata 7, 7550 Hommelvik | Fakturaadr:Fakturamottak for Værnesregionen, Tydalsvegen 121, 7590 Tydal. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Helsestasjon for ungdom . Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom på Åmot helsestasjon

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling.Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer Røros helsestasjon følger opp alle barn, unge og foreldre i kommunen og har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. TRINN: Skolestartundersøkelse presentasjon av helsesøster og skolehelsetjenesten. Tema som høyde/vekt, syn, hørsel, fysisk og psykisk helse Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og helsefremmende, og vi veileder om både fysisk og psykisk helse. Dersom eleven samtykker, samarbeider vi med lærere, rådgivere og miljøterapeut. Temaer du kan prate med oss om er bl.a: Seksuell helse, - gravitesting, chlamydiatesting, og du kan få resept på P-piller eller annen prevensjon Hitra helsestasjon holder til i barnevennlige lokaler på Hitra Helsetun og er åpen hver dag kl. 08.30-15.00. Telefon: 72 44 42 42 (deler resepsjon med legekontoret) Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en helsefremmende og forebyggende tjeneste, og skal være et lavterskeltilbud til barn, unge og deres foresatte Skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Du kan snakke med oss om . personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner ; prevensjon (helsesykepleier kan skrive ut resept på p-piller til jenter mellom 16-19 år

Systemarbeid – barnehage faggruppen Psykisk helse - ppt

[Veileder i journalføring i helsestasjons-og skolehelsetjenesten] Retningslinjetype: Nasjonal veileder Stikkord: Skolehelsetjenesten, Helsestasjon og Kommunehelsetjenesten Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten er sentral for å nå måle til Samhandlingsreformen. 4. INNLEDNING Kommunen utarbeider nå en veileder for tiltak ved økt fravær og skolevegring, der helsesøster har en sentral rolle. I skolehelsetjenesten må helsesøste Helsestasjon for ungdom skal være et lavterskeltilbud og supplement til skolehelsetjenesten. Det har vært en jevn vekst i antall kommuner som kan tilby helsestasjon for ungdom.Kommunene som ikke tilbyr helsestasjon for ungdom er hovedsaklig små kommuner skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom bør ta initiativ til evaluering av tjenestene . Retningslinjen: Skolehelsetjenesten (5-20 år) Samhandling med skole Skolehelsetjenesten bør bidra i skolens (sterk anbefaling): • arbeid med tiltak som fremmer et godt psykososialt milj Helsestasjon- og skolehelsetjenestens kontaktflate mot alle barn, unge og deres foreldre gjør at tjenesten har et potensial til å nå alle − uavhengig av sosial tilhørighet. Universelle tiltak og tidlig innsats i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er viktige prinsipper for å utjevne den sosiale gradienten i helse

Helsestasjon 0-5 år. Helsestasjon for barn 0-5 år er et gratis tilbud for barn og foreldre i den kommunen du bor i. På helsestasjonen kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, lege og fysioterapeut. De som jobber der har taushetsplikt Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år, og til gravide som går til svangerskaontroll i tilknytning til helsestasjon Helsestasjon for ungdom i Sola er åpen som normalt. Vi viser til denne lenken som inneholder gode råd for å bevare god psykisk helse og forebygge vold i hjemmet. Hos Helsenorge finner du også gode tips om korona til foreldre, barn og unge

Helsestasjonen. Helsestasjon, helsestasjon ungdom og skolehelsestasjon. Tjenestens formål er å jobbe helsefremmende og forebyggende, rettet mot barn mellom 0-6 år, skolebarn 6-16 år og ungdom mellom 16-20 år som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen Ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Innhold. Fant du det du lette etter? Takk for din tilbakemelding . Helsestasjon For Ungdom / VGS : HFU: Anne Kristin Solvang: 46836540: 35581502: HFU: Brit Kari Saunes: 47674595: Buer skole og Engrav skole: Tone Holmberg Tvedt: 97715760: 35501097: Bølehøgda skole: Lisbeth Wigmostad.

Veileder helsestasjon 2020 - tiltak for å nå gutter

Den rødgrønne regjeringen har økt bevilgningen til helsestasjon- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner i sitt forslag til statsbudsjett. Helsedirektoratet anslår i sin egen kartlegging at det mangler minst 860 helsesøsterårsverk De fleste barn og unge har behov for råd og veiledning i forbindelse med små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen. Alle elever i Asker-skolen er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0-20 år. Tjenesten er gratis og er et såkalt lavterskeltilbud Viktig informasjon om coronapandemien Det er flere endringer i helse- og omsorgstjenestene som følge av coronapandemien. Dette gjelder også helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Oversikten finner du her. Om skolehelsetjenesten Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten i Ytrebygda; Helsestasjon og skolehelsetjenesten i Ytrebygda Meny Innbyggerhjelp; Kontakt; Kontakt Besøksadresse: Aurdalslia 14 Vis større kart. E-post: helsestasjon.sandsli. bergen.kommune.no Telefon Skolehelsetjenesten i bydel Østensjø arbeider for å fremme barn og ungdoms helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Skøyenåsen skole. Veileder for hjem-skolesamarbeid. Foreldrepulsen. Referat fra foreldremøter. IST Everyday Informasjon om skolehelsetjenesten . Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleier

Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Melø

Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler og videregående skole. Helsetjenesten i skolen arbeider for å fremme elevenes totale helse og å forebygge sykdom og skade. Videre arbeider helsetjenesten sammen med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat for å forsøke å løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til elevens skolesituasjon Skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Vi skal samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og løse de helsemessige problemer som spesielt knytter seg til elevenes situasjon Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelse-tjenesten (forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten) Epost postmottak@gran.kommune.no. Postadresse Gran kommune Postboks 41 2714 Jaren. Organisasjonsnummer 961 381 541. Kontonummer 2020 07 04216. Elektronisk fakturaadresse

Grupper i skolehelsetjenesten. Bapp - brosjyre PDF Bappgrupper er ett gruppetilbud for barn mellom 8 og 12 år og ungdom 13-15 år, som har foreldre med psykiske og eller rusproblemer. Kontaktperson helsesykepleier Tove Solvang Rian ===== Videregående skole: Skolehelsetjenesten i videregående skole gir tilbud om Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten tilbyr råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer. Andre tjenester: Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og klare de utfordringer som hverdagen gir

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste i kommunene. Programmet på skolene i Fana tar utgangspunkt i Veileder for Helsestasjon og skolehelsetjeneste, utarbeidet av helsedirektoratet. Skolehelsetjenesten er et frivillig og gratis tilbud til familier, barn og unge. Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Lovdat

Skolehelsetjenesten jobber etter nasjonalfaglig veileder. Vi har faste oppgaver på ungdomstrinnet som helsesamtaler med alle elever på 8.trinn, temagrupper etter behov, besøk til helsestasjon fro ungdom på 9.trinn og vaksinasjon på 10.trinn. Ut over dette skal skolehelsetjenesten tilby åpen dør og være tilgjengelig for elevene i skoletiden Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU) er nå gjenopprettet til normal aktivitet i tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjeneste.. Det er viktig at man følger råd og veiledning om smitteverntiltak som er gitt i forbindelse med korona-pandemien STEINKJER HELSESTASJON Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus 3.etg, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer Åpningstid: Mandag - torsdag kl 08.00 -14.00, Telefon: 47 69 69 30. Telefontid kl. 8.15-11.15 og kl. 12.15-14.00 Fagkonsulent: Vigdis Wibe Telefon: 90 28 11 85 UTEKONTOR I MALM Besøksadresse: Verran helsetun Telefon: 47 69 69 30. Telefontid kl. 8.15-11.15 og kl. 12.15-1 4.0 Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning til elever og foresatte, og gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Tjenesten arbeider aktivt sammen med skolen om å gi god helseinformasjon, og skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene

Skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Cecilie Jensen er helsesøster på Malakoff. Merete Kildahl Torill Rygge er psykiatrisk sykepleier på Malakogg vgs. Merete Kildahl . Du kan snakke med oss om Etter postkassen ved helsestasjon for ungdom ble flyttet inn ved toalettet, har flere testet seg for klamydia. I 2015 satte helsestasjon for ungdom en postkasse på do, slik at ungdommene kunne levere prøver rett dit. Da ble terskelen senket, og nå er det mange flere som lar seg teste for blant annet klamydia Skolehelsetjenesten ønsker et godt samarbeid med elever, foresatte, samarbeidspartnere og skolen, samarbeid med skolen, til det beste for elevene. Vi er en del av skolens ressurs- og tverrfaglige team, og har jevnlige møter med sosiallærer/rådgiver og deltar på enkelte foreldremøter Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnskontrollen på helsestasjonen og består av helsesøster, psykolog og familieterapeut. Grorud helsestasjon har også et Barne- og ungdomsteam som kan gi støtte og veiledning ved sammensatte problemer rundt barnet og familien. Helsesøster eller sosiallærer kan formidle kontakt Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnskontrollen på helsestasjonen og består av helsesøster, psykolog og familieterapeut. Grorud helsestasjon har også et Familieteam som kan gi støtte og veiledning ved sammensatte problemer rundt barnet og familien

Bergen kommune - Helsestasjon 0-5 å

 1. Skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud i grunnskolen og videregående skoler og er tilgjengelig for elever, foresatte og samarbeidene personell. Skolehelsetjenesten omfatter helseundersøkelser, vaksinering, helseopplysning, undervisning
 2. Veileder samarbeid hjem-skole. Sammen skal vi ha et godt samarbeid. Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen er en videreføring av kontakten dere har hatt med helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Bydel Frogner har egen helsestasjon for gutter, og i bydel Grünerløkka er det egen helsestasjon for kjønn og seksualitet for alle.
 3. På helsestasjonen møter du helsesykepleiere (helsesøstre) som kan gi deg råd og tips. Vi er her for deg og babyen din! Helsestasjon med tilbud til barn 0-5 år med foreldre, samt smittevern. Skolehelsetjenesten med tilbud til barn i skolealder med foreldre. Helsestasjon for ungdom opp til 20 år
 4. Skolehelsetjenesten drives etter kommunehelseloven, veileder for helsestasjonen og skolehelsetjenesten og Oslo kommunes vedtekter. Tjenesten er et gratistilbud til barn og unge i grunnskolen og deres foresatte, og alle ansatte tilknyttet skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettside
 5. Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonstjenesten til barn og foresatte der man møter helsesøster. Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevens fysiske og psykiske helse og forebygge sykdom og skader. Tilbudet er gratis
 6. Skolehelsetjenesten tilbyr et fast program for barn i skolealder jfr. Veileder for helsestasjons - og skolehelsetjenesten 2 - 98. (veileder finnes Helseopplysning i gruppe/undersøkelse. 2. klasse. Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV) Helsestasjon med måling, veiing og kostsamtale. 3. klasse . Kost og aktivitets.
Spesialpedagoger - Royken videregaende skoleNordisk skoleidrettsstevne 2018Slik tilrettelegges besøkene ved sykehjem ogSlik blir 17Kontaktinformasjon - Harstad kommuneResultatene fra 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse er nå

Skolehelsetjenesten er et gratis helsetilbud til deg som er elev ved skolen. Målet til tjenesten er å bidra til økt trivsel og mestring for ungdom, samt legge til rette for god fysisk, sosial og psykisk helse hos elevene. Videre skal skolehelsetjenesten bidra til å forhindre frafall i videregående skole Skolehelsetjenesten jobber for å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom og skade, samt gir råd og veiledning til elever og foresatte, og gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner Korona - vi opprettholder ordinært tilbud og følger statlige anbefalinger for smittevern. For me Skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Hanne Gry Marthinsen er helsesykepleier på Valler. Du kan snakke med oss om . personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venne Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en spennende og relativt stor virksomhet i Stavanger kommune. I denne virksomheten er det 3 skolehelsetjenestedistrikt, 3 helsestasjonsdistrikt, jordmortjeneste, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste for v.g.s., ICDP veileder og familiesenteret Veileder for hjem-skolesamarbeid. Hver skole i Bydel Østensjø har en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen. Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom: Jannicke Feilberg-Jacobsen, telefon: 48208088

 • Beste tid å reise til hawaii.
 • Falske fakturaer patentstyret.
 • Hva er forskjellen mellom positiv og negativ forsterkning.
 • High chaparral camping.
 • Verlobungsringe osnabrück.
 • Anticimex kontakt.
 • Henoch schonlein syndrom.
 • Hybridsykkel test.
 • Skolappar matte.
 • Kreativt kontorfellesskap oslo.
 • Jugendamt pirna formulare.
 • Fabel lydbokforlaget.
 • Superspeed danmark.
 • Immobilien trier.
 • Tu darmstadt mikroskopie.
 • Welche tiere gibt es in texas.
 • Beste laptop 2018 norge.
 • Flank steak tilberedning.
 • Wg gesucht bremen neustadt.
 • Avatar der herr der elemente staffel 4 folge 1.
 • Barnebutikk kvadrat.
 • Kjente personer fra kroatia.
 • Stellengesuche konstanz.
 • Solomon asch.
 • Mesternes mester 2014.
 • Savannah cat f4.
 • Lustige bilder erstellen kostenlos.
 • Kräuter küche fensterbank.
 • Hvordan bevare roser.
 • Strekt sene i tommel.
 • Antillene øyer.
 • Mini vouwwagen.
 • Zoe wiki.
 • Annes hårdesign gullgruven.
 • Erlebnisbauernhof tschom st.kanzian am klopeiner see.
 • Hausarzt lauenburg.
 • Focus mares al 105 2017 test.
 • Larinae.
 • Tikka masala glass.
 • Sniper rifle norge.
 • Ekebergparken app.