Home

Idrett og helse idrett og samfunn

Tag: Idrett og helse idrett og samfunn. Trening. Idrett og helse. Spurt-25. september 2020 0. Enten det er lagspill, løping eller svømming, kan idrett gjøre deg sunnere og lykkeligere på grunn av den fysiske aktiviteten som er involvert. Motivasjon. Jogging for å holde seg i form Helse og idrett handler også om hvordan idretten er med på å utvikle identitet og samhold blant mennesker. Idrettskritisk tenkning Kjerneelementet idrettskritisk tenkning handler om å kunne se sammenhenger og koblinger mellom idrettens påvirkning på samfunnet og samfunnets påvirkning på idretten Sammendrag om helse og idrett i et samfunnsperspektiv. Sammendraget beskriver hvordan samfunn, helse og idrett henger sammen og påvirker hverandre og tar blant annet for seg både psykisk, fysisk og sosial helse

Idrett og helse idrett og samfunn Spurt

Temaet mitt er idrett, helse og livsstil og det er et tema som jeg mener er veldig viktig for alle å vite litt om. Grunnen til at jeg har valgt akkurat dette temaet er rett og slett fordi det er et tema som jeg synes er veldig interessant Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle aktører. Den nye utgaven: er aktualisert på en rekke område Idretten speiler samfunnet. Å forstå folk og følelser blir viktigere på stadig flere arenaer. Dette preger og vil prege idretten fremover. Toppidrett handler om å vinne marginene. Mye handler om fysikk og teknikk, som treningsmengder, treningsteknikker og forhold som for eksempel skismøring

Kjerneelementer - Læreplan i idrett og samfunn (IDR03-02

Idrett og samfunn. Er nordmenn født med ski på beina? Er nordmenn mer moralsk høyverdige enn andre i dopingsaker? Hvem driver egentlig med idrett? Årsstudiet i idrett og samfunn benytter filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver til å vurdere idrett som kulturfenomen, og hvilken verdi idretten har i samfunnet IDRETT OG HELSE Helse - fra nytteverdi til symbolverdi Helse har blitt tillagt en symbolverdi. Behovet for kroppsbruk i hverdagen har blitt langt mindre. Teknologien letter belastningen. Vi trenger ikke lenger å være i god form for å klare oss. Den sunne, sterke kroppen er e Idrett og psykisk helse. Lars Tore Ronglan I dag - 10. oktober - er det Verdensdagen for psykisk helse. På NIH stiller vi oss spørsmålet: Styrker idrett vår psykiske helse? Tja, jeg vil mene I et slikt perspektiv bidrar kroppslig bevegelse også til å styrke psykiske helse og velvære. Dagens samfunn er organisert for betydelig. Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) har en bred studieportefølje med virksomhet på stort sett alle av våre campuser. Vi tilbyr både studier innen store profesjonsutdanninger som grunnskolelærer og barnehagelærer og studier innen disiplinære fagtradisjoner som blant annet kunst, kultur, folkemusikk og idrett

Helse og idrett i et samfunnsperspektiv Sammendrag

 1. Idrett og mental helse. Det er ikke bare kroppen din som drar nytte av idrett. Å drive med idrett bidrar til mental helse, og hjelper til med å forhindre depresjon og bedrer selvtilliten og selvfølelsen. Individer som deltar i sport, kan også ha nytte av det sosiale aspektet, utvikle vennskap med lagkamerater og føle seg som en del av en.
 2. Dette lærer du på idrett, ernæring og helse. Teori, praksis og praktiske erfaringer blir integrert i hele utdanningen. Gjennom praksis tilegner du deg kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne yrkesutøvere. Du skal lære å arbeide med de utfordringer og dilemmaer som preger en hverdag innenfor idrett- og helse yrker
 3. I Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (punkt 7.7) har idretten satt seg mål for arbeidet med å være en aktiv pådriver for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet. Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom idrettslagene, er idrettens viktigste bidrag til folkehelsen. Norsk idrett har kompetanse innenfor mange områder, og har mulighet til å være en lokal partner med mange.

Idrett, helse og livsstil - Daria

utviklingen fremover. I forhold til idrett og fysisk aktivitet er det spesielt målene om god helse, bærekraftige byer og samfunn, og samarbeid for å nå målene som har størst relevans. IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Definisjon Idrett er fysisk aktivitet drevet for å bedre utøverens fysiske og psykiske helse gjennom mosjo Helse, idrett og velferd. Følgende forskergrupper opererer innenfor forskningsområdene helse, idrett og velferd ved Høgskolen i Innlandet: Avansert klinisk sykepleie Idrett i kultur og samfunn Lillehammer olympiske og paralympiske studiesenter (LOSC). IDR103 Idrett og samfunn Oppdatert 10.11.20 Publisert 15.05.18 Alle versjoner: IDR103 (2020—2021) IDR103 (2019—2020) IDR103 (2018—2019) IDR103 (2017—2018 Årets tema er «Gi tid». \ Illustrasjon: Verdensdagen for psykisk helse Tja, jeg vil mene at det kommer an på. Ikke minst kommer det an på hvorfor og hvordan den enkelte driver idrett: hva som er drivkreftene bak Annes deltagelse, hvordan hun opplever aktiviteten og hva den gjør med henne som menneske. Idrettsengasjementet kan gi bedre livskvalitet, men ikke nødvendigvis Læreboka Idrett og samfunn setter idretten inn i et aktuelt samfunnsperspektiv Les mer. Helse- og oppvekstfag Historie Idrettsfag Kjemi. Kroppsøving Matematikk Naturfag Norsk Religion og etikk Rettslære Samfunnsfag Samfunnsøkonomi Teknikk og industriell produksjon. Om Smart boka

Idrett og samfunn, Smartbok / Idrettsfag / Videregående

Idrett og samfunn er et sentralt fag for å forstå hvordan idretten er en viktig del av samfunnet. Faget gir elevene mulighet til å utvikle evne til kritisk tenkning og refleksjon og mulighet til å utvikle forståelse av ulike verdier i, aspekter ved og utfordringer i idretten Læreplan i idrett og samfunn Læreplankode: IDR03-02 Side 3 av 6 Helse og idrett Kjerneelementet helse og idrett handler om å se sammenhenger mellom idrettsaktivitet, livskvalitet og helse i et samfunnsperspektiv. Kjerneelementet bidrar til at elevene får en forståelse av kjønnsroller, økonomi og Introduksjon. I etterkrigstiden har «Idrett for alle» vært en uttalt målsetting for idrettsbevegelsen og idrettspolitikken i Norge. Til tross for at den organiserte idretten i denne perioden har hatt høye og stort sett økende medlemstall, har spørsmålet om idrettslagene rekrutterer like godt i alle samfunnslag fått økende oppmerksomhet de siste årene (se eksempelvis Ertesvåg, 2015. lokalt, regionalt og nasjonalt, herunder også hvordan samisk idrett organiseres og finansieres. Idretten i samfunnet Hovedområdet omfatter idrettens historiske utvikling fra antikken og fram til i dag, hvilken betydning idrett har for livsstil og helse, og forholdet mellom idrett og medier. Idrettens verdigrunnla

Når idrett og helse kolliderer Tidsskrift for Den norske

 1. Start studying Idrett og samfunn kap 3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Læreplan for idrett og samfunn, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Formål. Idrett har til alle tider vært en viktig del av mange kulturer. Idretten kan bidra i ulike deler av samfunnslivet som underholdning, miljøfaktor og sosialiseringsarena og i forbindelse med helsefremmende arbeid
 3. Hovedmål: Idrett og samfunn er et ettårig studietilbud/program der sentrale aspekter ved idrettens plass i samfunnet vil bli belyst. Filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver vil ligge til grunn
 4. Idrett fremmer god helse. Helsegevisntene ved fysisk aktivitet er mange. Samfunnet tjener milliarder på at ungdom og voksne regelmessig driver med idrett. Idrettsmiljøet er preget at et sunt kosthold og er et tilnærmet rusfritt miljø. I idretten formidles et sunnt kroppsyn og det legges stor vekt på allsidighet og skadeforebyggende trening.
 5. idrett og friluftsliv, klarere prioriteringer i kommunen og utvikling av anlegg sett i et større helhetsperspektiv. Det er i dagens samfunn fokus på viktigheten av god helse og de fordelene fysisk aktivitet fører med seg på lang sikt
 6. Idrett og samfunn bidrar til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring gjennom å utvikle elevenes forståelse for hvilken betydning fysisk aktivitet har for individet og samfunnet. Faget kan bidra til å utvikle elevenes forståelse for gode verdivalg, medias påvirkning og for et samfunn der har vi kroppsidealer med rom for menneskelig mangfold, der kroppen er et verktøy for å.

Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse har ein helsefagleg profil der du lærer om samanhengar mellom livsstil og helse på individ- og samfunnsnivå Centralforbundet og Riksforbundet var i perioden 1900-1919 splittet i synet på idrett. Centralforbundet fremmet idrettens ska på grunn av helse og forsvarsmessige grunnlag. De ville trene opp folk for å gi bedre helse og bidra i krig. Riksforbundet ville ha idretter preget av sterk konkuranse med vekt på seier og rekorder Norsk idrett er en kompleks bransje som trenger ledere med kompetanse innen markedsføring, juss, økonomi og strategi - på lik linje med andre norske og internasjonale bransjer. Denne etterspurte kompetansen vil en Bachelor i helse- og idrettsledelse gi deg Gå 30 minutter hver dag og få bedre helse Lever lengre med sosial idrett. Ifølge nyere forskning, vil sosial idrett være enda mer positivt for helsa, enn individuell idrett.Ifølge Ed Laskowski ved Mayo Clinic i Minnesota, vil personer som driver med idrett som tennis og fotball, leve lenger enn de som holder på med individuell idrett som svømming eller løping Synes du idrett, trening og helse er spennende? Hva med å kombinere dine interesser med et studie så dette blir din yrkesvei? Bachelor i idrett er et studie for deg som er interessert i idrett og fysisk aktivitet. Dette studiet skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til kunnskap om kropps- og bevegelseskulturer

Idrett er fysisk aktivitet drevet for å bedre utøverens fysiske og psykiske helse gjennom mosjon og rekreasjon (mosjonsidrett) eller for å oppnå best mulige resultater i øvelser med fast struktur og regelverk (konkurranseidrett). Opprinnelig ble ordet brukt om alle former for høyt ansett dyktighet, både av åndelig art (innen musikk, diktekunst, kunnskap om runer med mer) og legemlig. - Idrett og samfunn av Sigurd Loland, Gyldendal Undervisning, utgitt 2013 - De øsnket heller fokus på sunnhet og helse gjennom allsidig trening. de opplevde likevell ikke en likes stor vekt som Folk avr likevel skeptisk til at staten hadde så mye kontroll over idretten og igjen ble det en konflikt mellom motstående syn på. Norsk idrett vil gi mer status til de frivillige i idretten. Synliggjøre overfor politikere og samfunnet for øvrig at idrettens fremste verdier er selve idrettsaktiviteten, frivilligheten og de sosiale arenaer den skaper. Foreldre er den største ressursen i lokale idrettslag, derfor er det viktig å iverksette tiltak for å beholde disse

Idrett og Helse eksamen 2016 by Jan Erik Lindgren. Bachelor i trening, helse og prestasjon | Norges idrettshøgskole. Idrett og samfunn - en diskusjonsblogg: Sammenhenger mellom Idrett - Universitetet i Agder. Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2015. Ca. 10% av idrettslagene har over 60% av inntektene i idretten.(Loland, 2013. s.84) I de små klubbene er det frivillige som jobber, også med økonomi. NIF har egne sider på under klubbguiden, hvor råd og veiledning er lett tilgjengelig for å hjelpe disse. kilder Idrett og samfunn. S. Loland. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2013. Oslo Idrett og samfunn ; Bachelorprogram Felles eksamener 1.år. IDR 107 Idrett og samfunn; IDR 109 Treningslære; IDR 111 Ballspill 1 - Nettballspill; IDR 113 Individuelle idretter; Programmene. Faglærer i kroppsøving og idrettsfag; Friluftsliv; Sport Management/idrett og samfunn; Trenerrollen og idrettspsykologi; Trening, helse og prestasjon.

Idrett og helse. I løpet av relativt kort tid har det skjedd store forandringer i samfunnet, når det gjelder kravet til fysisk aktivitet. Det er i økende grad mulig å hengi seg til fysisk passivitet. Daglige gjøremål som før krevde muskelkraft er i dag erstattet av maskiner Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige rol.. IDRETT OG SAMFUNN. Just another I lagsport og i individuell idrett, bør alle barn og unge kunne inkluderes, ikke på grunnlag av prestasjonsnivå, men på grunnlag av at alle skal få være med. Er viktig å kunne gi et tilbud som alle ønsker å delta på, Idrett og helse!. og idretten gir et tydelig signal om at de ønsker til å bidra til økt fysisk aktivitet i befolkningen. Vi ser at medlemstallet i treningssentrene er økende. Fysisk aktivitet blir forstått som en kilde til velvære og god helse. De norske myndigheter (Helsedirektoratet Læreboka Idrett og samfunn setter idretten inn i et aktuelt samfunnsperspekti

Idrett og samfunn Norges idrettshøgskol

Video: Kap 12 - Idrett og Helse by Kim Kristiansen - Prez

idrett og friluftsliv 2016-2030 og perspektivene som ligger til grunn og fremmer god helse i hele befolkningen. Dette handler igjen om å bidra til utvikling av gode bo- og oppvekstsvilkår for alle, å forebygge unødig sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og Idrett har stor betydning for individ og samfunn. sin rolle som verdiformidler. Organisasjonen har definert sine grunnverdier. Aktivitetsverdiene er glede, fellesskap, helse og ærlighet. Organisasjonsverdiene er frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. IDRETT OG RUSGIFTER. En del av dette det handler om idrett og rusgifter Idrett og samfunn: Norsk Idrett under krigen Lars Røsåsen. Idrett og menneskesyn fra antikken og frem til moderne tid - Duration: Av-og-til 126,764 views ; Idretten i samfunnet . Forklare hovedtrekk ved idrettens utvikling i Europa fra antikken og fram til i dag Idrett og samfunn i ny utgave! Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle LES MER aktører KRONIKK: Idrett og friluftsliv står overfor dramatiske, nærmest uløselige, utfordringer hva gjelder bærekraft. Enkeltmenneskene kan ikke ta ansvaret for å løse disse utfordringene, organisasjonene må ta drastiske grep

Idrett og psykisk helse - Forskning

 1. For Sametinget er det viktig at man har idrettsaktiviteter der samisk tilhørighet, samisk bakgrunn og samisk språk inngår på en grunnleggende og naturlig måte, og Sametinget er derfor opptatt at det legges til rette for idrettsaktiviteter både lokalt, regionalt og internasjonalt. Sametinget er også opptatt av at idrett og fysisk aktivitet ivaretas i et folkehelseperspektiv
 2. st aktive og flinke i idrett som treng dette mest, seier Irina Burchard Erdvik. Ho har forska på korleis undervisninga i kroppsøving faktisk fungerer - og korleis ungdom sjølv opplever ho. 4. september forsvarar ho ein doktorgrad om emnet ved Noregs idrettshøgskole (NIH)
 3. Teorifag der ein ser på idretten sin plass i samfunnet: Idrettshistorie, idrett som kultur, idrett og helse, moral og etikk, politikk, økonomi, m.m
 4. Og mens de bekymrer seg for snøen som ikke faller, sliter skiidrettene med å komme opp med løsninger som ikke bidrar til problemet. Konsekvenser for miljøet - og idretten. Miljøbevisstheten i norsk idrett kan vi med andre ord ikke si noe entydig om, men det er nok rimelig å si at den er blandet
 5. Idrettsfag består av mye praksis og praktiske øvelser, men også teori. Utdanningen gir deg kunnskap, erfaring og innsikt slik at du kan tilpasse idrett og friluftsopplegg for mennesker med ulike forutsetninger

Nærøysund kommune Postboks 133, Sentrum 7901 Rørvik Org.nr.: 921 785 410 Kommunenummer: 506 De elevene som driver med idrett utenom skolen, har nemlig en kjempestor fordel. De blir enda bedre i det de kan godt fra før. De får større selvtillit og gjør det bedre enn de som ikke driver med idrett på fritiden. De som ikke driver med idrett, føler at de ikke hører hjemme i faget. De føler at de mislykkes. Bryter skole-love Kroppsøvingsfaget og idretten er de arenaene hvor flest barn og unge i Norge møter organisert fysisk aktivitet og læring. I styringsdokumenter for både kroppsøvingsfaget og idretten fokuseres det på at elever og utøveres utvikling og læring oppnås gjennom erfaring, opplevelse, mestring og samarbeid i fysisk aktivitet

I løpet av studiet skal studentene med bakgrunn i opplevelser, kunnskap og ferdigheter i idrett gis forutsetninger for instruktørarbeid ved å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, veilede og vurdere allsidig fysisk aktivitet i idrettsarbeid og tilegne seg viten om den betydning idrettslige aktiviteter og miljøer kan ha for den enkeltes utvikling og helse Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er nå ute til høring. Frist for å sende inn innspill er 30. oktober. Formannskapet vedtok 30. september 2020 at Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2024 legges ut på offentlig ettersyn med høringsfrist 30. oktober 2020 Sentrale temaer innenfor emnet idrett, kultur og samfunn vil belyses med utgangspunkt i kulturteoretiske og sosiologiske begreper og perspektiver. Vi vil bl.a. diskutere følgende temaer: utviklingen av moderne idrett, idrettens særtrekk, politikk og idrett, idrett og nasjonalisme, idrett og helse, idrett og kropp, kjønn og idrett, idrett og kultur og idrett i populærkulturen Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010 - 2022 RandabeRg kommune Plan foR idRett og fysisk aktivitet 2010 Dessverre fører det moderne samfunn og alle dets tekniske hjelpemidler til at vi blir mindre helse og omsorg, tekniske tjenester og kommunens øverste ledelse deltok

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeider for å fremme, motivere og stimulere til idretts- og friluftsliv i fylket. Fylkeskommunen er en viktig støttespiller og bidragsyter for kommuner og frivillige organisasjoner i arbeidet med å utvikle og tilrettelegge for fritids,- frilufts- og idrettsaktiviteter i bred skala Denne boken tar for seg ulike sider ved språkanvendelse i idrettslivet og i skjæringsflaten mellom idrett og samfunnet for øvrig. Den inneholder først en presentasjon av retorikkens grunnprinsipper og en diskusjon av retorikkens utvikling i Norge. Deltemaer som tas opp og diskuteres er blant annet retorikk knyttet til idrett, kropp og helse, konkurranseretorikk, kjønn og språk i idretten.

‎Denne boken tar for seg ulike sider ved språkanvendelse i idrettslivet og i skjæringsflaten mellom idrett og samfunnet for øvrig. Den inneholder først en presentasjon av retorikkens grunnprinsipper og en diskusjon av retorikkens utvikling i Norge. Deltemaer som tas opp og diskuteres e mellom idrett og politikk, idrett og kultur og idrett og massemedia. Kan identifisere noen negative og positive momenter som følge av idrettsaktivitet i forhold til livskvalitet og helse i et samfunnsperspektiv, men lite evne til å se sammenhenger. Har god oversikt over utviklingen av norsk (inkl.samisk idrett) og internasjonal idrett samt d

Nordliveien fra Thurmannskogkrysset til Vallerud stenges

Idrett og helse Spurt

De psykiske fordelene ved idrett er mange, spesielt for barn. Det er velkjent at å delta i idretter fra ung alder bidrar til å bekjempe en stillesittende livsstil og stimulere motorikk. Barn som deltar i idrett pleier også å være mer disiplinerte og glade. De lærer raskere og tilpasser seg bedre til samfunnet Nesodden kommune skal skape grobunn for et rikt mangfold av kulturelle aktiviteter og fruktbart samarbeid mellom de ulike retningene innenfor kunst og kultur. Verdiene likeverd, allsidig samfunn, økologisk balanse og nærhet til naturen skal være styrende for utviklingen av Nesodden kommune Idrettsfag passer for deg som er interessert i idrett, helse og fysisk aktivitet. Du vil delta på variert trening i tillegg til eventuell spesialtrening i din egen idrett. Du må være glad i å trene og innstilt på å ha med treningstøy på skolen hver dag

Bachelor i idrett, ernæring og helse - Universitetet i

 1. Idrettens samfunnsbidrag - idrettsforbunde
 2. Helse, idrett og velferd - in
 3. IDR103 Idrett og samfunn - NL
 4. Idrett og psykisk helse Norges idrettshøgskol
 5. Idrettsfag / Videregående / Smartbok - Gyldenda
 6. Høring Idrett og samfunn - Udi

Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid - Nr

 1. Idrett og samfunn kap 3 Flashcards Quizle
 2. Læreplan for idrett og samfunn Videregående opplæring
 3. Norges Idrettshøgskole - Studietilbud 2020-2
Etablering av kyststi mellom Humlesekken og DalboVeivedlikehold - Lørenskog kommune

Idrett og samfunn idrettogsamfunn

Narvik kommune lanserer podkast!Olavskilden - Lørenskog kommuneFørskolegruppa - Munkestien barnehage - Nesodden kommune

Sosial idrett er best for helsa - Lommelege

Kommunens ledelse - Jevnaker kommune

NIFs verdier - idrettsforbunde

Oppdag og opplev! - Jevnaker kommune
 • Femina kvindeløb 2017 resultater.
 • Eagle hot pan.
 • Blakket urin.
 • Nycoplus calcium vitamin d3.
 • Tanzen neu ulm.
 • Fahrrad wiesbaden mainzer straße.
 • Badoo что это.
 • Raelismus homepage.
 • Norway chiptuning.
 • Monte carrera.
 • Ærbødighet synonym.
 • Helsekursportalen eksamen.
 • Swr3 elch und weg 2018.
 • Reise til costa rica.
 • Molosser gewicht.
 • Wandbild wandrelief ornamente.
 • Picnic alternative.
 • Horus lebenslauf.
 • Tanzschule saarbrücken kinder.
 • Barcelona spiel heute tv.
 • 18 geburtstag in oberhausen feiern.
 • Deutsche dogge züchter saarland.
 • Rodenstock road.
 • Storm skien.
 • Büroausstatter leipzig.
 • Academic work, drottninggatan 23, 582 25 linköping.
 • Tsv lämmerspiel veranstaltungen.
 • معنى الدون في اللغة العربية.
 • Rox graz öffnungszeiten.
 • Bilstereo montering bergen.
 • Einführung in die unternehmensführung tu bs klausur.
 • Krakel spektakel teater.
 • Adobe acrobat pro dc download.
 • Luksusfellen elin.
 • Zumba wiesbaden bierstadt.
 • Picnic alternative.
 • Rosemaling engelsk.
 • Swedol kompressor.
 • Tibetansk terrier erfaringer.
 • William booth profeti.
 • Skjeggkre på engelsk.