Home

Legemiddelhåndtering dobbeltkontroll

Manuell dobbeltkontroll kan bidra til færre legemiddelfeil hvis den utføres riktig og etter felles standarder. Kontrollen bør begrenses til legemidler og situasjoner der konsekvenser av feil er størst, og den bør brukes sammen med flere tiltak som kan bidra til sikker legemiddelhåndtering. IKKE KONTROLL MOT ORDINASJON Sykepleier skal g Dobbeltkontroll: To personer som hver for seg og ved å signere, manuelt eller elektronisk, bekrefter at en oppgave er utført korrekt, før legemiddelhåndtering kan utføres. Virksomhetsleder skal sørge for at studenter bare gis oppgaver i tråd med helsepersonelloven § 5 annet ledd Slik skjer det feil i legemiddelhåndtering - tross dobbeltkontroll HER SVIKTET DET: Feil legemiddel gitt. Legemiddel ble gitt i feil styrke eller mengde. Dobbeltkontrollen bør i tillegg brukes sammen med flere tiltak som kan bidra til sikker legemiddelhåndtering

Ved legemiddelhåndtering til barn er det viktig at dobbeltkontroll ved administrering inneholder vurderinger relatert til barnets vekt og alder. Avvik relatert til legemiddelhåndtering skal meldes i avvikssystemet, for eksempel hvis feil oppdages ved dobbeltkontroll i vaktskifter - der dobbeltkontroll er et tiltak som kan bidra til å redusere risikoen. Prosedyre for dobbeltkontroll bør beskrive hva som er utførers rolle, hva som skal kontrolleres og hvilken kompetanse det er nødvendig at personellet har. Dobbeltkontroll bør innføre Legemiddelhåndtering - generelt kurs (e-læring) Legemiddelhåndtering ved xxHF for sykepleiere og leger (maler er utarbeidet av RLH og utsendt til lokale legemiddelkoordinatorer. Må tilpasses lokale prosedyrer). 4. Bruk av elektroniske systemer for dokumentasjon av legemiddelhåndtering (legemiddelkurv Vi vil trekke frem fire områder for videre drøfting: kompetanse, dobbeltkontroll, faglig rådgivning og informasjonsutveksling. Kompetanse. Over 80 prosent av feilene i legemiddelhåndtering er knyttet til istandgjøring, tilberedning og utdeling til pasienter og er mulig å forebygge med økt kunnskap og gode rutiner (7)

i n 74 IS Riktig dobbeltkontroll kan redusere november

Legemiddelhåndtering omfatter en hver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemidlet er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert. Ordinering og føring av legemidler i pasientkurve, Egenkontroll og dobbeltkontroll av legemidler, Avvikshåndtering, Legemiddelgrupper. legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp 3. april 2008 nr. 320 og anbefalingene i IS-7 2015 Rundskriv om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp blir fulgt. Sikre at pasienter som har behov for hjelp til å håndtere sine medisiner får rikti Retningslinjer for opplæring av personell (som ikke er sykepleier/ vernepleier) som skal delta i legemiddelhåndtering i Tromsø kommune 16. 2. SKJEMA FOR Praktisk Det skal da defineres i delegasjon at hjelpepleieren kan utføre dobbeltkontroll av ferdig lagte dosetter Virksomhetsleder som definert i forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp kan rekvirere (bestille) legemidler til lokalt legemiddellager i samsvar med liste godkjent av lege. Virksomhetsleder kan delegere denne oppgaven i henhold til samme forskrifts § 9. Bestemmelsen i § 2-1 annet ledd er ikke til hinder for at det kan.

Begrepet legemiddelhåndtering er definert i forskriftens § 3 bokstav e), som lyder: «Legemiddelhåndtering: Enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemidlet er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert.» Legemiddelhåndtering kan beskrives som en delprosess i pasientens helhetlige behandling Legemiddelhåndtering - forståelse av forskriften Fagforbundet mottar en del spørsmål fra medlemmer og seksjonstillitsvalgte om reglene for legemiddelhåndtering. 10.05.2016 av Seksjon helse og sosial Sist oppdatert: 23.05.2016. Noen av spørsmålene er forelagt helsedirektoratet Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. IS-7/2015. Arbeidsgiver har ansvar for å sikre forsvarlig legemiddelhåndtering Her finner du gratis kompendium til bruk ved kurs i legemiddelhåndtering! Les kompendiet. Les kompendiet direkte på mobilen eller nettbrett - hvor som helst. Lytt til kompendiet. Lytt til kapitlene på din mobil eller nettbrett. Test deg selv. Ta quizzen og sjekk dine kunnskaper. Velkommen

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og

Se også definisjoner i forskrift om legemiddelhåndtering . 1.1.1 Dobbeltkontroll Dobbeltkontroll kan utføres av sykepleier, vernepleier og lege. En dobbeltkontroll innebærer at to personer på grunnlag av ordinasjonen, hver for seg, beregner volum/mengde av legemiddel, eventuelt volum av fortynningsvæske, samt infusjonshastighet. Begg Kontinuerlig opplæring og retrening i legemiddelhåndtering er viktig i pasientsikkerhetsarbeidet, her bør undervisning om dobbeltkontroll være obligatorisk for alle ansatte. Det oppfordres også til å melde avvik både på reelle hendelser og nesten-feil, for å gå gjennom disse i felleskap Dobbeltkontroll kan utføres av sykepleier, vernepleier, og lege. Personell med delegert fullmakt, videre kalt helsefagarbeidere, kan utføre lesekontroll med Legemiddelhåndtering Anne Kjersti Drange Anne Kjersti Drange [Dokumenttype] [Behandlet i].

legemiddelhåndtering skal baseres på samme prinsipper som ligger til grunn i helsepersonelloven § 5, jf merknadene til § 4 a) i forskriften. Det innebærer at tildeling av oppgaver må skje etter en konkret vurdering av situasjonen (forhåndskontroll) og kvalifikasjonene til personen som delegeres oppgaven Etiske utfordringer innenfor legemiddelhåndtering. Det skjer at pasienter nekter å ta legemidler. Pasienter med samtykkekompetanse kan velge å avstå fra helsehjelp og legemiddelbruk. Velger de å avstå fra helsehjelp, skal pasientene forklares hvilke konsekvenser det kan få Virksomhetens redegjørelse for opplæring og kompetanse, spesielt ved innleie fra byrå, og rutiner for legemiddelhåndtering. I sine redegjørelser til Fylkesmannen skriver virksomheten at vikaren, som var medisinstudent, men delegasjonen gjaldt ikke dobbeltkontroll Legemiddelhåndtering. 14.10. Hva er et legemiddel? Stoffer,droger og preparater som er bestemt ugitt for å forebygge noe. Virkestoffer: kjemiske bestand deler i legemidlet Dobbeltkontroll varierer fra sted til sted, men studenter skal alltid ha dobbeltkontroll Innlæringsmål Kjenne til formålet med kvalitetssikring og grunnleggende kvalitetssikringsprinsipper. Kunne nevne vanlige kilder til feil i legemiddelhåndteringen. Kjenne til konsekvenser av feilbruk. Ha kunnskap om tiltak som kan bidra til å forebygge feilbruk. Kvalitetssikring av arbeidet med legemidler har til hensikt å sikre at pasienten får korrekt behandling, noe som innebærer en.

legemiddelhåndtering, og dermed bedre forberedes på hva som forventes av dem som ferdig 2 Rammeplan for sykepleierutdanning, 2008, Kunnskapsdepartementet ansvar for å påse at det utføres dobbeltkontroll av alle legemidler han/hun administrerer til pasienter. 5 Dobbeltkontroll 19 3.2.6. Avviksmeldinger 20 4. legemiddelhåndtering til sykehuspasienter, uten å gå inn på andre former for kvalitetssikring eller pasientsikkerhet. Med sikker legemiddelhåndtering tar vi utgangspunkt i gjeldende retningslinjer Dobbeltkontroll - hvordan? (jfr. Retningslinjer for legemiddelhåndtering) Dobbeltkontroll innebærer at 2 personer hver for seg på grunnlag av ordinasjonen beregner mengde legemiddel, eventuelt volum av fortynningsvæske, infusjonsvæske, samt infusjonshastighet. Begge skal kontrollere preparater, mengde Kontroll før utdeling: dobbeltkontroll: 2-to personer som hver for seg, og ved å signere, manuelt eller elektronisk, bekrefter at en oppgave er utført korrekt, og i henhold til eventuelt fastsatt prosedyre. En automatisert elektronisk kontroll kan benyttes dersom den er likeverdig med en manuell kontroll (1) legemiddelhåndtering tilsier at dobbeltkontroll også må innføres som rutine på områder der det er kjent at forveksling av visse typer legemidler kan få fatale konsekvenser for pasienten. Etterforskningen har avdekket at det på Haukeland ikke var innført rutiner for dobbeltkontroll av legemiddel når det ble gitt av lege, på avdeling

Endring i regelverk for legemiddelhandtering. Aktivitetsforskrifta § 9 regulerer legemiddelhandteringa i petroleumsverksemda. I rundskriv IS-9 eventuelt dobbeltkontroll - og utdeling av legemiddel er. Krav til kontinuerleg vedlikehald av kompetanse er teke inn i forskrifta,. Det ble ikke utført dobbeltkontroll. Men det at en annen sykepleier begynte å stille spørsmål til doseringen, forhindret at medisinen ble gitt til pasienten. Les mer om hendelsen her: Sykepleier klargjorde ti ganger for høy dose - annen sykepleier avverget at den ble gitt Prosedyre Legemiddelhåndtering i ambulanseavdelingen Utskriftsdato:30.09.2015 Utarbeidet av: Anne Cathrine Braarud Godkjent av: Anne ∙ Det skal utføres dobbeltkontroll på lageret av A‐ og B‐preparater ved innkjøp, uttak, kassasjon, svinn, retur og overføring til nye. Hei, jeg er sykepleier i hjemmesykepleien og har et spørsmål i forhold til dobbeltkontroll av medisiner. Vi har per nå praktisert at studentene våre kan legge medisindosetter som en sykepleier sjekker. I tillegg har våre studenter fått trukket opp medisiner til subkutane injeksjoner som vi sjekke..

legemiddelhåndtering skal derfor foregå ved at autorisert helsepersonell med kompetanse innen for å påse at det utføres dobbeltkontroll av alle legemidler studenten administrerer til pasienten. For studenter som er i et arbeidsforhold. Dobbeltkontroll og dobbeltsignering ved overføring av legemiddelinformasjon til ny kurve. Ved muntlige ordinasjoner bør legemiddel og dose gjentas av mottaker slik at den som gir beskjeden, kan kontrollere at den er riktig oppfattet. Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester God lærebok om legemiddelhåndtering. Bokomtaler. Artikkel. Betydningen av utstrakt dobbeltkontroll ved slike beregninger påpekes. Avslutningskapitlene omhandler legemiddelregning og det er lagt inn et stort antall nye øvingsoppgaver. Dette er en viktig tilføyelse til den reviderte utgaven Hva er legemiddelhåndtering. Hva skjer med legemidlene i kroppen? 2.3 Legemiddelbruk og feilbruk; 2.4 Her finner du gratis kompendium til bruk ved kurs i legemiddelhåndtering! Les kompendiet. Les kompendiet direkte på mobilen eller nettbrett - hvor Nettløsningen er utviklet som en støtte for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i

Dobbeltkontroll og dobbeltsignering ved

 1. Prosedyre Kvinneklinikken ©. Forandringer er understreket. Rutinen angår alle som håndterer medikamenter ved Kvinneklinikken. Rutinen bygger på retningslinjer for legemiddelhåndtering fra Helse og omsorgsdepatementet, se: Krav til legemiddelhåndtering oppdatert 2018 Opplæring og sertifisering
 2. •Mangelfull dobbeltkontroll •Mangelfull dokumentasjon av opplæring •Mangelfull sporbarhet av tilberedningsprosessen Utdrag fra ROS-analyser Risikoreduserende Viktig med fokus på riktig legemiddelhåndtering •Mangelfulle rutiner for tilberedning kan gi stor risiko for: - Pasientskade - Unødvendig legemiddeleksponerin
 3. Læringsnotatet Tilberedning av legemidler til barn bygger på 84 innrapporterte hendelser. Det viser seg at den klart hyppigste feilkilden til de uønskede hendelsene var svikt i egenkontroll eller dobbeltkontroll
 4. istrerer legemidler. (se avsnittet «Dobbeltkontroll» nedenfor)
 5. Legemiddelhåndtering* Vurderingskriterier. Praksisveileder signerer med initialer og evt. dato i aktuell celle Selvstendig : Veiledet Assistert : Usikker Uselvstendig : Ikke aktuelt: Sikrer at dobbeltkontroll gjennomføres: 11. Forsikrer seg om at pasienten er forberedt 12

Slik kan legemiddelhåndteringen bli mer forsvarlig og rikti

Helsepersonells ansvar og oppgaver innen legemiddelhåndtering

PSU har behandlet flere saker hvor det har skjedd feilmedisinering til tross for at dobbeltkontroll er utført. Avdelingsledelsen bes derfor vurdere tiltak for å sikre at medarbeidere som utfører dobbeltkontroll i forbindelse med legemiddelhåndtering, forstår hva dobbeltkontroll innebærer, og hvilket ansvar som er forbundet med å signere på at dobbeltkontroll er utført Start studying E3A T3 Legemiddelhåndtering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools «Legemiddelhåndtering: Enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemidlet er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert.» Dobbeltkontroll bør innføres ved legemiddelregning, bruk av deldoser og ved beregning av legemiddeldoser til barn Dobbeltkontroll av medikamenter til injeksjon og infusjon skal foretas av 2 personer (1). Dvs. at det ikke er krav til formell fagutdanning for den som skal foreta dobbeltkontrollen av lege eller sykepleiers istandgjøring av injeksjoner og infusjoner, men vedkommende må ha den nødvendige kompetanse til å utføre kontrollen forsvarlig (2)

Legemiddelhåndtering er kanskje det største problemet i norsk helsevesen, mener Helsetilsynet. Feilene, som Sykehjemsetaten begynte å registrere i fjor, innebærer alt fra feildoseringer og manglende dobbeltkontroll til medisiner som ikke blir gitt. Feil dose Det skal gjennomføres dobbeltkontroll av medikamenter i henhold til prosedyre. Farmasøytene holder på å utarbeide et e-læringskurs i forhold til legemiddelhåndtering som blir obligatorisk for alle som håndterer medikamenter, svarer Jørgensen på spørsmål fra SVA om hva som er gjort på dette feltet

Legemiddelhåndtering Enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemidlet er rekvirert til det er utdelt (Helsedirektoratet, 2008 §3). MH-bygget Medisin og helsefagbygget ved universitetet i Tromsø REK 2.1.6 Dobbeltkontroll av tilleggsmerkingen. Farmasistipendiat Alma Mulac har avdekket når feilmedisinering oppstår på norske sykehus. En del av feilene kunne vært unngått, dersom sykehusene hadde hatt bedre rutiner rundt legemiddelhåndteringen. Kontrollrutinen i apotek kan overføres til sykehusene, mener Mulac

Legemiddelhåndtering - forståelse av forskrifte

 1. legemiddelhåndtering og uavklarte roller ved legemiddelhåndteringen. To andre tema, var behov forordninger og polyfarmasi medfører behov for dobbeltkontroll. Sykepleiere som er alene p å jobb.
 2. st 10 (!) ganger
 3. Meldeordningen mottok i 2017 over 100 meldinger der svikt i dobbeltkontroll i legemiddelhåndtering medvirket til uønskede pasienthendelser
 4. Dobbeltkontroll - undervurder ikke betydningen av to par øyne som ser. K.Slettvåg Legemiddelhåndtering Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Høst 2003 Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek Legemiddelhåndtering Til riktig pasient Riktig legemiddel I riktig legemiddelform Med rett styrke I rett dose På rett måte Til rett tid Juridiske aspekter I følge.
 5. For å sikre riktig medisinering har vi dobbeltkontroll ved bruk av vanedannende medisiner (A- og B-preparater), og vi har jevnlig kontrolltelling av restbeholdningen. I år har kommunen også ansatt en egen farmasøyt som skal bistå sykehjemmene med å bygge gode systemer for legemiddelhåndtering
 6. kan demonstrere legemiddelhåndtering i henhold til gjeldende prosedyre og lovverk, herunder egen- og dobbeltkontroll kan gjennomføre utregninger av dose, styrke, mengde, hastighet og fortynning kan anvende Felleskatalogen og Legemiddelhåndbok
 7. Juni 2016: Legemiddelhåndtering - Cave Afipran Pasient var svært plaget med kvalme. Sykepleier sjekket kritisk informasjon for Cave (pasienten tåler ikke dette medikamentet) i pasientens elektroniske journal. Der stod det nevnt Zofran(kvalmestillende). Sykepleier valgte derfor å gi henne Afipran(kvalmestillende) intravenøst

Gode rutiner for legemiddelhåndtering Helsetilsyne

Legemiddelhåndtering

I dette tilfellet ble ikke rutiner for legemiddelhåndtering og dobbeltkontroll fulgt. Hendelsen er diskutert i ansattgruppen og klinikken har innskjerpet rutinene for legemiddelhåndtering. Det er i tillegg utformet et informasjonsskriv til alle ansatte for å forhindre at lignende hendelser skjer på nytt Studien deres resulterte i konsensus, altså enighet, om 77 standarder til alle stegene i legemiddelhåndtering. Områdene kompetanse, dobbeltkontroll, faglig rådgivning og informasjonsutveksling trekkes frem. Jeg har vært sykepleier siden 2005. Min nåværende rolle er avdelingssykepleier ved Hjemmebaserte tjenester Lovisenberg i Oslo kommune

• Sikker dobbeltkontroll og tilknytning direkte til legemiddelet, pasientens kurve, pasienten selv og helsearbeideren som administrerer legemidlet • Entydig informasjon, og bedre dokumentasjon av administrering og evt. avvik . 2. Bedre prosess- og beslutningsstøtte gjennom hele pasientforløpet HeiEr kjempelei meg og fortvilet etter at jeg idag fikk beskjed om at jeg ikke består praksis.Saken er den at jeg egentlig hadde bestått, men den siste dagen gjorde jeg en stor feil.Jeg og sykepleier målte blodsukker på en pasient med diabetes som fikk kabiven til 11,9 mmol/L. Vi snakket om hva h.. SAMMENDRAG Tittel: Sykepleierstudentenes utvikling av forsvarlig kompetanse i legemiddelhåndtering Dato: 02.06.20 Forfattere: Karianne Johnsrud Gundersen Tone Aamodt Bråthen Veileder: Kristian Ringsby Odberg Nøkkelord: Legemiddelhåndtering, sykepleierutdanning, sykehuspraksis, pasientsikkerhet Antall sider/ord: 45 sider / 10 539 ord Antall vedlegg:

Retningslinjer for legemiddelhåndtering for deler av

Dobbeltkontroll, Læringsnotat fra HDir. Samstemming av legemiddellister og oppdatering av Reseptformidleren Lysbeskyttelse av legemidler Legemiddelhåndtering på nye måter, legemiddelmangel og antibiotikastyring. 2. Saker i RLF 2.1 Saker som er drøftet i 2019 To tenåringer skal ha fått 20 ganger for mye cellegift under en behandling på Universitetssykehuset i Nord-Norge, og dermed nesten mistet livet. Sykehuset bekrefter hendelsen

Risiko for uønskede hendelser når dobbeltkontrollen svikte

Finne frem og orientere seg i prosesskartet for legemiddelhåndtering, (EQS 19904) Kunne bruke ATC- registeret i Felleskatalogen. Kjenne til prosedyren om kurveføring (EQS 31256) Kjenne til prosedyren om egenkontroll og dobbeltkontroll av legemidler (EQS 33260) Beherske relevant legemiddelregning. Kjenne rutiner for legemidler og bruk av tvan - Dobbeltkontroll og signering av medisinliste fra Gerica. - Feil som ble funnet på enkeltbrukere er rettet opp fortløpende, og oppdaterte medisinlister er innhentet. - Dobbeltkontroll ved dosering hjemme. - Dobbeltkontroll av A-regnskap hjemme. - Anbruddsdato på insulinpenner. - Måleenhet for insulin angis med betegnelsen stor E Under tilsynet kom det frem at det ikke ble ført dobbeltkontroll med legemiddelet før det ble gitt, på tross av at det er innført skriftlige rutiner på avdeling for dette. Han påpeker at sykehuset får kritikk for ikke å ha hatt forsvarlig legemiddelhåndtering Fagpressenytt.no er en portal som publiserer nyheter, reportasjer og artikler fra et stort antall fag- og nisjemedier. Alle mediene redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten

Bakgrunn Forveksling av legemidler er et kjent problem i helsetjenesten. Med forveksling menes her at pasienter gis feil legemidler som følge av likelydende navn (fonetisk likhet), likheter i skrivemåte (ortografisk likhet), emballasje eller etiketter (visuell likhet) («Look-alike, sound-alike») - FULL KONTROLL PÅ MEDISINER OG INFORMASJONSFLYT Ikke bruke tid på telling, ikke avvik på regnskapet, ikke tom for medisin, ikke jobbe overtid på medisinrommet, enklere synonymhåndtering, mindre feilmedisinering, mindre papirarbeid, mindre renhold og enklere rapportering. Adjø til hastebestillinger og telefonene bygda rundt for å låne medisiner, og endelig slipper vi medisinene som. Narkotika og B-preparater er ressurskrevende for helsevirksomheter. Dobbeltkontroll, telling, narkotikaregnskap, sikker adgangskontroll og annen administrasjon av disse medisinene fører til mindre tid hos sykepleier ansikt til ansikt med pasienten. A+B-lageret gjør håndteringen av disse medikamentene enklere. Automatisk narkotikaregnskap Sikker lagring og adgangskontroll Full historikk for. Legemiddelhåndtering krever definert utdanning og godkjenning. midlertidig må stoppe for dobbeltkontroll av legemiddel som trekkes opp under transport. • All legemiddelbruk skal dokumenteres i journalen hvor administrasjonsmåte (po / sc / im / iv / rect),. legemiddelhåndtering. Eks. multifarmasi, dobbeltkontroll, kurveføring, arbeidsro, pasientinformasjon, legemiddelanamnese mv. Glittre har et særlig fokus på legemiddelanamnese der pasienter bes ha med oppdatert legemiddelliste, dosett og evt. medikamenter. Gjennomgår medikamenter sammen med pasient

Et dansk doktorgradsarbeid har nylig dokumentert at Universitetshospitalet i Århus og Hospitalsapoteket Region Midtjylland reduserte risikoen for feilmedisinering med hele 87 prosent ved å gå over fra manuell medisinhåndtering med dobbeltkontroll, til en helautomatisert håndtering gjennom Lukket Legemiddelsløyfe.7 I tillegg melder sykehusapoteket om et helsepersonale som bruker betydelig. Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp 3. Andre relevante rutiner Manual Medikamentregistrering Dobbeltkontroll av Medisinlisten anbefales etter samkjøring. Multidoseansvarlig sykepleier/ vernepleier Ved mottak av multidoseruller fra Apotek (ca hver 14.dag legemiddelhåndtering, uønskede hendelser, forbedringsgrupper, kvalitetsforbedring . Introduksjon . Sosial- og helsedirektoratet (2007) presiserer i oppfølging av Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring at det er behov for å styrke forbedringskunnskapens plass i utdanningen av helsepersonell Ansvarsutvikling: En pådriver for et forsvarlig system: En studie om legemiddelhåndtering og feil og avvik med medisiner blant kliniske sykepleiere på sykehus. Masteroppgave i helsevitenskap — NTNU. Trondheim 2008. Google Schola

Retningslinjer for legemiddelhåndtering for kommunale

 1. Å lære legemiddelhåndtering i sykehjem. Sykepleierstudentene
 2. Dobbeltkontroll var ikke utført i dette tilfellet. Sykehuset har rutiner for tildeling og kontroll av legemidler. Hendelsen er tatt opp med involvert personell. Legemiddelhåndtering er et satsningsområde for sykehuset i 2016
 3. for evaluering og kontroll, herunder dobbeltkontroll, og vurdering av risikoforhold, samt sørge for at avvik rapporteres og følges opp. Prosedyrene skal gjøres kjent i virksomheten. skal kunne utføre enkelte oppgaver innen legemiddelhåndtering. Side 4 § 5 Informasjon om legemiddelbru
 4. legemiddelhåndtering. Saksnr N2017/4193 . 2 I anmeldelse av 25. februar 2016 fra kommunalsjef (---) og virksomhetsleder (---), (---) sykehjem (arbeidsgiveren) gikk det frem at det mandag 15. februar 2016 ble varslet om et svinn på 50 tabletter Oxycodone Actavis (synonymnavn Oxynorm) 5 mg fra sykehjemmet
 5. Man skal ha dobbeltkontroll, og rutiner for medisinering, og også en god kontroll på det som blir ført ned i kardex (type medisinliste, journ.anm.), sjekke at det blir gjort og viderebringe til.

Eks Legemiddelhåndtering . 8 Tertialrapport foretaksnivå 3 183 134 0 9 4 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Betydelig skade Ingen/ubetydelig konsekvens Mindre alvorlig 72322 Feil overføring av medisinkurve Feil overføring kurve, oppdaget ved dobbeltkontroll spl 72179 Feil i kurve Ikke satt på dosering to nye preparater Det er på det rene at pasienten ble feilmedisinert som følge av at det ble gitt feil dose med glukose/insulin, og at dette ikke ble oppdaget verken da posen ble hengt opp eller ved dobbeltkontroll. Slik sett er det nødvendig for PSU å påpeke at alle som har legemiddelhåndtering som ansvarsområde, plikter å utføre sin del av arbeidet på en faglig forsvarlig måte og i tråd med. - En dobbeltkontroll ble ikke gjort som den skulle. Dette er det mest alvorlige avvik knyttet til legemiddelhåndtering som sykehusapoteket noen gang har vært involvert i Legemiddelhåndtering Legemiddelhåndtering Oppgave 1 Hva er vernepleierens ansvar i legemiddelhåndteringen? VER209 G Helsefaglige emner Page 4 av 5. Oppgave 2 Hva kan gå galt i legemiddelhåndteringen, og hvordan kan det unngås? Dobbeltkontroll b) Utdeling c) Ordinering d) Tilberednin På jobben min hadde det vært tilstrekkelig, men vi får også gi/dele ut medisiner dersom vi har et enkelt medisinkurs i regi av kommunen. Man får derimot ikke lov til å dosere medisiner uten å ha fullført minimum treårig høgskole/universitetsutdannelse, tilsvarende vernepleier, sykepleier, lege o.l. Men dette bør du jo strengt tatt spørre leder om, for jeg vet at det er forskjellige.

Helsearbeiderfag Vg2 - Legemidler og legemiddelhåndtering

egenkontroll og dobbeltkontroll. Virksomheten/e hadde ikke tilrettelagt for at sykepleiere og annet helsepersonell fikk de nødvendige rammebetingelsene for en forsvarlig legemiddelhåndtering. Det dreier seg om implementerte rutiner, opplæring og bemanning for å nevne noen sentrale faktorer PDF | Innledning: Radiografiens fagområder er i konstant utvikling. Det setter krav til utdanningen til arbeidsgiver og til profesjonsutøveren som skal... | Find, read and cite all the research. Start studying Prosedyre 1 - Medikament. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools egenkontroll, dobbeltkontroll, trygg utdeling, istandgjøring av legemidler. Denne teoridelen av fagområdet legemiddelhåndtering bør være i samtid med medikamentregning og integrert i de øvinger man har på Ferdighetssenter. En del av fagområdet og undervisningen

Legemiddelhåndtering: 17/1: Beboer har fått feil medisin, isteden for nattmedisin har hun fått morgenmedisin. trolig innlagt for natta til observasjon. 4/3: Det ble tatt feil av milligram og mikrogram, dette ble ikke fanget opp i dobbeltkontroll. Som følge av dette fikk pasient ti ganger høyere dose enn forordnet I dette tilfellet ble ikke rutiner for legemiddelhåndtering og dobbeltkontroll fulgt. Hendelsen er diskutert i ansattgruppen og klinikken har innskjerpet rutinene for legemiddelhåndtering. Det er i tillegg utformet et informasjonsskriv til alle ansatte for å forhindre at lignende hendelser skjer på nytt, skriver de Feilmedisinering lover. Sven Seljom 25.04.2018 16.57.14 Hei, takk for kommentar. Feilmedisinering er utvilsomt en kompleks problemstilling, men Helsetilsynet skriver i sin rapport Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester fra 2002 at feil oppstår i 39% i forskrivningsfasen, 12% i dispenseringsfasen og 38% i administrasjonsfasen Den vanligste årsaken til rapportering om.

• Økt kunnskap om legemiddelhåndtering og -bruk hos pasienter og pårørende. 05.11.2013 2 • Farmasøytens «plass» i den daglige driften • Dobbeltkontroll av injeksjons- og infusjonspreparater • Daglig ordinasjon ved lege (svak forbedring) Fokuspunkt • Uklare ordinasjone Dobbeltkontroll var en godt innarbeidet sikkerhetsprosedyre. Virksomhetsledelse skal sørge for utvikling, implementering og oppfølging av prosedyrer og instrukser for legemiddelhåndtering

Feildosering av morfin - svikt i legemiddelhåndtering og

 1. «Legemiddelhåndtering på poliklinikker og dagenheter: Ordinering, istandgjøring, tilberedning, • Ingen av enhetene har utført risikovurdering i forhold til dobbeltkontroll som beskrevet i prosedyreverket. Dobbeltkontrollene som utføres er mangelfulle og ikke i tråd med forskrift og prosedyrer
 2. legemidler sier at feil i legging av dosett som oppdages ved dobbeltkontroll ikke skal rapporteres som et avvik, og revisjon stiller spørsmålstegn ved hvorfor slike feil ikke skal anses som avvik. arbeidsoppgaver knyttet til legemiddelhåndtering slik at risikoen for feilmedisinering reduseres. 2
 3. Redusere forekomst av feil og uhell ved legemiddelhåndtering. Dobbeltkontroll, blandevæske og medikament. Opplæring av nye sykepleiere. Ny 14-dagers undersøkelse i slutten av januar (2 uker) /mars (1 uke), mai (1 uke)/ august (1 uke) oktober (2 uker) Dobbeltkontroll - Stine sende mail ang dette
 4. forståelse av legemiddelhåndtering. PPS har et eget kapittel om legemiddelhåndtering. Det finnes en egen del i kunnskapsstoffet som omhandler legemidler og eldre, risiko for feil og avvik, rekvirering og ordinering og kontroll og dobbeltkontroll. Knyttet til kunnskapsstoffe
 5. Helse Bergen HF ga ikke pasienter forsvarlig helsehjelp ved sin legemiddelhåndtering. Under tilsynet kom det frem at det ikke ble ført dobbeltkontroll med legemiddelet før det ble gitt, på tross av at det er innført skriftlige rutiner på avdeling for dette
 6. Oppdragsgiver skal anskaffe medisinskap og medisintraller for elektronisk legemiddelhåndtering, samt avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare til ni bo- og servicesenter. Leveringen starter ved kontraktsignering og skal være fullført innen 18 måneder. Oppdragsgiver og leverandør samarbeider om å utarbeide en leveringsplan

7.4 Medisinhåndtering. Medisinhåndtering og utdeling av medisiner ved måltidene fungerer bra. Noen opplever derimot at. de får for mange medisiner Enkelte klager på at de ikke har fått smertestillende etter at de har blitt. lovet det eller at de måtte vente lenge på det. Noen ga uttrykk for at de ønsket mer informasjon om. de ulike legemidler de får til legemiddelhåndtering. De fleste uønskede hendelsene skjer ved ordinering, klargjøring og utdeling av En del av arbeidet må utføres med dobbeltkontroll . 29.4 SAFEST planlegging- Nyttevurdering v1.0 5 for å sikre korrekt informasjon på et høyt detaljnivå ii Sammendrag Samfunnet stiller store krav til helse - og omsorgstjenestene. Helsevesenet møter forventninger om å både effektivisere og forbedre kvaliteten i omsorgen som gis ved sykehus i Norge og

13. Ved utlevering og ved dosering brukes dobbeltkontroll, slik at en person doserer/utleverer og en annen kontrollerer. Begge signerer på kvitteringsskjemaet (vedlegg 3) 14. Akuttmedisinering. Ved visse tilstander, som epilepsi, astma, allergiske anfall, diabetes, kan det kreves akutt medisinering i skole/barnehage/SFO 1. mai 2008 ble den nye forskriften om legemiddelhåndtering innført i Norge. Dette åpnet for at generisk substitusjon av legemidler kan foretas av helsepersonell i sykehus og andre helseforetak. Substitusjon av legemidler har imidlertid foregått i flere tiår for å rasjonaliseres legemiddelbruken på sykehus OsloMet - Oslo Metropolitan University - Your student information in one place Repetisjonskurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere/ vernepleiere . Når A-preparater og injeksjoner gis skal det alltid gjennomføres dobbeltkontroll og dobbeltsignering av sykepleiere/ vernepleiere. Marevan forordnes av lege på eget ark

Side 2 av 2 Beregning av injeksjons og infusjonshastighet Norsk Barnelegeforenings Veileder for legemiddelhåndtering Kapittel 1, Tabell 3 Juni 2005 ; Sørge for at annen kvalifisert medarbeider gjennomfører en dobbeltkontroll der det er krav om,. Svært vevstoksisk Målet med rutinane under er å sikre forsvarleg handtering av medisin for brukar og personalet. All handtering, frå innkjøp,rekvirering, transport, oppbevaring og utlevering, skal vere forsvarleg og fylgje krava i lovverket. Rutinane er revidert i 2020 Føring fast medikasjon - sykepleier (2) Synonympreparat Dobbeltkontroll for injeksjoner og infusjoner 15. Føring fast medikasjon - sykepleier (3) Fast medikasjon som justeres dagli Foredrag En natt i Gaza med Mads Gilbert Mats Gilbert er spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har vært professor II i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø siden 1995. Gilbert har i lang tid vært engasjert i solidaritetsarbeid i Palestina, og har en rekke ganger vært i legetjeneste

 • Fotobox accessoires vintage.
 • Wolframcarbid schleifen.
 • Hurdal kommune ansatte.
 • When did the battle of wounded knee happen.
 • Billig godteri coop.
 • Mig sveising med flusstråd.
 • Monika gruber günter grünwald wein.
 • Nordisk fotokonkurranse.
 • Flislegging bad gjør det selv.
 • Demi lovato 2017.
 • Papenburg marketing.
 • Koks nebenwirkungen.
 • Brudesalong fredrikstad.
 • Vita min side.
 • Swedish film the square.
 • Skip definisjon.
 • Sensurfrist eksamen ntnu.
 • Tjernobyl film.
 • Adl ferdigheter definisjon.
 • Veteranbilforsikring tryg.
 • Føydalismen oppgave.
 • Austroasiatic languages.
 • Endometriose tretthet.
 • Gina tricot molly størrelse.
 • Høyttaler historie.
 • Alastair duncan.
 • Ordliste norsk engelsk.
 • Apotek arvika.
 • Hybel volda finn.
 • Go negl barn.
 • Fersk kveite pris.
 • Sinding larsen syndrom.
 • Lønnsforhandlingene 2018.
 • Ben 10 klocka omnitrix projector.
 • Gospel wuppertal friedhofskirche.
 • Hummer h2 weiß.
 • Kjoler til eplefasong.
 • The seven deadly sins merlin sin.
 • Postnord skadet pakke.
 • Vita min side.
 • Linke außenpolitik.