Home

Brutto definisjon

Brutto er en modifiserende benevnelse som benyttes for å angi at en enhet beskrives før fratrekk.Brutto brukes ofte i sammenheng med netto som betyr etter fratrekk.. Historikk. Det har sin opprinnelse kommer fra det latinske brutus som betyr rå, og som har sammenheng med en vare eller et produkt som ikke er bearbeidet.. Benyttelse. Det benyttes i flere sammenhenger, blant annet innen handel. Brutto, størrelse som er beregnet uten fradrag. Et eksempel er bruttoinntekt, som er inntekten uten fradrag av fradragsberettigede utgifter. Motsatsen til brutto er netto.

Brutto - Wikipedi

brutto - Store norske leksiko

Hva er bruttolønn? Prosent

 1. Definisjon av brutto i Online Dictionary. Betydningen av brutto. Norsk oversettelse av brutto. Oversettelser av brutto. brutto synonymer, brutto antonymer. Informasjon om brutto i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adverb uten fradrag brutto og netto inntek
 2. Bruttonasjonalprodukt, BNP, verdien av de varer og tjenester som er produsert i løpet av et år i et land. Forstavelsen brutto angir at den beregnede verdi av slit og foreldelse for den samlede realkapital i landet (kapitalslit) ikke er fratrukket. Se nasjonalprodukt. BNP brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. BNP blir nå ofte målt med kjøpekraftsparitet
 3. Bruttonasjonalinntekt, mål på et lands samlede inntekter, summen av bruttonasjonalproduktet (BNP) og overføringer til og fra utlandet i form av lønn og formuesavkastning (renter, aksjeutbytte og reinvestert fortjeneste). I sammenligninger mellom ulike lands bistandsbudsjetter brukes ofte bevilgninger til bistand som andel av BNI som internasjonal standard
 4. Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsern-regnskapet. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet skal vurderes etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet
 5. Begrepet er korrigert for dobbeltføringer som fordelte utgifter og interne overføringer, da disse blåser opp regnskapet. Finansinntekter, som f.eks, renteinntekter og utbytte fra selskaper omfattes ikke av definisjonen. Brutto driftsinntekter totalt, konsern = kontoklasse 1, alle funksjoner (100..899), artene [(600..895)
 6. Fortjenestemargin er et økonomisk forhold som viser hvor mye av hver omsetningskrone som representerer overskudd. Fortjenestemarginen viser hvor stor fortjenesten er per omsetningskrone. Det er altså forskjellen mellom det du har solgt for og kostnadene for å produsere de tjenester eller produkter du har solgt

Forskjellen på brutto og netto enkelt forklart Lønn og

Definisjon bruttoareal (BTA) Bruttoareal (BTA) er også en beskrivelse som går igjen i prospekter og er arealet av boligen inkludert yttervegger. Der hvor boligen grenser mot naboen eller fellesarealer måles det til midten av skilleveggen AREAL: for at et areal skal være måleverdig må det være minst 1,90 m takhøyde og 60 cm bredde. BRUKSAREAL: blir også kalt BRA, er det viktigste begrepet å forstå seg på siden det gir informasjon om hvor stor boligen er på innsiden.Dette er arealet av alle rom som er måleverdige, og måles fra innsiden av ytterveggene. PRIMÆRROM: kalles også P-ROM, og er de delene av bruksarealet.

Definisjoner . Areal oppgis i m² og måles der det er minst 1,90 m takhøyde og bredden er på minst 60 cm. Deler med skråtak måles inntil 60 cm utenfor høyden 1,90 m. Bruksareal, BRA. Bruksareal BRA er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Boenhetens totale bruksareal Ordet brutto kommer fra det latinske brutus, noe som kan bety tung, dum eller klønete. Ordet ble til brutto på italiensk, og har betydningen dårlig eller skitten. Nettolønn. Ettersom netto betyr etter fradrag, betyr nettolønn den lønnen du får etter at skatten er trukket fra Man skjelner mellom brutto- og nettonasjonalprodukt. Ved beregningen av bruttonasjonalproduktet (BNP) trekkes bare de løpende vareinnsatser fra verdien av de fremstilte produkter, mens man for å komme til nettonasjonalproduktet (NNP) også må trekke fra kapitalslit, det vil si den beregnede verdi av slit og foreldelse for den samlede realkapital i landet Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet Brutto årsinntekt er det du har i inntekt i løpet av et år før skatten blir trukket fra. Forfall er den datoen du skal betale inn på kredittkortet. For de fleste er det greit å legge forfallet til like etter lønningsdato. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Tutta24 42 1 Tutta24. Sjenert

14. Arealbegreper etter Norsk Standard, NS 3940 Finans Norg

 1. us 11.771,10 = 28.228,90. Det er forskjell på nettolønn og netto utbetal
 2. Brutto = før skattetrekk, netto = etter skattetrekk. Dessuten: tabellkort er noe annet enn prosenttrekk, En mulig kilde til misforståelser generelt er at Skatte-etaten opererer med sine egne definisjoner som ikke trenger å være lik dem man bruker i økonomi til vanlig
 3. Definisjon av brutto fortjeneste. Brutto fortjeneste er overskuddet forblir hos selskapet etter å ha redusert alle direkte kostnader som materiale, arbeidskraft, overhead fra nettoomsetning. Kostnaden for solgte varer inkluderer alle de kostnadene som brukes til produksjon og distribusjon av produktet
 4. hvor Ordinært resultat = Resultat før ekstraordinære poster og skatt Dersom du ser på telleren, kan du si at finanskostnadene utgjør godtgjørelsen til fremmedkapitalyterne, mens det ordinære resultatet går til egenkapitalyterne (eierne). Det vurderes normalt som positivt med så høy resultatgrad som mulig. For bedrifter med høy kapitalbinding og/eller høy risiko, vil du normalt.
 5. Brutto utleieinntekter utgjør kr 1 000.000. Fradrag for eierkostnader på 10 % utgjør kr 100.000. Grunnlaget utgjør da kr 900.000 som skal divideres med kalkulasjonsfaktor 0,09. Utleieverdien er da Kr 900.000 : 0,009 = kr. 10.000.000. Dvs. at formuesverdien utgjør: kr. 10.000.000 x 40 % = kr. 4.000.000
 6. Infotjenesters rådgiver på trygderett, Jørgen Brostrøm, forklarer hvordan du skal regne ut arbeidsgiverperioden. Slik regner du ut arbeidsgiverperiode
 7. Dette innebærer en overgang fra brutto registertonn (brt. eller grt.) og netto registertonn (nrt.) til bruttotonn (BT eller GT) og nettotonn (NT). Bruttotonnasjen gir grunnlag for bemanningsregler, sikkerhetsforskrifter og registreringsavgift. Både brutto- og nettotonnasjen brukes som grunnlag for beregning av havneavgifter

Definisjoner Liste over definisjoner i TEK Første del. Generelle bestemmelser. Kapittel 1 Felles bestemmelser Innledning § 1-1. Formål § 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak Kapittel 2 Dokumentasjon av oppfyllelse av krav. Avkastning er et mål på lønnsomhet som viser hvordan verdien av en eiendel er endret fra et visst tidspunkt til et annet. Avkastning som lønnsomhetsberegning. Avkastning er et økonomisk begrep som blant annet kan brukes til å måle en virksomhets lønnsomhet Bruttomargin eller bruttobidrag er differansen mellom varekost (innkjøpspris) og utsalgspris. Marginen kan oppgis både som en verdi i rene kroner, eller som en prosentverdi. Bruttomargin er også pr definisjon: «Bruttoresultat delt på omsetning» Brutto investeringsutgifter omfatter alle utgifter til investeringer i fast eiendom, utgifter til vedlikehold etter GKRS sitt regelverk samt utgifter til annet inventar og utstyr. Denne definisjonen bygger på regnskapsoppstillingen i kommuneregnskapene (Kontoklasse:0, artene (010500)-690-790) Du kan bruke omregningstabellen fra netto til brutto når en ansatt er midlertidig skattepliktig til Norge og har arbeidsavtale hvor det utbetales variabel nettolønn over ubestemt tid. Omregning for 2016 og tidligere. Omregning fra nettolønn til bruttolønn for 2016 ; Omregning fra nettolønn til bruttolønn for 201

Bruttotonn - Wikipedi

Ansvarlig for utarbeidelse: Bærum kommune Godkjent av: Kvalitetsgruppe Byggesak Sist revidert: 23.1.2017 Side 1 av 4 TOMTESTØRRELSE, GRAD AV UTNYTTING Veiledning nr 72-1018 GENEREL Forfalte premier, brutto: Definisjon: Forfalte premier, brutto er premier som er forfalt på direkte tegnede forsikringsavtaler i regnskapspeioden, uavhengig om disse helt eller delvis vedrører senere regnskapsår. Gyldig fra: Gyldig til: Eier: 960 - Seksjon for finansielle foretak Statistisk enhet: Foretak: Statistikkemne: 10.13 - Finansielle. Lær definisjonen av brutto. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene brutto i den store norsk bokmål samlingen

Arealberegning av bygninger - Wikipedi

Nettofortjeneste definisjon Hva er bruttofortjeneste? - Vism . Bruttofortjeneste viser forskjellen mellom salgspris og innkjøpspris, og viser dermed hvor mye man tjener på en vare ; Brutto er en verdi eller sum før fradrag. Ordet brutto som begrep. Begrepet brutto henviser til et beløp eller en annen verdi før fradrag. Motparten til brutto er Alle uttrykk i kursiv har en fullstendig og korrekt definisjon i regelboken. A Adressere ballen Spilleren adresserer ballen når slagstillingen er inntatt og køllen er plassert bak ballen. Albatross Resultat med tre slag mindre enn Par på et hull. All square Når sidene står likt i matchspill Når du skal kjøpe, selge eller bygge bolig, er det en fordel at du vet hva de ulike begrepene betyr. For hva skiller egentlig BTA og BRA, og er balkongen inkludert i P-ROM? Her er noen av de vanligste forkortelsene som forekommer i boligannonser. Måleverdig areal: Felles for alle arealbegrep er krav til måleverdighet. Måleverdig [ Som næringsinntekt regnes all inntekt, etter fradrag for kostnader, fra næringsvirksomhet i enkeltpersonforetak. Næringsinntekt skattes med høy trygdeavgift (11%) + skatt på alminnelig inntekt (28%) + evt topatt ved inntekt over 471 200

CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Vi tar utgangspunkt i følgende definisjon: Netto rentebærende gjeld = rentebærende gjeld - finansielle eiendeler En del av de ulike elementene som skal inngå i denne beregningen er ganske åpenbare, mens andre krever en dypere innsikt og vurdering. Det er blant annet verdt å merke seg følgende Utvalgte nøkkeltall, nasjonale tall Publisert 15. juni 2020; 2017 2018 2019 1; 1 Tallene for den siste årgangen er foreløpige mellom 15. mars og 15. juni.: Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 3,8: 2,6: 1,9: Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent

En teknisk definisjon for netto omsetning, fra en regnskapsmessig perspektiv, er netto inntekt før merverdiavgift (moms), og fratrukket rabatt. Lignende definisjoner styre bruken av denne variabelen i moderne business og regnskap. I den mest generelle forstand, er netto omsetning i regnskapsmessig netto inntekt for en bedrift Definisjon av brutto fortjeneste Hva er brutto fortjeneste? Brutto fortjeneste er overskuddet et selskap gjør etter å ha trukket fra kostnadene forbundet med å lage og selge sine produkter, eller kostnadene forbundet med å tilby sine tjenester Brutto driftsinntekt var et snodig uttrykk, men jeg vi tro det gjelder alle INNTEKTENE. Driftsresultat er jo etter at kostnadene er trukket fra, men før skatt. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Opprett en konto eller logg inn for å kommentere Det er arbeidsgiver som betaler kostnadene knyttet til pensjonsordningen, så lenge du er ansatt. Din pensjonskonto vil derfor få tilført hele avkastningen (brutto avkastning) fra din valgte spareprofil, så lenge du er ansatt. Du bestemmer selv hvilken spareprofil du vil ha på din innskuddspensjon Definisjon:MBT (Million Brutto Tonns) Navnerom. Definisjon; Diskusjon; Sidehandlinger. Vis; Vis kilde; Historikk; Mer; MBT er banens årlige trafikkbelastning i million brutto tonn (det totale antall aksler * aksellast, over en periode på ett år

Yield er eiendomsbransjens mest sentrale begrep, men det er et forenklet begrep og kan derfor være misvisende. Yielden er et øyeblikksbilde av leieinntektene dividert med markedsverdien av eiendommen. Yield-begrepet kan splittes opp i: Initial yield (initiell direkteavkastning): Direkteavkastningen på kjøpstidspunktet for eiendommen 12143: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, etter regnskapsbegrep (K) 2015 - 201 Definisjoner. Begreper som brukes i regnskapsstatistikken. Bruttopremie. All premie som forfaller til betaling i løpet av året. Kalles ofte for forfalt premie. f.e.r (for egen regning) En del av erstatningsansvaret kan være reassurert. Reassuranseselskapet får derfor også en del av premieinntektene

BoligTakst og BoligTest

I tillegg til Brutto har BTO andre betydninger. De er listet opp til venstre under. Vennligst bla nedover og klikk for å se hver av dem. For alle betydninger av BTO, vennligst klikk på more . Hvis du besøker vår Engelske versjon, og ønsker å se definisjoner av Brutto på andre språk, vennligst klikk på språk menyen nederst til høyre avbrutt brutto-bruttonasjonalprodukt fortjene brutto nedbrutt uavbrutt uavbrutt sammenheng brutto gjennombrutt rekkverk ubrutt. Definisjoner av brutt. Verb: 1. Perfektum partisipp av bryte. Eksempler på bruk. De. Vil du vite mer om bruttoareal? I denne guiden forteller vi deg korrekt definisjon, hvordan bruttoareal beregnes og hvordan bruttoareal forholder seg til andre vanlige begreper for arealmåling. Du får også tips til hva du kan gjøre for å øke bruttoarealet. Følg våre råd, og unngå de vanligste feilene Definisjon av driftsresultat. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er netto resultatgrad. Netto driftsresultat definer slik: Driftsinntekter - driftsutgifter =Brutto driftsresultat - renter og avdrag =Netto driftsresultat. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er netto resultatgrad brutto (it., eg. rå, uren), beløp, vekt etc. uten fradrag. Denne definisjonen av nettolønn må ikke forveksles med den lønnen som utbetales etter at det er foretatt forskuddstrekk. I staten budsjetterer virksomhetene med nettolønn på det enkelte utgiftskapittel,.

I reguleringsplanen for min tomt (12.02.1985) står det hver tomt kan bebygges med intill 250m2 grunnflate, inkludert garasje. Tingen er at jeg driver å prøver ut byggsøk sin byggemelding på nett, og der skal jeg plotte inn alt av areal, og trenger en god forklaring på BYA og BR brutto nasjonalprodukt på norsk bokmål oversettelse og definisjon brutto nasjonalprodukt, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. brutto nasjonalprodukt Definitions. Setningseksempler med brutto nasjonalprodukt, oversettelse minne. ted2019. Den var høyere enn brutto nasjonalprodukt tre år på rad rett før krisen. QED brutto på engelsk. Vi har to oversettelser av brutto i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale I tillegg til Brutto har GR andre betydninger. De er listet opp til venstre under. Vennligst bla nedover og klikk for å se hver av dem. For alle betydninger av GR, vennligst klikk på more . Hvis du besøker vår Engelske versjon, og ønsker å se definisjoner av Brutto på andre språk, vennligst klikk på språk menyen nederst til høyre Brutto- arealet for hele bygningen er summen av bruttoarealene for bygningens etasjer, medregnet loft og kjeller. Grunnflate/bebygd areal (BYA) Et annet arealbegrep som særlig brukes muntlig, er grunnflate. Det finner vi ikke forklart i standarden, men for de fleste er grunnflaten det arealet som bygningen dekker på tomta, det vil si .

I Danmark ga ny regnemåte milliard-beløp til forsvar

Regnskapsfaglig veiledning til bruker KOSTRA-publiseringen

Du kan også legge til en definisjon av Realinvestering selv. 1: 2 1. Realinvestering. Endring i beholdningen av realkapital. Brutto(real)investering er tilgang på realkapital. Trekker vi fra kapitalslit, får vi netto (real) investering. Kilde: home.himolde.no: 2: 1 1. Realinvestering Med revet og brutt brød tilkjennegir vi at vi minnes Jesu Kristi fysiske legeme - et legeme som var plaget med smerter, lidelser og fristelser av alle slag,19 et legeme som bar en byrde av kvaler tunge nok til å blø fra hver pore,20 et legeme hvis kjøtt ble revet og hvis hjerte ble brutt ved korsfestelse.21 Vi tilkjennegir vår tro på at selv om det samme legemet ble stedt til hvile i. Definisjon . brutto. Oversettelser i ordboken norsk bokmål - finsk. brutto . substantiv grammatikk @Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Lignende setninger. brutto nasjonalprodukt. bruttokansantuote. Eksempler. Demme opp. 250000 dollar i forskudd mot 15% av brutto. 250000 dollarin ennakko 15 myyntivoittoprosentista.

 1. Det er ikke alltid like klart hva som egentlig menes med yield, og det finnes flere ulike varianter av definisjonen. I eiendomsbransjen bruker man ofte begrepet som en betegnelse på forholdet mellom inntekt og eiendomsverdien (leieinntekt dividert på eiendomsverdi)
 2. Utnyttingsgrad -Forholdet mellom brutto golvareal og brutto grunnareal inkl. halvparten av tilstøtende veg, bane, park, vann eller elv -maks 10 m. - For forretning og industri -ikke medregne lagerlokaler i kjeller. - For større områder regnes felles friareal, lekeplass, skoletomter o.l. med i brutto grunnareal. Etasjetall og høyde
 3. I sin definisjon av lykke legger myndighetene i Bhutan vekt på at innbyggerne skal være åndelig rike, Når brutto nasjonal lykke er definert som et overordnet samfunnsmål, så blir det også interesse for prinsippene som fører oss nærmere dette målet
 4. Men definisjonen på brutto og netto vil variere litt etter hva man snakker om. Brutto vil alltid være et høyere beløp enn netto, fordi det er inkludert alt, enten det gjelder lønn, pris eller annet. Når man snakker om netto har man trukket fra noe, oftest skatt eller merverdiavgift
 5. Definisjon av brutto fakturering: En regning som representerer den totale kostnaden for et produkt eller en tjeneste som er gjort uten fradrag. For eksempel, hvis ti enheter av et produkt ble solgt til $ 100, men klienten returnerte to enheter deretter,.
 6. Se nærmere om dette i temaet om brutto- eller nettoføring i resultatet. Helt eller delvis fri bruk/utlån av kapitalgjenstander mv. (unntatt bil og bolig

Bruttonasjonalprodukt - Wikipedi

Noen som kan hjelpe meg å finne ut hva jeg får i brutto årslønn når jeg har ca 262000 kr i året? Ganske sikker på at jeg har tabelltrekk på 36%. Hvordan finner jeg ut brutto da? Takk for svar Definisjon av BNP. BNP er en indikator for samlet verdiskaping i et land, og gir samtidig uttrykk for opptjent bruttoinntekt fra innenlandsk produksjon. BNP tilsvarer den engelske forkortelsen GDP (Gross Domestic Product). BNP kan defineres og bestemmes ut fra tre ulike hovedmetoder (se de.

Hva er bruttofortjeneste? - Vism

Brutto U-grad regnes ut slik: brutto gulvareal delt på brutto grunnareal. Se bruttoareal og nettoareal. Bygger man for eksempel en bolig med bruttoareal 150 kvadratmeter, og tomten har et bruttogrunnareal på 750 kvadratmeter, er U = 0,2. Bruttoareal. Hele boligens ytre areal, med hoveddel og tilleggsdel, ikke balkong og veranda Jeg driver enkeltmannsforetak, og har nettopp fått forhandleravtale med en bedrift. Bedriften har gitt meg en prisliste med nettopriser, og (anbefalte) veiledende priser. På avtalen står det: Sitat: Vi kan tilby deg 15% fakturarabatt på nettoprisene 3,8% fraktutjevning - evt. kr. 100 i hentegebyr.. Kostnadene knyttet til å ha ansatte vil variere avhengig av faktisk sykefravær og hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne. En tommelfingerregel kan være at du finner de forventede totale kostnadene ved å legge til 20 - 30 % på brutto årslønn. Lønnskalkulator - hva koster en arbeidstake Begreper og definisjoner i lønnsoppgjøret. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Beregning av brutto årslønn og månedslønn - For ansatte

Definisjon av indikatoren: Brutto driftsutgifter i kr for funksjonene 333 Kommunale veier - drift og vedlikehold, nyanlegg og 334 Kommunale veier - miljø- og trafikksikkerhetstilta pr. km kommunal vei og gate=Brutto driftsutgifter/ antall kilometer kommunal vei og gate* 100 To definisjoner av arbeidskapital er i motsetning til netto arbeidskapital og brutto arbeidskapital. Som sådan er brutto arbeidskapital summen av alle omløpsmidler i et selskap, mens netto arbeidskapital er overskudd av omløpsmidler over kortsiktig gjeld Ord og uttrykk i byggesaker Brutto gulvareal. Brutto gulvareal er antall kvadratmeter av alle etasjene i et bygg, målt fra den utvendige delen av veggen Fylkeskommunene er bedre tjent med å bruke bruttokontrakter enn nettokontrakter når de skal sette kollektivtransport ut på anbud. Det man eventuelt taper i svekket markedsorientering ved at fylkeskommunen og ikke selskapene har inntektsansvar, kompenseres gjennom bedre muligheter for en langsiktig utvikling av tilbudet og sterkere konkurranse om kontraktene, konkluderer Tor Homleid og. Hva er brutto nasjonalprodukt? oktober 28, 2020 av Delphinia. Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et estimat av den totale sluttverdien av alle produkter og tjenester generert av innbyggerne i et land i en gitt periode

Databeskrivelse Plandata (405 kb)

Brutto - Definisjon av brutto fra Free Online Dictionar

Definisjon Brutto inntekter er inntekter generert av et selskap, gjennom salg av varer, etter justering for varekostnad (produksjonskostnader), uten noen annen form for fradrag tatt i betraktning. På den annen side, er netto inntekt eller netto inntekt beregnes ved å trekke skatt og alle andre utgifter, fra brutto inntekt eller inntekt Brutto er før fradrag. Netto er etter fradrag av pensjoninnbetaling til Statens pensjonskasse (for de som er ansatt i staten) og du skatter av netto. Utbetalt er det som heter utbetalt. Men vanlig oppfatning er nok det ovenfor. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Gjest gjest1 0 3.2 Behandling av brutto vederlag 3.3 Minstefradrag 3.4 Personinntekt 3.5 Trygdeavgift 3.6 Lønnsrapportering 4 Familiebarnehage, privat barnehage/barnepark o.l. 4.1 Barnepass utenfor eget hjem 4.2 Barnepass i eget hjem 4.3 Regnskap/næringsoppgave 4.4 Lønnsrapportering 5 Foreldrenes fradragsrett 6 Arbeidsgivers tilskudd 7 Arbeidsgiveravgif

bruttonasjonalprodukt - BNP - Store norske leksiko

Definisjon av anleggsmidler, avskrivning, anskaffelseskost (prisen), beløpsgrense, utnyttbar levetid, avgrensninger, påkostning og vedlikehold . Anleggsmidler er varige og betydelige eiendeler som disponeres av virksomheten. Med varig menes utnyttbar levetid på 3 år eller mer Definisjoner: Periodiseringsprinsippet: Virkningen av transaksjoner og andre hendelser regnskapsføres som inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld når de inntreffer i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, uavhengig av tidspunktet for inn- og utbetalinger

bruttonasjonalinntekt - Store norske leksiko

I punktfestekontrakten står det at festeavgiften beregnes av brutto hytteareal, i noen kontrakter står det grunnflate brutto. Nå har det oppstått uenighet mellom oss hytteeiere og grunneierlaget om definisjon av arealbegrep. Vi mener at med brutto hytteareal menes bygningens grunnflate begrenset av bygningens yttervegger jmf. NS 3940 Hva betyr termingebyr, terminbeløp og etableringsgebyr? Når du blir kunde hos en bank leser du raskt mange ulike ord og uttrykk som ikke alltid er like enkle å forstå

Car lxi pricePPT - Oppstart Sør 6 Hof, Holmestrand, Horten, Re, Andebu

EBITDA kommer fra et engelsk uttrykk og betyr earnings before interest, tax, depreciation and amotization. På norsk må dette oversettes til inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Tallet viser altså hva et brutto driftsresultat ligger på, det vil si driftsinntekt minus driftskostnader Forretningssuksess er betinget av kontantstrøm i drift. Brutto pretax kontantstrøm brukes av bedriftseiere til å utarbeide en kontantstrømoppstilling med direkte metode. Selv om det ikke er den vanlige metoden som brukes av bedrifter, som bruker den indirekte metoden, kan Financial Accounting Standards Board kreve den direkte metoden en gang i fremtiden Feriepenger er en godtgjørelse, og en type lønnet fordel som gis som kompensasjon for lønnet arbeid året før. Oppsparingen til feriepenger skjer i forrige kalenderår, fra 01. januar til 31. desember Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Forskriftsteksten innebærer at mindre byggverk som beskrevet i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b, er byggverk hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 kvadratmeter Oversettelse av brutto til bokmål i svensk-bokmål ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Service, engelsk for tjeneste, er et mye brukt ord i Norge, men med en utvidet betydning.. I markedsføringssammenheng brukes begrepet service og tjeneste om den ikke-fysiske ytelsen av verditilbudet de kjøper.Med verditilbud menes alt som oppfattes som kundeverdi for kunden før, under og etter kjøpet.. Definisjon. Begrepet Service kan defineres som:. den måten du forventer å bli.

 • Stadtplan peine innenstadt.
 • Unterarmfaszie.
 • Gmail kryptert mail.
 • Oslo san francisco tid.
 • Österreich zeitung abo.
 • Hemnet stockholm solna.
 • Scadoxus.
 • Romwe coupon code 2018.
 • Osb plater gulv.
 • Hurum kommune byggesak.
 • Håndgressklipper.
 • Den levende skogen sanger.
 • Olivia jones bar chefin nicole.
 • Lysmesteren odense.
 • Meran 2000 trail.
 • Julius k9 größen.
 • Sunnmøre tingrett dom.
 • Adidas løpejakke dame.
 • Afternoon tea oslo bristol.
 • Llane wrynn.
 • Kräftor utbredning sverige.
 • Hvordan laste ned apper på panasonic tv.
 • Kinarestaurant alta.
 • Candida albicans tarm.
 • Canon 80d manual.
 • Kjøpe krystall i krakow.
 • Screen size vs viewing distance.
 • Joan av valois.
 • Tripper krankheitsverlauf.
 • God mat.
 • Hvordan finne skjæringspunkt på y aksen.
 • Landratsamt emmendingen emmendingen.
 • Yo no me quiero casar youtube.
 • Arbeitsagentur hildesheim öffnungszeiten.
 • Sexuelle enthaltsamkeit tipps.
 • 3 zimmer wohnung weingarten.
 • Russisk toy terrier klubb.
 • Led utelampe jula.
 • Eldorado surdeig til pizza.
 • Fjelltopper lofoten.
 • God mat.