Home

Straffeloven 1902 270

Straffeloven 1902 - strl. 1902. Første Del. Almindelige Bestemmelser. (§§ 1 - 82) Indledende Bestemmelser. (§§ 1 - 11) § 1. Denne Lovs første Del finder, forsaavidt intet modsat er bestemt, Anvendelse paa alle strafbare Handlinger. § 2. De strafbare Handlinger, som omhandles i denne Lovs anden Del, er Forbrydelser I den norske straffeloven av 1902 reguleres bedrageri i § 270.I den nye straffeloven som trådte i kraft oktober 2015 (straffeloven av 2005) omhandles bedrageri i kapittel 30 §§ 371 til 377. Det som er straffbart er for det første der noen for å skaffe seg en uberettiget vinning «ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse Nærmere om gjerningsbeskrivelsen [] Alminnelig bedrageri []. I den norske straffeloven fra 1902 reguleres bedrageri i § 270.Det som er straffbart er for det første der noen for å skaffe seg en uberettiget vinning «ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse rettsstridig forleder noen til en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for» (§ 270. Oppgaven omhandler bestemmelsene om bedrageri gitt i strl. §§ 270 første ledd nr. 1, 271 og 271a. I oppgaven redegjøres det for hva bedrageri er og hvilke handlinger som omfattes av bestemmelsene. De objektive og subjektive vilkårene gjennomgås, og det redegjøres for hvilke problemer de volder i praksis

Straffeloven 1902 (Almindelig borgerlig Straffelov forkortet straffeloven eller strl) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.Loven ble vedtatt 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til den nye Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.. Straffeloven av 1902 besto av tre deler Sarpsborg Arbeiderblad - Straffeloven (1902) § 270. Relaterte søk. Straffeloven 270 Første Ledd. Straffeloven § 270. Straffeloven Paragraf 270. Straffeloven 1902 Paragraf 270. Nærmere om gjerningsbeskrivelsen Alminnelig bedrageri. I den norske straffeloven av 1902 reguleres bedrageri i § 270.I den nye straffeloven som trådte i kraft oktober 2015 (straffeloven av 2005) omhandles bedrageri i kapittel 30 §§ 371 til 377. Det som er straffbart er for det første der noen for å skaffe seg en uberettiget vinning «ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse. Straffeloven er den sentrale loven på straffeområdet, men det finnes i tillegg straffebestemmelser i en rekke andre lover. Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015, og erstattet fra samme tidspunkt den gamle straffeloven av 1902. I utgangspunktet gjelder straffeloven 2005 for handlinger begått etter 1. oktober 2015

Straffeloven av 1902 ble vedtatt av Stortinget 22. mai 1902 og trådte i kraft 1. januar 1905.Der erstatta da kriminalloven av 1842.Loven ble i 2005 vedtatt erstatta av ny straffelov, som først trådte i kraft 1. oktober 2015.. Loven var delt i tre: Første del: Generelle bestemmelser, felles for alle lovbrudd Straffeloven § 270 med lovkommentar; Kapittel 25. Voldslovbrudd mv. Kapittel 25 i straffeloven er et av de viktigste kapitlene og omhandler voldslovbruddene. Kapittel 25 er fra §§ 271-275 bygget opp slik at voldsgraden bygger seg opp gradvis, da fra alminnelig kroprenkelse helt frem til drap - Straffeloven (1902) § 270 første ledd nr.1 jf. annet ledd, jf. § 271 (fire tilfeller) - Straffeloven (1902) § 317 fjerde ledd, jf. første ledd, jf. annet ledd - Straffeloven (1902) § 255, jf. § 256 sammenholdt med de forhold han ble dømt for ved Nord-Troms tingretts dom a Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.Den ble sanksjonert 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til straffeloven av 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.. Straffeloven av 1902 besto av tre deler. Første del omhandlet generelle bestemmelser som var felles for alle lovbrudd, andre del. Forarbeidene til straffeloven av 1902 har betydning selv om de er gamle. Forarbeidene til lovrevisjonen i 1951 og tillegget om skyldkravet i 1991 har betydning både i forhold til bedrageribestemmelsene i straffeloven. For strl. § 270 innebar revisjonen flere endringer

Straffeloven § 271 straffer den mildeste formen for vold, nemlig kroprenkelse. Andre ledd regulerer også visse straffrihetsgrunner. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 273 om kropade. I § 271 straffes primært den som øver vold. I utgangspunktet vil alle som har øvet noen form for vold falle inn under bestemmelsen. § 273 rammer imidlertid de Lovspeil mellom straffeloven av 1902 og 2005 i Norge. Lovspeilet er en sammenligning av de norske lovene almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 og lov om straff av 20. mai 2005 nr. 28.Listen speiler paragrafene i straffeloven av 1902 og 2005

Ansvaret ble videreført i §431 i straffeloven av 1902 som 1. oktober 2015 ble erstattet av den nye straffeloven, hvor redaktøransvaret er plassert i §269. Medieansvarsordningen i Norge har vært gjennomgått av et offentlig utvalg, Medieansvarsutvalget, som avga sin innstilling (NOU 2011:12) på forsommeren 2011 § 72 nr. 1, jf. straffeloven (1902) § 271, jf. § 270, regnskapsloven §§ 8-5 første ledd første punktum, jf. tredje punktum, bokføringsloven § 15 første ledd første straffalternativ, jf. § 2 annet ledd, jf. § 7 første ledd, straffeloven (1902) § 166 første og annet ledd, straffeloven (1902) § 182, jf. § 181, alt sammenholdt me Narkotikalovbrudd i norsk lov []. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: Straffeloven og Legemiddelloven.I Legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven []. Ifølge Straffelovens §162 1. ledd kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for narkotikaforbrytelse for å ulovlig tilvirke.

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - 19

Mai 1902 nr. 10 (heretter straffeloven eller strl.) § 219 første ledd om vold i nære relasjoner. Bestemmelsens første ledd lyder: Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandle Straffeloven § 317 omhandler pornografi. Bestemmelsen er en videreføring av strl. 1902 § 204, som igjen erstattet tidligere § 211 i strl. 1902. Første ledd inneholder i bokstav a) til d) ulike alternative straffbare handlinger knyttet til pornografi. Både forsettlige og uaktsom overtredelse av gjerningsbeskrivelsen i en av bokstavene er straffbart, se tredje ledd. Andre Les mer Les me Bortsett fra at det ikke kreves vinnings hensikt, er gjerningsinnholdet tilnærmet det samme som i bedrageribestemmelsen i straffeloven 1902 § 270. Etter § 294 første ledd nr. 2 og 3 straffes brudd på ulike typer bedriftshemmeligheter Straffeloven § 16 regulerer når det kan straffes for forsøk. Med mindre annet er bestemt, må alle straffebud som gjelder forsettlige handlinger som kan medføre fengsel i ett år eller mer, leses med tilføyelsen «eller gjør forsøk på dette». Straffeloven § 16 utvider således straffebudets anvendelsesområde i forhold til det som følger av ordlyden. Bestemmelsen erstatter.

Straffeloven 270 - straffeloven er den sentrale loven på

 1. alisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.). Den trådte i kraft 1. januar 2009
 2. Grov vold mot barn. Anvendelsen av straffeloven (1902) § 229 og straffeloven (2005) §§ 273 og 274
 3. delig borgerlig Straffelov forkortet straffeloven eller strl) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.Loven ble vedtatt 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til den nye Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.

Lov om straff (straffeloven) er en norsk lov som trådte i kraft 1. oktober 2015. Den avløste Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902.. Arbeidet med å skrive loven ble startet av Justisdepartementet i 1978. Loven ble sanksjonert 20. mai 2005, men lovens andre del med straffebudene var ikke på plass før i 2009. Deretter tok det seks år før loven trådte i kraft 11.1.1 Straffeloven 1902 § 60 a.. 68 11.1.2 Andre straffebud som rammer samvirke.. 70 11.2 Omtale av straffeloven 1902 § 60 a i Metodekontrollutvalgets utredning.. 70 11.3 Høringsnotatet.. 71 11.4 Høringsinstansenes syn. Lov 22. mai 1902 nr.10 Almindelig borgerlig Straffelo Regjeringen fremmet 2. juli 2004 forslag om en alminnelig del i en ny og moderne straffelov som møter utfordringene i dagens kriminalitetsbilde. Loven skal avløse straffeloven fra 1902.(Ot.prp. nr. 90) Straffeloven 2005 - strl. 2005 Straffeloven 1902 - strl. 1902 §231 §274 andre ledd §232 §272 andre ledd, §274 første ledd §257 §321 §258 §322 §274 §382, §383, §384 §275 §390 §276 §391 §276a §387 §276b §388 §276c §389 §277 §385 §278 §386 §281 §401 §282 §402 §283 første ledd bokstav a og tredje ledd §403 §283.

Straffeloven av 2005 er den tredje straffelov vi har i Norge. Den erstattet alminnelig borgerlig straffelov 22. mai 1902, som igjen avløste kriminalloven av 1842. Det viktigste dokumentet som begrunner de generelle delene av dagens straffelov, er Ot.prp. 90 (2002-2003) fra Justisdepartementet Legemsbeskadigelse var et begrep i den gamle Straffeloven av 1902 som beskrev en type skade som en person påførte en annen og hva som var strafferammen. I den nye Straffeloven av 2005 er begrepet erstattet med grov kroppsskade.. Legemsbeskadigelse var regulert i Straffeloven (1902) § 229 og beskriver en forbrytelse som er mer alvorlig enn legemsfornærmelse, da handlingen forutsetter at. Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn Straff: 30 dager ubetinget fengsel kombinert med samfunnsstraff. Varighet: ca. 2 år familievold. 50 000 kr til hvert barn: LF-2016-197384 Straffeloven (1902) § 219 (2), straffeloven (2005) §§ 283 og 168, ektefelle Straff: 3 år fengsel (fradrag for skylderkjennelse, dissens) Sexkjøpsloven er en norsk lov som gjorde det straffbart å betale for sex, gjennom en endring av straffeloven ikraft 1. januar 2009. Hele straffeloven ble fornyet i 2015, og forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester ble videreført som § 316 i den nye straffeloven (10) Straffeloven 1902 § 325 første ledd nr. 1 retter seg mot offentlig tjenestemann som utviser grov Uforstand i Tjenesten. Det siktes til en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet, jf. Rt-1986-670. Høyesterett

Bedrageri - Jusleksikon

Straffeloven 1902 § 187 setter straff for den som i rettsstridig hensikt fragår sin underskrift, eller den som «tilintetgjør, forstikker eller ubrugbargjør» et dokument. Å forstikke et dokument rammer for eksempel det å gjemme dokumentet, eller nekte for å ha det. Flytting av grensemerker i rettsstridig hensikt rammes av § 188 Straffeloven § 291 første ledd Kjøp VitaePro for kun 169 kr - Gratis kollagen i velkomstgav . Lov om straff (straffeloven) Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfattet: a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, b) Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 månede Selv om straffeloven 1902 er opphevet, kan den likevel gjelde i noen tilfeller. Dette skyldes at det er straffelovgivningen på tidspunktet for den straffbare handlingen som skal brukes . Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 12 . delig borgerlig Straffelov av 1902. Straffeloven inneholder de mest sentrale bestemmelsene om straff i norsk

I straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 gjøres følgende endringer: § 192 første ledd skal lyde: Den som. a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, eller. b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller - Straffeloven (1902) § 258 jf § 257, jf. strl. (1902) § 49 til fengsel i 4,5 - fireogethalvt - år, jf. straffeloven 1902 § 61, straffeloven 1902 § 62 første ledd, straffeloven (2005) § 79 bokstav a og straffeloven (2005) § 79 bokstav b. Varetekt kommer til fradrag med 291 per 16. september 2015, jf. straffeloven 2005 § 83 Straffeloven 1902 : almindelig borgerlig straffelov 22 mai 1902 nr. 10 : lov 22 mai 1902 nr.11 om den almindelige borgerlige straffelovs ikrafttræden Straffeloven 1902 : almindelig borgerlig straffelov 22 mai 1902 nr. 10 : lov 22 mai 1902 nr.11 om den almindelige borgerlige straffelovs ikrafttræden, Norge 978824508363

Bedrageri : Overtredelse av straffeloven §§ 270 første

Med endringer, sist ved lov av 16. februar 2007 nr. 9 (i kraft 1. juli 2007 Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykken

Straffeloven 1902 (Opphevet) - Jusleksikon

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Straffeloven av 1902 besto av tre deler Rasismeparagrafen er i Norge et tilnavn på § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning.Bestemmelsen er en innskrenking av ytringsfriheten som har som mål å beskytte minoriteter.Paragrafen ble innført i 1970 (da med. Departementet foreslår å endre straffeloven 1902 § 222 annet ledd slik at den får samme innhold som straffeloven 2005 § 253 ved at uttrykket «rettsstridig adferd» i straffeloven 1902 er byttet ut med «straffbar eller annen urettmessig adferd». I tillegg er «utilbørlig press» gjort til et selvstendig alternativ i lovteksten Logg inn. Cart. 0 Handlekur

Straffeloven 270

Straffeloven § 322 erstatter strl. 1902 § 258 og gir retningslinjer for vurderingen av om et tyveri etter strl. § 321 er grovt. Det må foretas en helhetsvurdering, der det særlig skal legges vekt på om momentene i § 322 bokstav a) til d) er oppfylt. Listen er med andre ord ikke uttømmende Overtredelse av straffeloven § 162, sykepleierutdannelse 23.01.2012 2012 Politi; Spm. foreldelse av betaling ilagt ved forenklet forelegg. 02.03.2018 2018 Lovbrudd; Netthandel - 350 kroners grensen og fortollingsgebyr 28.11.2019 2019 Tol Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. 241 379 Trykksak M I L J Ø M E R K E

Bedrageri - Wikipedi

 1. Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) 9.17.2 Gjeldende rett Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet
 2. Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet. Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll
 3. Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet. Straffeloven 1902 § 110 er rettet mot dommere, lagrettemedlemmer og skjønnsmenn som handler mot bedre vitende. Straffebudet gjelder alle former for tjenestehandlinger. Lovovertrederen må etter egen oppfatning handle uriktig
 4. delig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 ; Lov om straff (Straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 : kun kapittel 16 er tatt med, de andre delene av loven er ennå ikke trådt i kraft ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 11. mai 2012 nr. 26 ; Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten.
 5. Vår pris 298,-. Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft.
 6. Retorsjon er et begrep du kan møte på i forbindelse med legemsfornærmelse etter straffeloven § 228. Begrepet betegner når handlingen allerede er gjengjeld. Hvis du blir fiket til på byen og du selv reagerer med å fike tilbake så kan den første ørefiken lates straffri fordi du har gjengeldt handlingen

Kjøp Straffeloven 1902 : almindelig borgerlig straffelov 22 mai 1902 nr. 10 : sist endret ved lov 21 juni 2013 nr. 85 ; Lov 22 mai 1902 nr. 11 om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden, sist endret ved lov 4 august 1995 nr. 53 fra Bokklubber Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Vår pris 298,-. Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 126 (i kraft.

Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

 1. Vår pris 298,-. Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2017 nr. 90 (1. kraft.
 2. I 1993 fikk heleriparagrafen - strl § 317 - nytt innhold. Den rammer nå den som mottar utbytte fra enhver straffbar virksomhet - som vederlag eller som gave - og den rammer den som bistår med å skjule eller tilsløre utbyttets ulovlige opprinnelse («hvitvasking»)
 3. Se også Rt. 2014 s. 1097 avsnitt 12 om grov uaktsom medvirkning til grovt bedrageri, uten at medvirkning er nevnt i uaktsomhetsbestemmelsen, jf. straffeloven 1902 §§ 271 a, jf. 270. 67: Slik også for § 280 om uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse. 68: Rt. 1936 s. 612 på s. 613. 69: Rt. 1936 s. 612 på s. 615. 7
 4. Vår pris 298,-. Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 58 (i kraft.
 5. Open sidebar. Helge Lavrans Engebråten; straffeloven; Commits; 3a727c74; Commit 3a727c74 authored Jan 09, 2019 by Helge Lavrans Engebråte
 6. straffeloven; Commits; c610efd6; Commit c610efd6 authored Jan 15, 2019 by Sindre Sæther Lande. Browse files.

Straffeloven av 1902 - lokalhistoriewiki

Straffeloven › § 270 Straffeloven § 270 § 270 Er en beskyldning ubeføjet, optages der efter forurettedes påstand en bemærkning herom i domsslutningen. Register - Vilkår for brug - Cookie- og privatlivspolitik × Danske Love bruger cookies. Straffeloven av 1902 var resultat av et reformarbeid som hadde sin opprinnelse i juryreformen og behovet for en mer lettfattelig straffelov. Loven ble et nybrottsarbeid i europeisk målestokk. Sett i forhold til reformens betydning og det rike kildematerialet den har etterlatt seg, har straffeloven av 1902 i beskjeden grad blitt viet oppmerksomhet i historisk orientert forskning

Straffeloven med lovkommentar Advokatfirmaet Teigsta

Almindelig borgerlig Straffelov - Wikipedi

Straffeloven kap. 27 27. kapitel Freds- og ærekrænkelser § 263. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem Vår pris 298,-. Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 16. desember 2016 nr. 98 (i kraft. Kjøp 'Straffeloven 1902 (opphevet) (almindelig borgerlig straffelov) av 22. mai 1902 nr. 10, med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015)' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820251407 www.riksadvokaten.n Straffeloven (Almindelig borgerlig straffelov) - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) NB! Straffeloven av 1902 er opphevet, men den gjelder for alle lovbrudd begått før 01.10.2015

Kjøp 'Straffeloven 1902, almindelig borgerlig straffelov 22 mai 1902 nr. 10, lov 22 mai 1902 nr.11 om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden, sist endret ved lov 4 august 1995 nr.53, sist endret ved lov 9 januar 2015 nr. 1' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Spiral | 978824508363 Kjøp 'Straff, lov, historie, historiske perspektiver på straffeloven av 1902' av Sverre Flaatten fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978828152043 Open sidebar. Sindre Sæther Lande; straffeloven; Commits; c610efd6; Commit c610efd6 authored Jan 15, 2019 by Sindre Sæther Land Seksuell omgang med mindreårige - en analyse av straffeloven §§ 195 og 196. Bestemmelsene lyder som følger: § 195. Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 2 år. Fengsel inntil 21 år kan idømmes derso Kjøp Straffeloven 1902 fra Tanum Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer

Straffeloven § 271 med lovkommentar Advokatfirmaet Teigsta

straffeloven; Commits; 5d176aff; Commit 5d176aff authored Jan 09, 2019 by Stian Jakobsen. Browse files Options. Browse Files Download Email Patches; Plain Diff; Update README.md parent 551580a2. Pipeline #26976 failed with stages. Kjøp Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) fra Bokklubber Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015). Med historiske og faglige noter

Straffeloven (lovspeil) - Wikipedi

Etter straffeloven 1902 er en handling begått offentlig blant annet dersom den er foretatt ved utgivelse av «trykt Skrift» (jf. § 7 nr. 2, jf. § 10). Komiteen viser videre til at det i enkelte straffebestemmelser er et vilkår for straff at handlingen er begått «offentlig» Kjøp Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) fra Bokklubber Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lover av 17. juni 2016 nr. 52 og nr. 53 (i kraft 1. juli 2016). Med historiske og faglige noter Kjøp Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) fra Bokklubber Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 14. februar 2013 nr. 199 (i kraft fra samme dato). Med historiske og faglige noter Kjøp Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) fra Bokklubber Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 20. juni 2014 nr. 49 (i kraft 1. juli 2014). Med historiske og faglige noter Kjøp Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) fra Norske serier Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 126 (i kraft 1. januar 2016). Med historiske og faglige noter

Straffeloven - Norsk Redaktørforenin

Kjøp Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) fra Bokklubber Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 12. mai 2015 nr. 27 (i kraft 1. juli 2015). Med historiske og faglige noter. Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av. II Straffeloven (1902) § 276 b, jf. § 276 a første ledd bokstav a for å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling, og korrupsjonen er grov fordi handlingen er forøvd av en offentlig tjenestemann og har gitt betydelig økonomisk fordel

 • Kaartspel voor 10 personen.
 • Ueh politiet.
 • Feuerwehr kleiderkammer software.
 • Josef drømmenes konge.
 • Granit arbeitsplatte.
 • Dekra bochum termin.
 • Brødrene dal og vikingsverdets forbannelse anmeldelse.
 • Comment avoir une armure protection 10000.
 • Elektromagnetisk hypersensitivitet.
 • Pai med skinke bacon.
 • Map of italy.
 • Reise til aserbajdsjan.
 • Mig sveising med flusstråd.
 • Orthorexia nervosa.
 • Kjemper i bibelen.
 • Peter townsend.
 • Ipad 32gb gold.
 • Verrückt nach mary hd filme.
 • Biggest hashtags on instagram.
 • Trägerkatalysator.
 • Arne fredly fest.
 • Posso farcela testo.
 • John candy imdb.
 • Vaksiner beijing.
 • Rennsteig karte anzeigen.
 • Morsomme kallenavn til venner.
 • Wiesbaden mit kindern bei regen.
 • Foldvik familiepark kart.
 • Salaby intro.
 • Catch the millionaire paul instagram.
 • Gjennomsnittstemperatur nordpolen.
 • Java programmeringsspråk.
 • Henoch schonlein syndrom.
 • Swedish film the square.
 • Ballettschule nellingen.
 • Mantra synonym.
 • Berras gnesta.
 • Hvordan finne ut om tlf er avlyttet.
 • Bill.mrk betyr.
 • Equationsystem solver.
 • Black bison dc.