Home

Refleksjon eksempel

Refleksjon handler om bevisste og til dels styrte tankeprosesser i møte med en dokumentasjon. Hensikten er å belyse det som er dokumentert på ulike måter. I følge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017), kapittel 7 (Vurdering) skal barnehagens vurderingsarbeid «bygge på refleksjoner som hele personalgruppa er involvert i Eksempler på etisk utfordrende situasjoner kan være at pasienter ikke får det helsetilbudet de har behov for, at en pasient nekter å ta imot behandling som legen mener er nødvendig, avveininger om bruk av tvang, eller at helsepersonell ikke har rammevilkår til å gjøre en god nok jobb

Både denne modellen og andre varianter av erfaringslæringssirkelen (for eksempel Moxness, 1983) har vært mye i bruk i norsk lærerutdanning. van Manen (1995, 1999) er en kritisk stemme i diskusjonen om refleksjon i læreryrket og en advokat for å legge større vekt på læreres kroppsliggjorte pedagogiske takt. van Manens refleksjonsbegrep representerer likevel, ifølge Fendler (003, s. 18. Følgende er et eksempel på en student som viser evne til medfølelse og refleksjon: «Hun (pasienten) klarer å spise og drikke selv og dette er selvsagt kjempebra, men med hele ansiktet fullt av mat og surmelk, mens hun sitter og lager lyder, vil jeg si er forstyrrende for de andre pasientene rundt bordet. Dette spørsmålet er et eksempel på hvordan du kan starte en kritisk refleksjon over stoffet man har redegjort for. Deretter trekker studenten inn en fagforfatter Y som skriver om å være 'autoritær' og hvordan dette virker inn på elevenes motivasjon for å delta aktivt i timen Gjennom etisk refleksjon skal vi kunne finne de beste handlingsalternativene, både når det gjelder de store, viktige tema og i de små situasjonene i hverdagen hvor det er svært viktig å ha god moralsk handlingsevne. Et viktig poeng i moralsk sammenheng er at enhver tjenesteyter har et personlig moralsk ansvar Jeg har vært på forelesninger om refleksjonsnotat, lest i boka av Bie og lest her på forumet. Jeg skjønner likevel ikke hvordan jeg skal sette det opp, hvordan det skal se ut, hva det skal inneholde eller noe som helst, når jeg nå sitter og har hjemmeeksamen. Skulle så gjerne sett et eksempel på.

Refleksjon - Udi

 1. Etisk refleksjon. Følg lenken til tre episoder med eksempler på etiske dilemma i praksis og oppgaver knyttet til disse. Etisk refleksjon - 3 filmer fra KS Læring. Eller logg deg på her: Etisk refleksjon. E-læring (KS)
 2. Refleksjon sammen. Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, En bevisst refleksjonsprosess rundt et etisk dilemma krever for eksempel at du tar med så mange komponenter som mulig knyttet til den enkelte situasjonen
 3. Ordet refleksjon er avledet fra latin og betyr tilbakekastelse. I fysikk betegner begrepet refleksjon det fenomen at et legeme eller en bølge i bevegelse kastes tilbake når det støter mot en grenseflate.Et eksempel på refleksjon er en ball som reflekteres (spretter tilbake) fra bakken når man kaster den. Både lys, lyd og bølger kan reflekteres til mediet de kom fra når de støter mot.
 4. egen praksis i.

Slik kan dere jobbe med etisk refleksjon. Foreslå møteplasser på institusjonen hvor dere drøfter utfordringer som dere opplever i hverdagen, for eksempel på personalmøter, fagdager ol. Dere kan også drøfte etiske dilemma sammen med ungdommen på for eksempel husmøter Refleksjon over egen praksis I slike situasjoner er det viktig å stille seg en del spørsmål, for eksempel: Hvorfor gjør noen det på en måte mens andre gjør det på en annen måte?. Refleksjon er i fysikken det at et legeme eller en bølge blir kastet tilbake når det treffer en flate. Både en ball som spretter tilbake fra en vegg og en lysstråle som sendes tilbake fra et speil er eksempler på refleksjon.

Refleksjonsnotat - MED4500 - Vår 2017 - Universitetet i Osl

Reflektere betyr å gjenspeile, kaste tilbake lys, bølger eller stråling. Begrepet kan også bety å overveie eller tenke over noe. Eksempel: «Vinduet reflekterte lyset». Kritisk refleksjon - tekst til nettsider Oppdatert 14.01.16 av Inger Oterholm og Turid Misje Det skal ikke være en hendelse som er for eksempel veileders eller en brukers utfordring. Det skal være en hendelse som du ønsker å lære noe av gjennom videre refleksjon

Her finner du noen eksempler på verktøy og metoder i utvikling av kompetansen i etikk. Heftet Tips og hjelp til å komme i gang med etisk refleksjon Dette heftet er et verktøy for kommunale helse-, omsorgs- og sosialtjenester som ønsker å heve den etiske kompetansen samt etablere et systematisk etikkarbeid HVA ER ET REFLEKSJONSNOTAT? Refleksjonsnotatene utgjør en viktig del av arbeidskravene ved Videreutdanning i flerkulturell forståelse. Velg tema som interesserer og engasjerer deg, det gir liv og inspirasjon til skriveprosessen. Betegnelsen notat brukes fordi du som studenten kan bearbeide disse ytterligere etter tilbakemeldingene fra veileder For eksempel: Jeg er ikke mot mobbing. Slike påstander er det ofte vanskelig for elevene å si seg enig eller uenig uten full forvirring. Følg opp med relevante spørsmål til elevene. Still åpne spørsmål som bidrar til refleksjon hos elevene. Du ber deltakerne stille seg i midten av rommet hvor du forteller historien en tredje gang,.

22.11.2017 1 Etikk og etisk refleksjon Mona Pedersen Unnerud Leder av Yrkesetisk råd, YER Sokrates - Platon - Aristotele Bruk av case i etisk refleksjon. Nedenfor har vi samlet noen korte situasjonsbeskrivelser, ofte kalt «case», som kan brukes som utgangspunkt for en drøfting av etiske utfordringer i praksis. Dette er situasjoner som er konstruert, men likevel basert på liknende erfaringer fra praksisfeltet På samling to gikk vi igjennom ulike språklige trekk ved en refleksjonslogg. Dette var noe av det vi snakket om. TID, SITUASJON OG ET TYDELIG JEG: I denne uken opplevde jeg at en sykepleier tvang en pasient med demens til å ta medisiner.. BESKRIVELSE AV SITUASJON: Pasienten ville ikke ta medisinene sine i hele piller. Jeg sa til sykepleieren at de andre sykepleierne pleier å knuse pillene. Etisk refleksjon i veiledning kan hjelpe. Eksempler på individuell tilpasning var hensiktsmessige tidsrammer og tempo i samarbeidet med for eksempel en ungdom som trenger god tid til å bygge opp en trygghet til sykepleieren

Refleksjon - hva er det, og hvilken betydning har den i

Refleksjonsgrupper som er beskrevet i litteraturen vi har konsultert, handler ofte om etisk refleksjon (1-5). Det finnes også eksempler på refleksjonsgrupper om for eksempel likeverdige helsetjenester (6) og åndelig og eksistensiell omsorg i palliasjon (7). Det er særlig i kommunehelsetjenesten etisk refleksjon er beskrevet i Norge (1, 2) Refleksjon over gjennomført praksis Et refleksjonsnotat er en form for tenkeskriving, som ofte foregår underveis eller på slutten av en prosess. Når du skriver et faglig refleksjonsnotat, er det meningen at du skal skrive for en leser (praksislæreren og faglæreren din) og for deg selv, for å lære noe fra prosessen du er i eller ha Kommunenes Sentralforbund (KS) har som et eksempel både en refleksjonshåndbok og et hefte med tips og hjelp til å komme i gang med etisk refleksjon. Helse og omsorgssektoren er målgruppe her, som hos mange andre som har gjort slike verktøy tilgjengelige Eksempler på etisk utfordrende situasjoner kan være at pasienter ikke får det helsetilbudet de har behov for, at en pasient nekter å ta imot behandling som legen mener er nødvendig, avveininger om samtykkekompetanse, prioritering og ressursbruk, usikkerhet om hvor mye informasjon pasient og/eller pårørende bør få, overbehandling, beslutninger om begrensning av livsforlengende. refleksjon skal være praksisnært og knyttet til problemstillinger den enkelte ansatte møter i arbeidshverdagen. I løpet av prosjektets varighet har det blitt utarbeidet en rekke verktøy, som kan benyttes som hjelp i etisk refleksjon. • Spesiell erfaringsbakgrunn, for eksempel

systematisk refleksjon i det daglige arbeidet.Møteplasser for etisk refleksjon er steder hvor medarbeidere kommer sammen for å drøfte etiske utfordringer og dilemmaer de opplever i praksis. Man kan benytte møteplasser som allerede eksisterer, for eksempel personalmøter og lignende. En annen mulighet er å etablere egne refleksjonsgrupper Eksempler på bruk av refleksjon i setninger. Vi fant 15 eksempler på bruk av ordet refleksjon i setninger på bokmål.Eksemplene er hentet fra blant annet bøker, blogger og kjente tidsskrifter. Det ser for øvrig ut til at dette ordet har flere former, så kanskje også vil prøve å søke etter refleksjonen, refleksjonene, refleksjoner I dette notatet vil jeg reflektere og begrunne valg av de ulike estetiske uttrykksformer som er brukt i denne oppgaven. MAL: Jeg har valg en mal som heter flygeblad

Gi eksempler på hvordan du nå ville håndtere tilsvarende situasjon? Foreslå evt. handlingsalternativer. Hellen Dahl, sist revidert 01.03.15. Author: Bente Skogen Created Date Et annet veldig spennende tema, som jeg kommer lite inn på i min artikkel, er hvordan vi kan bygge inn refleksjon som en del av arbeidet i grupper, team og avdelinger. Eksemplet fra Rusmiddelomsorgen i Oslo er én metodikk for dette, men her er det mange muligheter - igjen, hvis vi vil ta oss tid til dette Et konkret eksempel på hvordan du kan... 05:26. Hvordan knytte refleksjon til teori. 3.194 views 27. mars 2018. NB! DENNE 01:57 min. Fagområde: UB - Universitetsbiblioteket. Emneord. 2019 arbeidskrav faglig refleksjon grethe moen johansen oppgave oppgaveskriving refleksjon refleksjonsnotat Refleksjonsnotater reflektere skriving startpakka. Refleksjonsspørsmål På bakgrunn av den konsultasjonen du har sett på oppfordrer vi deg eller dere til å reflektere. Nedenfor finner du/dere noen spørsmål som kan danne utgangspunktet for en slik refleksjon. Vær oppmerksom på at det ikke finnes noe «fasitsvar» på disse refleksjonsspørsmålene. Det er også mulig at du eller dere har andre tanker rundt denne konsultasjonen enn de Refleksjon og læring tilknyttet dette arbeidet forstås å bli en sentral del av mine informanters arbeidshverdag, og tolkes som en naturlig del av yrkespraksisen. Refleksjon knyttet til kategori 4 og 5 virker også å ha en rolle i arbeidshverdagen, men ikke i like stor grad knyttet til planlegging, gjennomførelse og vurdering av opplæringsaktiviteter

Refleksjon bevisstgjør deg, og dette øker din læringskapasitet ved at du kobler det nye til førkunnskap og oppnår dybdelæring. Men du må sette av tid til å reflektere. Refleksjon skjer ikke spontant, som ved å trykke på en knapp, Eksempel på eksamenskritikk er at studenten husker store mengder informasjon. Observasjon. I pedagogisk dokumentasjon vil en observasjon aldri være nøytral eller sann. Observasjonene er situerte både i tid og rom, de er avhengige av hvem som er til stede, og hvilke forforståelser hver enkelt har til hverandre og til det som skjer Situasjon beskrivelse: Pasient med MS [Den følgende teksten er et eksempel eller case, som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon.Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.] BRUKERMEDVIRKNIN

Å fremme studenters evne til refleksjon - en pedagogisk

 1. Fokuselever og evidensbasert refleksjon. Det første eksemplet er et tverrfaglig opplegg i andre studieår i lærerutdanninga på Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) som viser et godt samspill mellom teori og praksis på tvers av de to læringsarenaene (Nilssen & Solheim, 012)
 2. • Praksis nær refleksjon (bruke eksempler fra egen praksis). • Systematikk og kontinuitet i den etiske refleksjonen. Hyppighet er ikke nødvendigvis avgjørende, men at den etiske refleksjon finner sted kontinuerlig over tid og at det benyttes en form for verktøy/refleksjonsmodell
 3. På bakgrunn av den konsultasjonen du har sett oppfordrer vi deg eller dere til å reflektere. Nedenfor finner du/dere noen spørsmål som kan danne utgangspunktet for en slik refleksjon. Vær oppmerksom på at det ikke finnes noe «fasitsvar» på disse refleksjonsspørsmålene. Det er også mulig at du eller dere har andre tanker rundt denne konsultasjonen enn det som tar utgangspunkt
 4. g til religioner og livssyn, blant annet gjennom kritisk refleksjon. Eksistensielle spørsmål og svar skal for eksempel utforskes ved hjelp av filosofiske samtaler og undring. Her ligger ogs

Hvordan knytte refleksjon til teori. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur. Relaterte videoer. 04:24. Hvordan redegjøre. 4.229 views 27. mars 2018. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR... 03:18. Struktur. 3.618 views. Lærerens rolle som aktiv veileder i denne prossessen er svært viktig. Elevene skal selv definere og eie problemet og trenger gode verktøy til for eksempel idemyldring, oppgaveoversikt, informasjonsinnhenting, trening, dokumentasjon, refleksjon osv. Modellen under viser en måte å tilnærme seg problembasert læring på. 1 Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen Barnehagelærerne bør utvikle og gjøre det profesjonsetiske språket som alt finnes i barnehagen mer synlig, ifølge ny undersøkelse. Publisert torsdag 19. mai 2016 - 13:18. De er, i alle fall ideelt sett, eksempler på gode praksisutøvere Hensikten med kurset: Styrke og motivere personer til å lede etisk refleksjon i en gruppe. Hvem er kurset for: Kurset er for deg som er opptatt av etikk, og ønsker å sette fokus på etikkarbeid. Det er for deg som ønsker å starte opp etisk refleksjon, for eksempel på arbeidsplassen

Dokumentasjon I Barnehagen

Her presenterer vi flere ulike skriftlige refleksjonsredskap som man kan benytte seg av i praksisveiledningen. For det første mener vi det i startfasen er viktig at veileder og veisøker inngår en skriftlig praksiskontrakt eller samarbeidsavtale som forberedelse til veiledningssamtalene. For det andre bør veisøker lage et skriftlig veiledningsgrunnlag Eksempel på hvordan man kan drøfte. Denne eksamensoppgaven ble utgitt høsten 2014 i Exfac0015. Oppgaven lyder: Gjør rede for ulike nasjonsbegreper og drøft deretter rollen til historiebruk i nasjonalisme. Denne oppgaven består av to deler: Redegjøring og drøfting. Redegjøring er for så vidt enkelt - man bare gjengir fakta Observasjonene viste ulikt engasjement knyttet til fortellingene. Noen fortellinger og teoretiske innspill åpnet for refleksjon og ulike forståelsesmåter i større grad enn andre. For eksempel var det en del fortellinger som tydelig formidlet praksislærers gode evne til å håndtere uro eller drive engasjerende undervisning i klassen Fremme etisk refleksjon og diskusjon internt i NSF. Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet. Her finner du de yrkesetiske retningslinjene, etisk refleksjonsmodell og andre verktøy, og eksempler på etiske dilemmaer. Nett-app om yrkesetikk

Det finnes mange ulike typer praksisfortellinger som for eksempel solskinnshistorier, suksessfortellinger, rutinefortellinger, vendepunktfortellinger, tabbefortellinger, heltefortellinger, problemfortellinger, humorfortellinger, unntakshistorier. . Ved å arbeide med ulike typer praksisfortellinger i skolen skapes det ulike vilkår for refleksjon Etisk refleksjon gir bedre helse- og omsorgstjenester. Christine Haga Sørlie, kommunene i deres eget etikkarbeid gjennom å ha etikkundervisning på fagdager om etisk krevende temaer som for eksempel etikk og tvang, avslutning av livsforlengende behandling og velferdsteknologi Refleksjon Møter med etiske utfordringer er komplekse. Det kan handle om at en som karriereveileder er i tvil om hva en skal gjøre, hva en skal prioritere, hvordan ekte dilemmaer med bare uønskede utfall skal håndteres, eller hvordan en kan nå et mål med forsvarlige midler (Henriksen & Vetlesen, 2006)

Argumentasjon, drøfting og kritisk refleksjon Bibliotek

Etisk refleksjon som verktøy Helsekompetanse

Graviditet födsel: Eksempel på refleksjonsnotat

Forfatter er Geir Høstmark Nielsen, professor i klinisk psykologi ved UiB og med en rekke verv bak seg i arbeidet med etikk for psykologer. Bl. a var han medlem/leder av Fagetisk råd (1980-90) og Psykologforeningens representant i den nordiske etikkarbeidsgruppen (NEA), som i sin tid utarbeidet felles etiske prinsipper for nordiske psykologer (1982-87) Dystopiske fortellinger har blitt en populær undersjanger til science fiction-sjangeren. I vedlegget til oppgaven om Zoo Europa gis det en rekke eksempler på dystopiske filmer, spill og serier, som har gjort suksess de siste ti årene.Du behøver ikke ta med alle eksemplene, men de kan fungere som inspirasjon til din refleksjon over temaet

Eksempel på refleksjonsnotat - Sykepleiestudenter

Etisk refleksjon på arbeidsplassen er et tilbud til ansatte slik at en ikke blir stående alene med viktige og ofte vanskelige valg. Etikkrefleksjon for eksempel hvis muligheten for mer uformelle diskusjoner skrumper og antallet lover og prosedyrer som skal følges øker. Refleksjon; Optikk; Prismer; Linser; Lys; Beskrivelse Forklar hvordan lyset brytes mellom to medier med forskjellig refraksjonsindeks. Se hvordan skifte fra luft til vann til glass endrer avbøyningsvinkelen. Lek med prismer av forskjellig form og lag regnbuer. Eksempel på læringsmå

Kruttrøyk - Studienett

Forbered en P owerpoint-presentasjon med spørsmål til refleksjon (eksempel på P owerpoint brukt ved ILS, UiO kan lastes ned nederst på siden). Gjennomføring Les opp følgende spørsmål og g i studentene tid til å skrive ned svar underveis Her finner du en rekke drøftingsoppgaver, der de fleste tar utgagspunkt i konkrete case og eksempler. Bakgrunnskunnskapen for å løse disse oppgave finner du i Prosjektledelse, 3. utgave av Jan Terje Karlsen. Oppgavesett 1 (14,41 kB) Oppgavesett 2 (23,48 kB) Oppgavesett 3 (16,91 kB

Helsearbeiderfag Vg2 - Etiske dilemma - NDL

Ledelsen i helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester bør sikre at virksomhetene har rutiner og kultur for etisk refleksjon. Rutinene bør sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap til å kunne identifisere og reflektere over vanskelige verdiavveininger og vite hvordan de skal håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid med pårørende, innenfor rammene av gjeldende regelverk Refleksjon betyr på sin side tilbakekasting av lys, å snu noe tilbake til seg selv, å bøye eller å krumme. Det handler videre om overveielse, betraktning, tanke og ettertanke (Askeland, 2006. •Etisk refleksjon er når flere drøfter sine oppfatninger om situasjonen og formulerer gode handlingsalternativer •Eksempel: •Trafikkregler hindrer ulykker. •Lover gir rettferdighet og forutsigbarhet i arbeidslivet •Sosiale regler for takt og tone gir trygghet

Refleksjon sammen Helsekompetanse

 1. Oversettelser av ord REFLEKSJON fra norsk til engelsk og eksempler på bruk av REFLEKSJON i en setning med oversettelsene: Refleksjon , tro og besluttsomhet
 2. dre læringsmål, mens andre ganger kan kompetansemål kombineres
 3. Et etisk dilemma kan for eksempel være der man i utgangspunktet har taushetsplikt, men det er fare for liv og helse for brukeren, og man må vike fra prinsippet og kontakte andre instanser for å redde liv. Hvis taushetsplikten skal brytes, må andre etiske hensyn veie tyngre enn taushetsplikten ( for eksempel akutt helsehjelp)
 4. Eksempel: Jeg håper at fotografiene og de mange sprang i teksten mellom drøm, dikt, refleksjon og gjenfortalt virkelighet skal synliggjøre det usynlige. Nå når folks første begeistring og nysgjerrighet har lagt seg, skal det bli godt å få noe mer tid til refleksjon og eftertanke, sier Jørgensen.; De som mener at kunnskaper først og fremst er konkret pensumstoff og praktiske.
 5. Eksempler på refleksjon i leksjonen. gjennomføre en leksjon i grunnskolen - Videregående opplæring og skoler - 2020 Unge lærere som begynner sin kreative vei, savner ofte et så viktig element i leksjonen som refleksjon

Refleksjon og lysbrytning Bølge

 1. Andre ganger kan det være at eleven synes noe er vanskelig,eller opplever noe på arbeidsplassen som gir grunnlag for etisk refleksjon. Da kan et refleksjonsnotat være nyttig.Eleven får da satt ord på hendelsen og egne tanker , og kan senere ta dette opp med veileder fra skolen
 2. Refleksjon er endringen i retning av en bølgefront ved et grensesnitt mellom to forskjellige medier, slik at bølgefronten kommer tilbake i mediet det stammer fra. Vanlige eksempler inkluderer refleksjon av lys, lyd og vannbølger
 3. Eksempel Refleksjon Hvilken verdi kan det skape for deg 6 Emner Økonomi og fleksibilitet Kvalitet - til enhver tid Data og innsikt Bedre rutiner og prosesser Verdifull tid i gave Refleksjon Hvordan kommer du i gang 2 Emner | 1 Quiz Steg for steg Test kunnskapen din. Videre lesning Forrige Emne. Neste Leksjon. Refleksjon. Over.

Våren - en super kilde til utforskning, refleksjon og filosofi 26. mars 2020 | Print ut. for eksempel av besteforeldre eller venner, slik at de også får vite noe om meitemarken. Leseren trenger da ikke ha appen, men bruker bare en vanlig nettleser på datamaskin, nettbrett eller mobil. Her finnes det mange muligheter I handlings- og refleksjonsmodellen legger man mer vekt på planlagte, formelle veiledningssamtaler enn i mesterlæren (se eget kapittel) som i større grad vektlegger uformell veiledning.Fordi veiledningen tar utgangspunkt i veisøkerens veiledningsbehov, er det vanlig å be veisøker om å utforme et veiledningsgrunnlag.Dette er et notat som skal hjelpe både veileder og veisøker til å. Litt om hvordan få til gode refleksjoner på refleksjonsmøtet: sokratisk dialog Sokratisk dialog er veiledning ved hjelp av spørsmål som er utforskende og fremmer logisk tenkning (Kilde: Merete M Mørch, Kognitiv terapi, Modeller og Metoder, 2005) Under refleksjonsmøtet er det ønskelig at en bruker såkalt sokratisk dialog for å få til en god samtale og Continue

Refleksjonsnotat sykepleie - Studienett

Etisk refleksjon - Bufdi

Flere eksempler på kunstig intelligens Flere bruksområder Definisjon Begreper Refleksjon Quiz KI første leksjon. Maskinlæring 16 Emner | 1 Quiz Algoritmen lærer Tre på rad Veiledet maskinlæring 1 Veiledet maskinlæring 2 Veiledet maskinlæring 3 Ikke-veiledet. Eksempler på gode oppgaver. Spørsmål av typen «hvorfor» eller «hvordan» vil vanligvis stimulere til egen refleksjon i større grad enn spørsmål av typen «hva», «hvor mange» o.l. Det er vanlig å dele inn rusmidler etter deres virkning; dempende, stimulerende og hallusinogene Jeg gir med dette et eksempel på at man gjennom språklig stimulering kan utvikle et fornyet utgangspunkt for refleksjon. Dette utgangspunktet har jeg betegnet som refleksjonsgrunnlag. Tanken er at det kan virke bevisstgjørende å tilegne seg dette grunnlaget, og at det dessuten kan skape grunnlag for en videre utvikling av oppdragelsesintensjoner Refleksjon. Teori Metode Verktøy. Muligheten for å dele bilder og videoer gjør for eksempel at det har blitt en vanlig del av både faglig og sosial kommunikasjon. Budskapets art. Digitale tjenester gir oss både muligheter og utfordringer når vi skal formidle et budskap

1. Refleksjon over egen praksis - Helsebiblioteket.n

refleksjon - fysikk - Store norske leksiko

reflektere - Store norske leksiko

Å stadig reflektere over felles arbeidsprosesser og -prestasjoner kan oppleves som krevende og får ofte lav prioritet når drift og leveranser har hovedfokus. Men hva hvis du gjør refleksjon til en vane? Når refleksjon blir en del av din arbeidsdag o Normene for refleksjon blir omtalt i retningslinjene 9, 10, 11 og 12. Det første kravet til refleksjon er at den som utøver karriereveiledning, ikke bare kjenner til verdigrunnlaget for god karriereveiledning, men faktisk er seg disse verdiene bevisst, forstått som at verdiene er «eid» av hver enkelt yrkesutøver Refleksjon - Film. mai 10, 2016 mai 18, Når man ser en skrekkfilm uten film for eksempel så er det ikke noe spennende på grunn av at lyd bringer spenning. Lyd kan bestå av dialog, lydeffekter, musikk og foley. Det å kunne høre skuespilleren er også viktig,. Refleksjon er et meget sentralt punkt i lærerplanen i musikk. I formålet med faget står følgende: Som et allmenndannende kunstfag skal musikkfaget gi elevene grunnlag for å kunne oppleve, reflektere over, forstå og ta del i musikalske uttrykk. Eksempler: Sluttlogg i musikk

Kritisk refleksjon om hvordan pasienten involveres, bør bakes inn bå de i Brukermedvirkning kan for eksempel reduseres til små undersøkelser tidlig i tjenesteutviklingsprosjekter i stedet for at varig involveringspraksis utvikles. Brukernes rolle kan bli symbolsk i stedet for reell noen eksempler: Arbeidstid. Hvordan er arbeidstida? Må du for eksempel jobbe turnus? Å jobbe turnus betyr at arbeidstida ikke er den samme fra dag til dag. Du jobber ikke alltid fra 0800 til 1600, men må noen ganger jobbe seinvakter, nattevakter, i helgene eller på høytider som jul og påske. Eksempel › turnus = å jobbe ulike vakter. Det finnes en rekke fortellinger om til dels store endringer og økt satsing ved etablert praksis overfor personer som oppfattes å ha krevende og utfordrende atferd. I hvert enkelt tilfelle framstår disse som enestående fortellinger/ historier, og er det også. Imidlertid kan det ha interesse å se om det finnes en eller flere fellesnevnere i fortellingene. Kanskje er det noen sider ved.

Tips og hjelp til å komme i gang med etisk refleksjon

Speilbilder i vann er et eksempel på speilende refleksjon; illustrasjon fra Yuhagen i Shanghai. Speilende refleksjon (spekulær refleksjon) er perfekt, «bildegjengivende» refleksjon av lys (eller i noen tilfeller andre typer bølger) fra speil og plane, speilblanke overflater. 8 relasjoner Refleksjon til filmen Hvordan kan meny/Agenda supplere kartleggingen? Trening Prøv ut meny/agenda som verktøy sammen med en bruker. Refleksjon til trening Hvilke nye tema kom fram fra bruker når meny/agenda ble brukt? Lenke til eksempel på meny/agenda skjema Her kan dere legge inn skjema for meny/agenda Setter dere inn Sonja/Solvei I dette innlegget skal jeg kun fokusere på refleksjon, og hvordan håndtere denne funksjonen i 3D Studio Max for å kunne skape objekter som reflekterer. For å få det helt klinkende klart; refleksjon betyr tilbakekastning, gjenspeiling, avspeiling. Et speil er et glitrende eksempel på et reflekterende objekt, det vil si at med lysrefleksjon blir lyse Refleksjon til digitalfortelling: Dette arbeidskravet er en fin måte å kunne arbeide med prosjekter i barnehagen over lenger tid. I vårt eksempel lagde vi en historie sammen med barna, noe som var veldig artig. Det går også å bruke temaer som grunnlag for arbeid med digitale fortellinger Refleksjon og Refleksjonsloven · Se mer » Speilende refleksjon. Speilbilder i vann er et eksempel på speilende refleksjon; illustrasjon fra Yuhagen i Shanghai. Speilende refleksjon (spekulær refleksjon) er perfekt, «bildegjengivende» refleksjon av lys (eller i noen tilfeller andre typer bølger) fra speil og plane, speilblanke overflater.

Geir Tore Holm – Lakta / Grensesnitt – Sámi Dáiddaguovddáš

Noen råd om Skriving av Refleksjonnotat - Flerkulturell

Etisk refleksjon er derfor et viktig grunnlag i alt sosialt arbeid. Hvert kapittel har refleksjonsoppgaver og eksempler hentet fra arbeidsfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere og er spesielt rettet mot disse utdanningene og deres praksisfelt Ideen om bistand til oljeutvinning fortener refleksjon, revurdering og revisjon. GJESTEKOMMENTAR: Både forsking og erfaring tyder på at berre dei færraste lukkast i å realisere ei balansert økonomisk, politisk og sosial utvikling med utgangspunkt i olje- og gassutvinning Sjekk refleksjon oversettelser til Dansk. Se gjennom eksempler på refleksjon oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Oversettelser av ord REFLEKSJON fra norsk til finsk og eksempler på bruk av REFLEKSJON i en setning med oversettelsene: Ikke en refleksjon av livet, men selve livet Evaluering kan ha ulike hensikter, for eksempel kan den tjene til å: Gi tilbakemelding om arbeidet går i retning av de mål man har satt seg; Gi grunnlag til refleksjon, diskusjon om fortsettelse, endring og forbedring av den pedagogiske virksomheten; Gi grunnlag til informasjon til foreldre, foresatte og andr

Eksempel på 4D: RiggplanHva er historie for deg? – Perspektivergrafisk profil – helene sverdrupsen
 • Storhytte.
 • Ving reiser hellas.
 • Begleiter d. dionysos.
 • Fortum strømavtale.
 • Schulfächer baden württemberg.
 • Cushing katt.
 • Kerstmarkt moezel 2017.
 • Logic student price.
 • Barnetrygd satser historikk.
 • Makron mix.
 • Vor frelser kirke odense.
 • Media expert rzeszow.
 • Vindmøller.
 • Barlinek norge.
 • Castello jessheim aldersgrense.
 • Unwetterwarnung brandenburg.
 • Data utdanning.
 • Korta frisyrer äldre dam.
 • Dating cafe aachen.
 • Range cruise missile.
 • Anniken jørgensen og mikkel christiansen.
 • Sv donaustauf sponsoren.
 • Squarespace templates gallery.
 • Hallhuber filialen.
 • Kjerringøy gård.
 • Barry weiss storage wars.
 • Børn af forældre med ptsd.
 • Dt nodt.
 • Drill test.
 • Equinox auf wiedersehen.
 • Rengjøre stekeovn salmiakk.
 • Lønn lærling elektriker.
 • Sunnmøre tingrett dom.
 • Primavera bei dm.
 • Norges birøkterlag.
 • Ntv jobs.
 • Medizinische fakultät heidelberg logo.
 • The suite life on deck.
 • Hoppetau leker.
 • Flytte apper iphone 7.
 • Mozilla firefox download.