Home

Skole nasjonale prøver

Skole og fagopplæring. Læreplanverket Tilpasset opplæring Vurderingspraksis Skolemiljø Opplæring i bedrift Nasjonale prøver 5. trinn - resultater. Analyse av nasjonale prøver for 5. trinn 2019. Grafisk visning av tallene (Skoleporten Hvis skolen kommuniserer at nasjonale prøver er laget for å rangere skoler, eller for å måle eleven for å kunne sette karakterer, så undergraver det intensjonene bak de nasjonale prøvene. Nasjonale prøver er utviklet for å tilpasse opplæringen best mulig til enkelteleven, for å sikre at skolen kan vurdere om egen opplæring er så god som vi ønsker, og som grunnlag for sentral. Nasjonale prøver skal kartlegge grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk i norsk grunnskole. De nasjonale prøvene inngår i NKVS Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for skolen. Data formidles i stor grad gjennom nettstedet Skoleporten. Skoledebatten har tatt en vending tilbake til 90-tallet. Mye tyder på at Ap, Sp og SV vil avskaffe nasjonale prøver om de får makten. Å la norsk skole jobbe med bind for øynene vil føre til. Det blir hevdet at målstyringen i skolen gjør elever syke. Det er alvorlig, og krever en grundig gjennomgang av dagens system. Et viktig utgangspunkt for Utdanningsforbundet, er at debatten om styringen av norsk skole ikke må bli en diskusjon om for eller mot nasjonale prøver

Guttene presterte svakere på nasjonale prøver. Det er ingen store endringer i prestasjonene i skolen på nasjonalt nivå siden i fjor, ifølge regjeringen Stovner skole var høsten 2018 en av skolene med best resultat i Norge på nasjonale prøver 5.trinn. Stovner skole er en lærende organisasjon som er opptatt av å se hver elev som et helt menneske. Skolen har i mange år har arbeidet målrettet og systematisk med elevenes grunnleggende ferdigheter, og da særlig med lesing og regning i alle fag Frivillige nasjonale prøver: 3.trinn engelsk lytteprøve 2014 3.trinn engelsk leseprøve 2014 4.trinn digitale ferdigheter eksempeloppgave 2013 4.trinn digitale ferdigheter eksempeloppgave 2014 Overgangsprøve (lenke fra Oslo-skolen) Overgangsprøve 4. til 5.trinn - leseprøve Overgangsprøve 4. til 5.trinn - regneprøv Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Veileder for hjem-skolesamarbeid. Hvordan bruke Skoleplattform Oslo. Nasjonal prøve i regning 5. trinn 2014.pdf; Nytt fra Osloskolen Resultatene fra nasjonale prøver er klare 10.11.2020 Strengere smitteverntiltak på videregående.

Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. Forskere kan søke om å få utlevert resultat fra nasjonale prøver til bruk i forskning. Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og skoleledere trenger for å utvikle skolen videre Prøveperioden for nasjonale prøver er i år satt til å være fra 31.august til 25.september. Auglend skole gjennomfører de nasjonale prøvene på 5.trinn på følgende datoer: Tirsdag 8.september: Lesing. Inntil 90 minutter. Fredag 11.september. Engelsk. Inntil 60 minutter. Tirsdag 15.september og torsdag 17.september. Regning. Inntil 90 minutter Formålet med de prøvene er å få. Informasjon om nasjonale prøver Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrert

I dag skal du og alle de andre elevene på 5. trinn i Norge ha nasjonal prøve i lesing. Prøvetiden er 90 minutter. Skrivesaker er det eneste hjelpemiddelet som er tillatt. Dette heftet inneholder fem ulike tekster. Etter hver tekst kommer det noen oppgaver som du skal svare på. Det er to oppgavetyper i heftet: flervalgsoppgaver og åpne. Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn gjennomføres i uke 37, 38 og 39. I denne artikkelen finner du grunnleggende informasjon til foreldre. Denne artikkelen inneholder informasjon fra Mølladammen skole vedr. nasjonale prøver høsten 2020 5.trinn gjennomfører nasjonal prøve i lesing, engelsk og regning. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen, foreldre og elever kunnskap om elevens grunnleggende ferdigheter i lesing, engelsk og regning - ferdigheter som er viktige for elevenes læring i alle fag Nasjonale prøver. Hver høst gjennomfører vi nasjonale prøver på skolen. Nasjonale prøver er ikke for å rangere elever eller skoler, men for at skolen skal kunne hjelpe elevene bedre med hva de bør arbeide mer me Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Skoleplattform Oslo. Veileder hjem-skole samarbeid. Nasjonale prøver. Velkommen til første dag i første klasse! IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt o.l.) Foreldre. Trafikkvakter. Klassekontakt. Venneforeningen. Språkopplæring. Rett til opplæring i samis

Oslo-elevene langt foran på nasjonale prøver - Oslo

I perioden fra 31. august til 25. september skal alle elevene på femte, åttende og niende trinn i grunnskolen gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. I perioden velger skolene eller skoleeiere selv når prøvene skal gjennomføres. Prøvene gjennomføres på skolen. Prøvene kan ikke gjennomføres hjemmefra Nasjonale prøver gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler som lærere og skoleledere trenger for å drive kvalitetsutvikling. Hvordan brukes resultatene? Resultater fra nasjonale prøver kan brukes aktivt i arbeidet med å utvikle elevenes leseferdighet og tekstkompetanse I likhet med i fjor ser det ut som våre elever holder faglig mål på de nasjonale prøvene når de kommer i 8.klasse. Disse resultatene er jo et resultat av den jobben som gjøres på barneskolen siden prøven tas etter kun få uker i ungdomsskolen.Resultatene i engelsk på 8.trinn for de elevene på Wøyenenga som kommer fra Skui skole viser at våre elever scorer til 3,3 på en skala fra 1-5 Nasjonale prøver gjennomføres i perioden 31.08-25.09. 5. og 8. trinn skal ha lesing, regning og engelsk. 9. trinn skal ha lesing og regning. Dere vil få nærmere beskjed om dato for gjennomføring på ukeplanen. Se vedlegg for mer informasjon om prøvene oa mener Tirsdag kom en pekepinn på hvordan det egentlig går med barna i grunnskolen nå mens vi prøver å manøvrere oss gjennom en ny hverdag.Også denne høsten har rundt 180.000 elever på 5.-, 8.-, og 9. trinn blitt testet i ferdighetsnivå innen lesing, regning og engelsk gjennom de felles Nasjonale Prøver

Andel elever som skårer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn, innvandringsbakgrunn og foreldres utdanningsnivå. Publisert 27. januar 2020; 2019; Andel elever som skårer på laveste mestringsnivå. Engelsk 5 trinn. Andel elever som skårer på laveste mestringsnivå. Lesing 5 trinn Hver høst gjennomfører skolene i Norge nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for alle elever på 5. trinn. Prøvene som er digitale skal avvikles mellom uke 36 og uke 39. På Feda skole planlegger vi nasjonal prøve i Engelsk mandag 14.9, Norsk tirsdag 21.9 og matematikk fredag 25. Tolga skole har i flere år satset tungt på realfag, og det har gitt resultater både på Nasjonale prøver og andre områder. I fjor fikk kommunen skoleeierprisen av Utdanningsdirektoratet Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing, engelsk og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk, engelsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing, engelsk og regning er integrert

Nasjonale prøver 5

 1. Hvordan brukes nasjonale prøver? Lærere skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring. Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. Forskere kan søke om å få utlevert resultater fra nasjonale prøver til bruk i forskning
 2. Ersfjordbotn skole - Tromsø kommune. Under finner du noen eksempler på nasjonale prøver
 3. Nasjonale prøver for 5. trinn vil gjennomføres i løpet av de neste tre ukene - på Nordtvet og i resten av landet. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk

Små endringer i resultatene i nasjonale prøver. Det er ingen store endringer i prestasjonene i skolen på nasjonalt nivå siden i fjor, ifølge regjeringen. Gutter presterer likevel litt svakere enn året før En 1-7-skole vil bare ha ett trinn (5. trinn) som gjennomfører nasjonale prøver hvert år. Det kan utmerket godt være alvorlige bekymringer på en skole som gjør det nødvendig med ekstra oppfølging og tilførsel av ressurser, selv om resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn ikke er urovekkende i seg selv Nasjonale prøver er en del av Kvalitetsvurderingssystemet. Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Resultatene på skole-, gruppe- og elevnivå gir et godt, men ikke uttømmende, bilde av elevenes grunnleggende ferdigheter og hva elevene mestrer og ikke mestrer Innføringen av nasjonale prøver i skolen har endret skolens rutiner. Det har blitt vanlig med resultatmøter mellom rektorer og lærere og mellom ulike skoler. Forskere skal nå finne ut hvordan resultatene brukes

Nasjonale prøver er et svært nyttig redskap for skolen, både i underveisvurderinga av den enkelte elev og når vi jobber med å forbedre opplæringa generelt. Det er derfor viktig at elevene er på skolen på datoene i gjennomføringsplanen. Resultatene av prøvene vil bli gjennomgått med den enkelte elev og i utviklingssamtalene i høst Elevene på 5., 8. og 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i høst. Prøvene skal gi skolen kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Her er en samlet oversikt over datoer for prøvene og hva de nasjonale prøvene er Nasjonale prøver for 5., 8 og 9. trinn gjennomføres i 2019 fra 2. til 27. september. Målet med Nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. På lenken under kan dere lese mer om Nasjonale prøver og om reglene som gjelder med f.eks fritak. Dere finner også eksempeloppgaver i både norsk, matematikk og engelsk Vesterdalen skole er en skole i Kvinesdal. Her kan dere øve til nasjonale prøver

Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen asdal skole, arendal skole, bjorbekk, 1-10 skole. Vi kommer til å gjennomføre nasjonal prøver i lesing, regning og engelsk i uke 37, 38 og 39 Føremålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. 5. trinn på Sinsen skole har prøvene i tidsrommet 12. september - 26. september Resultatene fra Nasjonale prøver er nå klare. I løpet av neste uke sendes resultatene med hjem som ranselpost til elever som allerede har vært på utviklingssamtale. Elever og foresatte som skal på utviklingssamtale de neste ukene vil få tilbakemelding under samtalen

Det er ingen store endringer i resultatene på nasjonale prøver siden i fjor, ifølge regjeringen. Gutter gjorde det riktignok litt svakere på alle prøvene. Rundt 180.000 elever på 5., 8. og 9. Nasjonale prøver gir nye rutiner. Resultatene viser blant annet at det har vokst frem en helt ny møtearena i skolen på grunn av de nasjonale prøvene. Forskerne fant ut at 90 prosent av barne- og ungdomsskolene i Norge har slike møter av og til, men rundt 60 prosent har det fast Nasjonale prøver er i norsk skole en årlig landsomfattende kartlegging av norske grunnskoleelevers grunnleggende ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk. Prøvene er obligatoriske. Formål. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene. Les også: Oslo best i landet på nasjonale prøver. Søk på din skole. De nasjonale prøvene er i høst gjennomført av cirka 60.000 elever på 5. trinn, og resultatene avslører som tidligere.

Nasjonale prøver har endret norsk skole. Publisert: 23.09.2015 1. Alle lærerne på trinnet samles til møte. Møtet i sin helhet er satt av til å jobbe med nasjonale leseprøver. Det bør settes av rikelig med tid! 2. Alle lærerne tar prøven. De får ca. Birkeland skole i Birkenes kommune. Velg eksempeloppgaven for 8.trinn og nasjonal prøve for 8.trinn

Nasjonale prøver og høstjakta - adressa

•Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver tester grunnleggende ferdigheter på tvers av fag Nasjonale prøver: Stort sprik i Oslo-skolen. Oversikten over de nasjonale prøvene fra hele Oslo viser klare forskjeller mellom øst og vest - men også internt i bydelene. Vålerenga skole presterer bedre enn flere skoler på beste vest Her kommer lenker til eksempeloppgaver for nasjonale prøver. Vi legger ut lenker etter hvert som vi jobber med oppgavene

Nasjonale prøver Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Det er også forutsatt at prøvene skal komme til nytte for den enkelte elevs pedagogiske utvikling i samarbeid mellom lærer, elev og foresatte Før høstferien gjennomførte elevene på 8. og 9. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk (kun 8. trinn). Resultatene fra prøvene vil denne uken bli sendt hjem som ranselpost for elever på 8. trinn. Elevene på 9. trinn vil få resultatene presentert i utviklingssamtalene

Kroken skole. Kroken skole. Forsiden; Elevenes skolemilj Nasjonale prøver. Informasjon om nasjonale prøver til foreldre. UDIR_Foreldrebrosjyre_2013_NYN_BOKM.pdf. Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre |. Hjem-skole samarbeid. Veiledning skole-hjem. Skolemelding. Skolestarthefte fra Trygg Trafikk. Skolepatrulje. IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt o.l.) Innlogging for elever. Elevundersøkelsen. Nasjonale prøver - innlogging. Kartleggingsprøver - innlogging. Andre tilbud til elevene. Vil du spille i korps Resultater nasjonale prøver 5. trinn 2018 Tiltak som innføres natt til tirsdag 10. november Fra 9. november kl. 24:00, altså natt til tirsdag, innfører vi blant annet rødt nivå på videregående skoler og full skjenkestopp

Nasjonale prøver 8. Norsk Eksempeloppgave1 (pdf) Eksempeloppgave2 (pdf) Eksempeloppgave3 (pdf) Eksempeloppgave NKVS er et offentlig system for vurdering av kvaliteten av norsk skole. NKVS ble etablert i 2004 som en viktig del av Kunnskapsløftet og omfatter i dag resultater fra en rekke prøver og undersøkelser. Dataene er tilgjengelig på nettstedet Skoleporten hvor man kan sammenligne resultater mellom kommuner eller skoler og hvor man kan se utviklingen over tid.NKVS brukes som kunnskapsgrunnlag. Arbeidet med resultater på nasjonale prøver fremstår som en slags «symbolsk reaksjon» på myndighetenes forventning om at prøvene skal bidra til å øke kvaliteten i skolen, sier forskeren. Ingen av skolene uttrykte negative holdninger til de nasjonale prøvene, og de brydde seg heller ikke om medias publisering av resultatene

nasjonale prøver - Store norske leksiko

På høsten er det nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk for 5., 8. og 9. trinn. Skolen får mye informasjon om faglig nivå, både på trinnet/gruppene og for enkeltelevene, fra prøvene. Alle nasjonale prøver er obligatoriske Hjemmesider for Roligheden skole. I høst skal elever på 5. 8. og 9. trinn gjennomføre nasjonale prøver

Nasjonale prøver: Guttene bedre i regning, jentene best i

Nasjonale prøver - Kan ikke hemmeligholde resultaten

Nasjonale prøver; mål eller middel

Nasjonale prøver i lesing gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. Prøvene er på papir og inneholder oppgaver om å finne informasjon i tekster, tolke og forstå tekster og reflektere over og vurdere teksters form og innhold Nasjonale prøver. Råd og utvalg. Driftsstyret. FAU. Skolemiljøutvalget. Elevrådet. Jobb på Stovner skole. Ledige stillinger. Hvorfor søke jobb på Stovner skole? Satsingsområder. Lesing og skriving

Grav skole har gjort det veldig godt på prøvene i regning, og det er gledelig! Denne høsten har elevene på 5. trinn hatt nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet har nå beregnet og beskrevet de tre mestringsnivåene i lesing, engelsk og regning Nasjonale prøver ble innført i grunnskolen våren 2004, og målet er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. LES OGSÅ : Store. Fagernes skole ønskes nedlagt. Tallene fra nasjonale prøver vil trolig ikke hjelpe motstanderne. Ringsaker-rådmannen Jørn Strand foreslår å legge ned skolen i Næroset med virkning fra 1. januar 2021. Det skal spares penger Hver høst gjennomfører alle elever på 5., 8. og 9. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Prøvene blir diskutert mye, i både skoler, kommuner og i media. Det er bra! Vi er enig i at det er viktig å diskutere nasjonale prøver, ikke minst er det viktig at vi snakker om hvorfor vi [ Nasjonale prøver gjennomføres hvert år på 5. trinn i engelsk, lesing og regning. Gjennomsnittet av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning de tre siste årene ved Fagernes skole er 43 poeng, mens det er 50 poeng i landet. Når resultatene er slik over tre årskull, så er det ikke enkeltelever som slår ut på gjennomsnittet

Guttene presterte svakere på nasjonale prøver

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk Nasjonale prøver for 8. trinn og 9. trinn Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet Prøven i engelsk varer i 60 minutter. Lesing og regning varer i 90 minutter. Hjelpemidler. Elevene skal kun ha tilgang til penn og papir som hjelpemidler. Fravær. Elever som er syke på prøvedagen eller blir syke under nasjonale prøver, skal gjennomføre prøven når de er tilbake på skolen Ljan skole gjennomfører Nasjonale prøver 19.10.2017 Lesing, 25.10.2017 Engelsk lesing og 26.10.2017 Regning. Mer informasjon om prøvene finner dere på Udirs nettsted

Nasjonale prøver - Stovner skole

Prestvannet skole - Tromsø kommune. Informasjon om nasjonale prøver. Les mer he Den enkelte skoles gjennomsnittsresultater på nasjonale prøver eller eksamen, her omtalt som ujusterte resultater, publiseres allerede i dag. Disse sier oss imidlertid lite om hvor mye selve skolen har bidratt til resultatene Skjelnan skole Postboks 5507 9288 Tromsø Besøksadresse: Skjelnan skole Malmveien 310 9022 Krokelvdalen 902 48 733. NB: Det kan ikke sendes SMS til dette nummeret. Kontoret er bemannet hver dag til 14.30. Henvendelser etter dette må rettes direkte til ledere eller lærere

Borhaug skole : Nasjonale Prøver

Nasjonale prøver. I perioden 7 - 23.september gjennomfører alle elever på 8.trinn og 9.trinn Nasjonale prøver. Nasjonale prøver er en kartleggingsprøve uten karakter for elevene. På 8.trinn skal elevene gjennomføre nasjonal prøve i engelsk, lesing og regning. På 9.trinn skal elevene kun gjennomføre nasjonal prøve i regning og lesing PISA, Timms, nasjonale prøver og de gode gamle karakterene. Det måles og måles i norsk skole, men hva skal vi egentlig med alle disse undersøkelsene og testene? Hvordan brukes det resultatene av disse målingene i skolen? Og gir tallene et riktig bilde av hvordan det står til i norsk skole Kaldfjord skole - Tromsø kommune. Hva er nasjonale prøver? Føremålet med nasjonale prøver er å gi skolane kunnskap om elevane sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk

Gamle Nasjonale prøver - Seterbråten skole

I uke 37 og 38 gjennomføres nasjonale prøver for 8. og 9. trinn på Nordberg skole. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk I perioden 2. til 27. september gjennomføres nasjonale prøver på 8. og 9. trinn. 8. trinn har nasjonal prøve i lesing, regning og engelsk, 9. trinn i lesing og regning

Bergen kommune - Nasjonale prøver

Auglend skole - Nasjonale prøver skoleåret 2020-202

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende rdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Skoleplattform Oslo. Foreldremøter høst 2020. Om hjem-skole samarbeid. IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt o.l.) Karakterer, eksamen og nasjonale prøver. Nasjonale prøver 2020. Vurdering og tilbakemelding. Klage på karakterer. Vitnemå Dysleksielever og nasjonale prøver Av Alice Giske Løvdal, lærer Parautøvere er idrettsutøvere med et handikap - utøvere som på lik linje med idrettsutøvere uten handikap, legger ned store ressurser på trening og konkurranse. Treningsteamet bak disse utøverne står tett sammen med dem og heier både under trening og konkurranser og sørger for at hjelpemidlene fungerer [ Nasjonale prøver utarbeides av Utdanningsdirektoratet, for å måle hvilke ferdigheter elevene har utviklet i lesing, regning og i deler av faget engelsk. Prøvene gjennomføres på høsten for 5. 8. og 9. trinn Nasjonale prøver gjennomføres i tidsrommet 11. og 29.september på 8. og 9.trinn. 8.trinn skal ha prøve i lesing (90 minutter) , regning (90 minutter) og engelsk (60 minutter)

Teinå Skole - Regnbuefisken

Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. Forskere kan søke om å få utlevert resultater fra nasjonale prøver til bruk i forskning. Hvem skal gjennomføre hvilke prøver? Elever på 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk Nasjonale prøver for 8. og 9.trinn ble gjennomført før høstferien. Resultatene offentliggjøres i dag 9.november. Resultatene blir formidlet til den enkelte elev, og vi vil bruke resultatene i det videre pedagogiske arbeidet. Dersom foresatte ønsker å få resultatet for sin elev, kan foresatte kontakte kontaktlærer Forsker: Skoler fritar svake elever for å blåse opp resultatene. For første gang kan det dokumenteres sammenheng mellom gode resultater på nasjonal prøver, og hvor stort andel elever som fritas Elevene på Kampen presterer imponerende godt på nasjonale prøver. Det nasjonale snittet ligger på 50 skala-poeng, Oslo ligger på 53. Kampen skårer 50 engelsk, 52 lesing og 53 regning. Ønsker du å lese mer om Kampen skoles resultater, gå inn på skoleporten. eller minosloskol

Lassa Skole - Skøyting onsdag 20

Nasjonale prøver - Hovseter skole

Madlamark Skole - Tur til Lundsvågen naturskoleJåtten Skole - Lån bøker digitaltGanddal Skole - BEKKEVANDRINGSkauen kristelige skole > Oransje dagAustevoll ungdomsskule - VISMA-flyt skole

Kongeveien skole ligger i Halden. Her skal du logge deg inn på nasjonale prøver. Følg linken Bare en innføring av nasjonale prøver og flere private skoler. Kanskje skreddersydd for Høyres og Krf's skjulte agenda, med å privatisere skolene! De skal ha det til at de nasjonale prøvene er en ferdighets test for oss elever, men jeg mener at det i like stor grad handler om å teste ut lærene Informasjon om nasjonale prøver 2015 Nå går vi inn i en periode med nasjonasjonale prøver for 5., 8. og 9.trinn. Oversikt over tidspunkt for de ulike trinn og mer informasjon til foreldre ligger under Innlogging til nasjonale prøver. Publisert: 24.11.2016 Endret: 13.12.2019. Logg inn til nasjonale prøver . Nytt fra Osloskolen Oslo kommune, Utdanningsetaten, Grünerløkka skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO. Telefon: 23 46 42 00. Telefon: 23 46 42 00. E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk e-posten med Grünerløkka skole

 • Deutsche nationalmannschaft 2018.
 • Nyhetssida utan censur.
 • Libero mats.
 • Nyklassisk økonomi.
 • Twitter advanced search.
 • Nimitz flugzeugträger.
 • Maling norge.
 • Die puppenspieler film schauspieler.
 • Obdachlosenhilfe hamburg spenden.
 • Download logic pro mac.
 • Nimitz flugzeugträger.
 • Ømme brystvorte menn.
 • Halvpensjon ving.
 • Tarifzonen s bahn leipzig.
 • Alastair duncan.
 • Ringerike ishall.
 • Uncle sam wants you.
 • Hva består kapillærblod av.
 • Hdi arena beste plätze konzert.
 • Hochzeitslocation bielefeld.
 • Handlingsplan barnevern.
 • Regler for giftemål i norge.
 • Natemasse biltema.
 • Las delicias del poder descargar pelicula gratis.
 • 2 raum wohnung bautzen balkon.
 • Feuerwehr kleiderkammer software.
 • Isle of man country.
 • Gewerbeschein.
 • Poststed kryssord.
 • Honda civic type r 1997.
 • Offset takeoff alder.
 • Weingut bauer venningen.
 • Haralds vaffel meny.
 • Bilanzbuchhalter dresden weiterbildung.
 • Grønne øyne prosent.
 • Hekle kaninhode.
 • Hallhuber filialen.
 • Dodekaeder zeichnen anleitung.
 • Shell stasjon.
 • Hull i ørene barn svømming.
 • Gode grunner til å flytte hjemmefra.