Home

Yrkesetiske retningslinjer apotektekniker

Etiske retningslinjer for farmasøyter - NF

 1. Etiske retningslinjer for farmasøyter er utformet i tråd med intensjonen i Codes of Ethics for Pharmacists, International Pharmaceutcal Federations (FIP) God apotekpraksis fra Apotekforeningen NB! Etiske elementer som det finnes detaljerte bestemmelser for i lovverket, er ikke utdypet i retningslinjene. Dette gjelder blant annet taushetsplikten, som er inkludert i Helsepersonelloven
 2. Helsefagarbeidere i Delta har laget yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger
 3. Apotektekniker (yrkeskompetanse) Aktuelle arbeidssteder. Arbeidet må utføres i henhold til etiske retningslinjer. Yrket er i stor grad preget av selvstendighet, men evnen til å arbeide i et fellesskap har stor betydning. Du må kunne yte god service overfor kunder, og bør ha evnen til å komme i kontakt med mennesker
 4. En apotektekniker arbeider i apotek under faglig ledelse av farmasøyter. Apotekteknikeren hjelper kunder med å finne riktig legemiddel, og bidrar med veiledning og rådgivning om riktig legemiddelbruk. Vanlige arbeidsoppgaver for apotekteknikeren: ekspedering av legemidler, reseptmedisiner, sykepleie-, hudpleie- og andre vare
 5. De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig og juridisk ansvar for sin egen yrkesutøvelse. Retningslinjer for hva som er rett og galt å gjøre når vi arbeider som helsefagarbeidere, kalles yrkesetikk
 6. Yrkestittel er apotektekniker. Programområde for apotekteknikk består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. drøfte yrkesetiske problemstillinger og utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer gjøre rede for innholdet i det relevante regelverket om forbrukernes rettigheter og plikte

1.2 Sykepleie har sitt etiske fundament i Sykepleiens grunnlag og yrkesetiske retningslinjer. 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.4 Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis Etiske retningslinjer - plakat (last ned og heng opp på arbeidsplassen) Etiske retningslinjer (brosjyre) De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig og juridisk ansvar for egen yrkesutøvelse. Mitt møte med brukeren/ pasienten og pårørende FOs yrkesetiske råd skal bidra til etisk refleksjon og bevissthet blant barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO: Yrkesetisk grunnlagsdokument 2019-2023 Her kan du lese en PDF-versjon av yrkesetisk grunnlagsdokument, vedtatt av FOs landsmøte i november 2019

Yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeider

Mona, som er apotektekniker , har i flere uker registrert at det er forsvunnet . I lovens forarbeider beskrives yrkesetiske retningslinjer for å være en. Helsesekretæren skal arbeide etter yrkesetiske retningslinjer for faget og under legens veiledning i medisinske spørsmål. For å kunne vurdere symptomer og Vedtatt av landsstyret 1961 med endringer, senest 2015 Farmasiforbundet er en yrkesorganisasjon i Parat, som er en moderne, robust og slagkraftig arbeidstakerorganisasjon, med 40.000 medlemmer i privat og offentlig sektor Yrkestittel er apotektekniker. drøfte yrkesetiske problemstillinger og utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer; gjøre rede for innholdet i det relevante regelverket om forbrukernes rettigheter og plikter

Apotekteknikk (Yrker og kompetanser) Videregående

Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42, 13 juni 1980 nr. 43 og 26 apr 1985 nr. 23 Etiske retningslinjer for medlemmer av Helsesekretærforbundet i Delta. Etiske retningslinjer for medlemmer av Helsesekretærforbundet i Delta. og være lojal mot de gjeldende regler og instrukser så langt disse er i samsvar med disse yrkesetiske retningslinjer. Utgitt av: Helsesekretærforbundet i Delta. Nøkkelor Etiske retningslinjer og regelverk. Ambulansepersonellets yrk.org, AMPY ——- Akademikerne. Vedtekter og retningslinjer. Arkitektenes Fagforbund ——- Til toppen av siden Barne- og ungdomsarbeiderforbundet, BUF. Yrkesetiske retningslinjer. Bibliotekarforbundet. Yrkesetiske holdninger Internasjonale regler for etikk for. Yrkesetiske retningslinjer Våre yrkesetiske retningslinjer. Les Ergoterapeutenes yrkesetiske retninglinjer og det mer utfyllende dokumentet om Ergoterapeutenes profesjonsetikk. Begge dokumentene ble vedtatt i forbundsstyret høsten 2017. Yrkesetisk utvalg. Yrkesetisk utvalg skal være en pådriver for høy yrkesetisk bevissthet hos ergoterapeuter Etiske retningslinjer kan være et fornuftig verktøy. Ledelsen setter ord på de forventninger bedriften har til medarbeideres adferd, og det blir dermed lettere både å diskutere disse forventningene, og å slå ned på brudd på dem. Imidlertid er det verdt å huske på at retningslinjer alene ikke har stor effekt på kulturen i bedriften

Parat er en arbeidstakerorganisasjon for deg - Bli medlem

- Det er noe vi jobber med å informere om hele tiden, sier leder i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag, Bjørn Wiik. Plattformen er laget som en veiledning som kan hjelpe profesjonen som kollektiv med å sikre god praksis i rom som ikke kan lov- og planfestes erklæring om etiske prinsipper i sosialt arbeid og yrkesetiske retningslinjer. Som medlemmer av IFSW er profesjonene forpliktet av dette internasjonale dokumentet. FO er også medlem av International association of social educators (AIEJI), og er derfor også forpliktet av deres etiske dokumenter Bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer ble vedtatt i 1996, og revidert høsten 2010. Yrkesetisk råd . Yrkesetisk råd (YER) er et frittstående, rådgivende organ i BFI. YER skal vurdere brudd på bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer og foreslå eventuelle sanksjoner for fagstyret bruke elektronisk pasientjournal og dokumentere etter gjeldende retningslinjer; Helsefagarbeideren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet, bidra til at pasientene og brukerne kan føle mestring i hverdagen og legge til rette for et mer aktivt liv. På flere av arbeidsstedene må du regne med å jobbe turnus

Yrkesetikk omfatter de moralske forventningene til utøverne i en bestemt yrkesgruppe.Yrkesetikk kan bestå av lovregulerte standarder, av retningslinjer som yrkesgruppen selv har forpliktet seg til, og/eller av uskrevne regler. Yrkesetikk skal på den ene siden sikre et felles verdigrunnlag å arbeide ut fra (innenfor yrkesgruppen) og på den andre siden at yrket bidrar til samfunnets og. Retningslinjene gjelder sammen med eventuelle yrkesetiske retningslinjer. Verdigrunnlag. Helse Nord er et arbeidsfellesskap der vi alle lojalt bidrar til å virkeliggjøre vårt samfunnsoppdrag til beste for pasientene og nytte for samfunnet

Apotektekniker utdanning

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd Som apotektekniker har du mye kundekontakt og må dermed ha gode kommunikasjonsferdigheter. Disse ferdighetene kan ikke utvikles gjennom ren teori, men må praktiseres, sier Adraa. - I tillegg til kommunikasjonsferdigheter, er det viktig å lære seg dataprogrammet, FarmaPro, som benyttes i apoteket , avslutter hun Faget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse som apotektekniker og bidra til identitet til yrket. Når elevene utfører oppgaver i tråd med yrkesetiske retningslinjer og bransjestandarder utvikler de sin kompetanse. legemiddelavfall og arbeider etter prosedyrer og retningslinjer Etiske retningslinjer må være tilgjengelig, gjøres kjent og jevnlig benyttes til refleksjon over egen praksis. Formålet er å videreutvikle gode holdninger og god praksis. Etiske retningslinjer kan med fordel være felles for både folkevalgte og administrativt ansatte, eventuelt med enkelte punkter ulikt ut fra ulike roller Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer. Den internasjonale arkivorganisasjonen ICA (International Council on Archives) har vedtatt yrkesetiske retningslinjer for verdens arkivarer. Formålet med regelverket er å gi en etisk ramme for arkivaryrket

Tolkeforbundets yrkesetiske retningslinjer. Vedtatt i landsmøtet 21. mai 2017. Tolkeforbundet oppfordrer alle tolker til å utføre sin virksomhet i samsvar med retningslinjer for etikk og yrkesutøvelse. For medlemmer av Tolkeforbundet,. Etiske prinsipper for nordiske psykologer Vedtatt av landsmøtet 1998. III.1 Etisk veiledning til psykologen. Prinsippene er ment som en støtte til psykologen i hans/hennes daglige arbeid, tenkning og planlegging, og i løsningen av etiske problemstillinger

Yrkesetiske retningslinjer for radiografer Norsk versjon. Introduction The first version of the Norwegian Society of Radiographer's Code of Ethics was published in 1995, and has since been revised only once, as adopted at the General Assembly in 2000. At the 2006 General. Yrkesetiske retningslinjer for Ambulanse-personellets yrkesorganisasjon. 2 Yrkesorganisasjonen Etikk eller morallære er et fag som handler om hva som er rett og galt, ondt eller godt. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre ambulansearbeider De fleste helseprofesjonene har sine egne yrkesetiske retningslinjer, for eksempel sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer og yrkesetiske retningslinjer fra Fagforbundet. De lovene som er spesielt aktuelle og tar for seg etiske normer for helsearbeideren, er loven om helsepersonell, loven om helsetjeneste i kommunene, sosialtjenesteloven, forvaltningsloven og pasientrettighetsloven De yrkesetiske retningslinjer gjelder for diakoner som er medlemmer av Det Norske Diakonforbund. Diakoners arbeidsområde kan være i kirken, i det offentlige, i diakonale og ideelle institusjoner og organisasjoner samt innenfor det private næringslivet. De yrkesetiske retningslinjene gjelder alle disse arbeidsområdene s

Eleven bør følge en erfaren apotektekniker i direktereseptur for å observere, for deretter å prøve seg under veiledning. Apoteket må vurdere elevens behov for veiledning og når hun/han er klar for drøfte yrkesetiske problemstillinger og utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer 6.3 Kortversjonen av NFFs yrkesetiske retningslinjer skal offentliggjøres i form av lett synlig oppslag på alle arbeidssteder hvor fysioterapi utøves. 6.4 Fysioterapeuten skal informere pasienten om vederlagets størrelse ved behandlingens begynnelse Vi er én profesjon av barnehagelærere, lærere og ledere i barnehage og skole. Vårt samfunnsmandat er å fremme barnehagebarn og elevers læring, utvikling og danning. Våre verdier, holdninger og handlinger påvirker dem vi arbeider for og med Midlertidige etiske retningslinjer for Asker kommune fra 1. januar 2020, jf. vedtak i Felles Partssammensatt utvalg (PSU) for nye Asker 27.09.19 retningslinjer er gjort kjent i virksomheten og for den enkelte, vil brudd på disse retningslinjene være et moment som kan tillegges vekt, f.eks. i en samlet vurdering av vedkommende statsansattes skikkethet eller ved en intern søknad på ny stilling, hvor det er saklig å stille krav om etterlevelse av virksomhetens etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer er en del av arbeidsavtalen. Brudd kan medføre oppsigelse. Personal- og organisa-sjonssjefen har ansvaret for vedlike-hold, oppdatering og revisjon av dette dokument. 9. Kjøp av seksuelle tjenester Handel med sex er svært ofte relatert til menneskehandel, rusavhengighet og utnytting av sårbare mennesker for økonomisk. Yrkesetikk er i sosialt arbeid å utøve yrket basert på humanistiske og demokratiske verdier og FNs menneskerettighetskonvensjoner.De norske sosialarbeidernes yrkesetiske grunnlagsdokument er utarbeidet av Fellesorganisasjonen (FO) som er profesjon- og fagforening for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.I yrkesetisk grunnlagsdokument fra 2015 sies det at. Som apotektekniker jobber du i apotek under faglig ledelse av farmasøyter. Apotekteknikeren utøver god kundebehandling, viser kunnskap om ulike sykdomsforløp og sykdommer, samt gir veiledning om riktig legemiddelbruk. Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt eller din tidligere videregående skole Retningslinjer for god tolkeskikk definerer tolkens rolle og sier hvordan en tolk skal utøve sitt yrke. Fagpersoner som skal bruke tolk bør også gjøre seg godt kjent med retningslinjene Retningslinjer for psykisk helsearbeid . Forebygging av kompliserte sorgreaksjoner hos barn, unge, voksne og eldre som har mistet en nærtstående perso

Fagforbundet har yrkesetiske retningslinjer som fundament for vår forståelse av egen yrkesrolle: hvordan ønsker vi å framstå i jobben vår - og hvilke verdier vil vi skal prege arbeid og samarbeid? Samtidig blir det i alle virksomheter stilt økende krav til kompetanse og produksjon av tjenester Yrkesetiske retningslinjer for radiografer . Revidert og vedtatt på Norsk Radiografforbunds 12. ordinære landsmøte, 14. - 16. november 2018. Radiografiens grunnlag . Radiografiens fundament er omsorgsfulle, kunnskapsbaserte og høyteknologiske helsetjenester

Helsearbeiderfag Vg2 - Yrkesetikk for helsefagarbeidere - NDL

 1. Under forutsetning av at etiske retningslinjer er gjort kjent i virksomheten og for den enkelte, vil brudd på disse retningslinjene være et moment som kan tillegges vekt, f.eks. i en samlet vurdering av vedkommende statsansattes skikkethet eller ved en intern søknad på ny stilling, hvor det er saklig å stille krav om etterlevelse av virksomhetens etiske retningslinjer
 2. Etiske retningslinjer. Audiografer er autorisert helsepersonell, bundet av helsepersonelloven.Loven stiller krav til bl.a: faglig forsvarlig yrkesutøvelse; taushetsplik
 3. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Videre handler hovedområdet om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak

 1. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere bygger på prinsippene i ICNs etiske regler, og grunnleggende menneskerettigheter, slik de kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring. I Sykepleiens grunnlag slås det fast at grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet
 2. Bodø har vedtatt etiske retningslinjer som gjelder for ansatte og folkevalgte. Reglementet finner du til høyre under menypunktet andre lenker. Bystyret har også vedtatt at alle folkevalgte og ledere i Bodø kommune skal registrere seg i Kommunenes Sentralforbund sitt Styrevervregister.Ved at folkevalgte,.
 3. Retningslinjer for oppgaveskriving - Referanser og referanseliste. Ved alle typer av oppgaveskriving må gjøres rede for hvor stoffet er hentet fra. Dette gjør vi ved å bruke litteraturhenvisninger, og på LDH bruker vi APA 7th. Sist oppdatert 14. September 2020, 10:32
 4. Yrkesetiske retningslinjer. for medlemmer i Norsk Logopedlag. A. AVGRENSNING OG KONSEKVENSER. 1. Norsk Logopedlag er en organisasjon for logopeder og arbeider i samsvar med de lover og regler som gjelder for The International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP)
 5. I skolens første uke laget elever på Helseservice (2HESA) plakater om yrkesetiske retningslinjer. I tillegg til at dette er en viktig bevisstgjøring rundt yrkesetikk, er hensikten også at elevene skal reflektere rundt hvilken retning de ønsker å gå videre med på VG3: Helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker og portør
 6. Yrkesetiske retningslinjer fra Norsk Tannpleierforening. Last ned A4 ark her.
 7. Yrkesetiske retningslinjer. Retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet er å bevisstgjøre manuellterapeuter om ansvar og riktige handlinger. 21.08.2018 11:21 Anne-Stine Gjervoldstad. Yrkesetiske retningslinjer (jf par 8 i Norsk Manuellterapeutforenings vedtekter

Yrkesetiske retningslinjer - NS

 1. nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning og skal revideres i tråd med kunnskapsfeltets utvikling. NRLU nedsatte i 2014 en programgruppe for å utvikle gjeldende retningslinjer for yrkesfaglærerutdanningen YFL
 2. Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostrå
 3. Derfor har forbundet vedtatt etiske retningslinjer for jurister. Etikk er rettslige og etiske normer som styrer juridisk argumentasjon og juridisk yrkesatferd. De etiske utfordringene for jurister generelt er knyttet til anvendelsen av rettskildeprinsippene, argumentasjon, opptreden, samt sentrale yrkesetiske krav
 4. Vanlige arbeidsoppgaver innebærer sekretær- og kontorarbeid, laboratoriearbeid og serviceytelse ovenfor pasienter. Helsesekretæren skal arbeide etter yrkesetiske retningslinjer for faget og under legens veiledning i medisinske spørsmål. For å kunne vurdere symptomer og behov for hjelp, kreves kunnskaper i sykdomslære, anatomi og fysiologi
 5. Retningslinjer til straffegjennomføringsloven og til forskrift til loven (Inneholder lovtekst, forskrift og retningslinjer) Fremskutt løslatelse og permisjon i forbindelse med jul- og nyttårsfeiring 2020 Retningslinjer for gjennomføring a
 6. Vedtekter, retningslinjer og rutiner For arbeidsgivere Kontakt oss For pressen Designmanualen Lærerhverdagen. Podkasten Lærerrommet Ny som lærer Trakassering Vold og trusler på jobben Materiell og brosjyrer Slik blir du lærar Profesjonsetikk Klima og bærekraftig.
 7. konsekvenser for pasienten (Yrkesetiske retningslinjer 2011). Dette innebærer helhetlig pleie og omsorgsfull hjelp, svarende til fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Det terapeutiske ansvar omfatter fire funksjoner: Forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende ansvar. Operasjonssykepleier: a

Yrkesetikk Etikk i helsetjenesten Fagforbunde

 1. Etiske retningslinjer for medarbeidere i påtalemyndigheten ble gjort gjeldende for Den høyere påtalemyndighet ved brev av 11. desember 2015 til samtlige statsadvokatembeter. Retningslinjene ble samtidig forelagt Politidirektoratet og samtlige av landets politimestre ti
 2. Læreryrkene trenger yrkesetiske retningslinjer! Journalistene har helt siden 1936 hatt en egen vær varsom-plakat med etiske normer for yrkesgruppen. Den handler om journalisters integritet og ansvar, og forholdet til kildene. Mange yrkesorganisasjoner opererer med yrkesetiske retningslinjer
 3. Etiske retningslinjer for statstjenesten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt en revisjon og oppdatering av de etiske retningslinjene for statstjenesten
 4. Etiske retningslinjer for statstjenesten Til innholdsfortegnelse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lenkeverktøy er aktivert, trykk på lenkeikon ved siden av overskrift/avsnitt for å kopiere lenke. Slå av lenkeverktøy. Neste kapittel. Forrige kapittel. 3. Åpenhet
 5. 5.8 Yrkesetiske problemstillinger og yrkesetiske retningslinjer 5.9 Regelverk om forbrukerens rettigheter og plikter 5.10 Håndtere klager i samsvar med regelverke
 6. n Forvalte NITOs etiske retningslinjer, behandle klagesaker over medlemmenes overtredelse av disse og fremme forslag om eventuelle sanksjoner til hovedstyret i form av påtale/advarsel, eventuelt eksklusjon i hht Lov for NITO § 9.6.1. Et vedtak i hovedstyret kan ankes inn for Kongressen. n Gi medlemmene råd og veiledning i yrkesetiske spørsmål
 7. NFFs yrkesetiske retningslinjer beskriver at etisk tenkning innebærer en gjennomgående refleksjon over egne holdninger, verdier og handlemåter, og at den inngår i all fysioterapeutisk yrkesutøvelse. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og virksomheten reguleres av lover, spesielt helsepersonelloven. Aktuelle artikler og informasjo

Yrkesetiske retningslinjer kan ikke gå på tvers av grunnleggende prinsipp i allmenmoralen, for eksempel det at vi ikke skal ta liv. Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 har da også en nullvisjon, en forpliktelse om å jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd

Yrkesetikk - FO - Din fagforenin

Vegghengt toalett: Yrkesetiske retningslinjer apotektekniker

Etiske regler for leger - Legeforeninge

Yrkesetiske retningslinjer for bioingeniører er nettopp dette: en garantiseddel for faglig forsvarlig praksis og omsorgsfull hjelp. Jeg er nettopp blitt valgt inn i yrkesetisk råd. Det er ikke uten en viss grad av ærefrykt jeg tar fatt på de tre årene med det jeg oppfatter som en svært viktig og ansvarsfull oppgave: Å ha fokus på etisk forsvarlig praksis innenfor bioingeniørprofesjonen Godkjent av ALFs landsmøte 2009 Yrkesetiske retningslinjer skal legges til grunn for medlemmenes yrkesutøvelse. 1. Forhold til brukeren. 1.1 Aktivitøren skal ivareta brukerens integritet og egenverdi uavhengig av rase. farge, kjønn, alder, språk, tro, politisk oppfatning, nasjonalitet og kulturell bakgrunn. 1.2 Brukerens verdighet og menneskeverd skal respekteres uansett sykdom og. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere,6Se https Heller ikke når EMD vurderer om pressens kildekritikk og kildekontroll forut for publiseringen var forsvarlig (om informasjonen var «reliable and precise»), viser domstolen til hva presseetiske retningslinjer sier om dette.96Se for eksempel. Yrkesetiske rettningslinjer. Radiografiens fundament er omsorgsfull og kunnskapsbasert anvendelse av høyteknologisk apparatur til pasientens beste. Radiografi skal utøves på bakgrunn av fagkunnskap, lov og etikk. Viser til yrkesetiske retningslinjene. Norsk radiograf forbund

Farmasiforbunde

Etiske retningslinjer for Ortopediteknikk AS Våre etiske retningslinjer skal gi et generelt grunnlag for etisk refleksjon hos yrkesutøver og bedrift. Faget ortopediteknikk bygger på grunnleggende kunnskap innen medisin, tekniske fag og håndverksfag, for å kunne vurdere behov for, og ev. ta mål til og individuelt tilpasse ortopediske hjelpemidler (ortoser og proteser) Etiske retningslinjer. Krav til atferd. Høy etisk standard i all vår atferd er avgjørende for at vi skal lykkes. Ledere har et særlig ansvar for ved sitt eksempel og sine beslutninger å fremme en kultur basert på etisk grunnlag Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet og er bygget på Helse Sør-Østs visjon og verdier Tolkens yrkesetiske retningslinjer. Retningslinjer for god tolkeskikk er utarbeidet i 1997 av en arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet. Bestemmelsene er gjeldende for alle tolker som står oppført i Nasjonalt tolkeregister, og er retningsgivende for alle som påtar seg tolkeoppdrag

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles

Konsernets etiske retningslinjer godkjennes av styret i Byggma ASA. Konsernsjefen er ansvarlig for at de etiske retningslinjene blir utarbeidet, vedlikeholdt, implementert og overholdt. Ledere på alle nivå har et spesielt ansvar for at sine medarbeidere og andre som opptrer på vegne av konsernet, gjør seg kjent med retningslinjene samt arbeider for og kontrollerer at de etterleves Barne- og ungdomsarbeider er for deg som har allsidig praksis med å jobbe med barn og unge, og ønsker fagbrev. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, oppvekstvilkår og utvikling hos barn og unge

Lov om helsepersonell m

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VADSØ KOMMUNE 1. FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre Vadsø kommunes forventninger når det gjelder personlig atferd, og dermed bidra til at folkevalgte og ansatte utfører sitt arbeid og gjerning på en etisk og forsvarlig måte Yrkesetiske retningslinjer bygger på de viktigste verdiene for faget og arbeidssituasjonen til yrket, og er prinsipper og normer for hvordan vi skal utføre arbeidet.; Subjects. Arts and Humanities. Languages. Math. Science. Social Science. Other. Features. Quizlet Live. Quizlet Learn. Diagrams. Flashcards. Mobile. Help Yrkesetiske retningslinjer for bibliotekansatte tar sikte på å etablere en høy etisk standard for bibliotekansatte. Retningslinjene skal minne erfarne bibliotekansatte om deres yrkesmessige ansvar og presenteres for nytilsatte. Retningslinjene er også ment å gi offentligheten tillit til bibliotekansatte Tolkeforbundets yrkesetiske retningslinjer Tolkens yrkesutøvelse er grunnlagt på menneskerettighetene og humanistiske verdier. Grunnla-get for all tolking skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Tol-ken har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen a om felles yrkesetiske retningslinjer for personell som er involvert i simulering i helsetjenesten. Gruppens medlemmer kom fra land spredt på seks kontinenter og bidro med ekspertise fra en bredde av profesjoner og simulerings-praksiser. De representerte ledelse fra en rekke simulerings-organisasjoner og industripartnere

lover, retningslinjer, avtaler og yrkesetiske retningslinjer. (Grunnleggende helsefag/etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst) 4. Kandidaten avgir konsise og relevante rapporter og dokumenterer på en meget god måte. 5. Kandidaten ivaretar pasientens vitale funksjoner på en meget god måt Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, forskningsetikk og juss samt hva det innebærer å være en profesjonell sykepleier, drøftes. I kapittelet om kliniske etikkkomiteer gjennomgås SME-modellen for systematisk drøfting av etiske problemstillinger, utviklet ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo Grunnleggende yrkesetiske retningslinjer gjelder formelt for tolker som utfører sin virksomhet på grunnlag av en statsautorisasjon, men bør være retningsgivende for alle som påtar seg tolkeoppdrag, uansett om oppdragsgiver er en offentlig myndighet, fra næringslivet eller en privatperson Nå er vi på jakt etter ny fast ansatt apotektekniker til vårt team. Vi har ledig en 50 % stilling, med mulighet til mer etter behov. Arbeidsoppgaver. Du vil være ansvarlig for ekspedering av legemidler, apotekets varer og tjenester innenfor apotekteknikerens offisielle myndighetsområde

Forbundsstyret. Øverst sitter Forbundsstyret. Forbundsstyret velges for to år på landsmøtet. Forbundsstyrets oppgave er å være Tolkeforbundets medlemmers ansikt utad, og står for den daglige driften av forbundet Universitetets retningslinjer mot trakassering gjelder for alle veiledere, studenter og ph.d.-kandidater i alle faglige og sosiale situasjoner. I. Relasjonen mellom veilederen og kandidaten. En god veiledningsrelasjon innebærer at veilederen og kandidaten har gjensidig respekt for hverandres faglige og personlige integritet Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er utformet som et supplement til Etiske retningslinjer for statstjenesten (Moderniseringsdepartementet, 7. september 2005) og til UiS etiske regelverk. Disse gjelder for alle ansatte ved UK, mens supplementet gjelder for lærere og veiledere Yrkesetiske retningslinjer for veiledere ved HiØ Etiske retningslinjer skal minne oss om at vi er moralsk forpliktet i forhold til de mellommenneskelige relasjoner vi inngår i høgskolen. Veiledere og studenter ved HiØ skal gjennom sitt samarbeid ivareta verdier som respekt, ansvar og omsorg. 1 Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet 1. Formål og ansvar 1.1. Formål Formålet med reglene er å sikre tillit til Vinmonopolet gjennom høy kvalitet på arbeidet som utføres av selskapets ansatte. Reglene skal virke forebyggende. Reglene skal også sikre innsyn og kontroll slik at eventuelle kritikkverdige forhol

Etiske retningslinjer for medlemmer av

Yrkesetiske retningslinjer. De yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere slår fast at grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene Retningslinjer ved seksuell trakassering Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i bokbransjen, som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene. Dette gjelder også i utdannings-, veilednings- og mentorrelasjoner

 • Bytte kanaler på bil.
 • En ulykke kommer sjelden alene engelsk.
 • John candy imdb.
 • Ulike funksjoner.
 • Malta øy.
 • Harbour tønsberg solgt.
 • Radiologisk avdeling ullevål.
 • Arbeiderpartiet valgvake.
 • Hna ksv.
 • Verlobungsringe osnabrück.
 • Våkner til samme tid hver natt.
 • Mobiltelefon utvikling.
 • Test av hårfarge 2016.
 • Optisk kabel 5m.
 • Heidenheim soziale arbeit.
 • Lederrollen i barnehagen.
 • Aeneis interpretation.
 • Knm uredd forlis.
 • Dromedar kaffebar solsiden.
 • Gjennomsnittstemperatur nordpolen.
 • Male møbler.
 • Wandbild wandrelief ornamente.
 • Lupus 10 spørsmål.
 • Bilder auf cd brennen programm.
 • Rinderfarmen in australien.
 • Nybyggerne film.
 • Ankunft oppgaver.
 • Baby 11 mnd vil ikke spise.
 • Barnevernspedagog nettstudie.
 • Laserbehandling arr erfaring.
 • Pandabär gefährlich.
 • Ovb online stellenanzeigen.
 • Alpspitz aussichtsplattform.
 • Cutters gardermoen åpningstider.
 • Geistig behinderte sexualität.
 • Sv darmstadt 98 twitter.
 • Arbeiderpartiet valgvake.
 • Veranstaltungen aurich 2018.
 • Einstein atombombe zitat.
 • E golf sverige.
 • Rød prikk på øyet.