Home

Tilskudd universell utforming

Agder ungdomshjem

Universell utforming - kunnskapsutvikling

 1. g; Vi gir ikke tilskudd til bygge- eller oppgraderingsprosjekter. Lokale tiltak med begrenset overføringsverdi vil heller ikke få støtte. Aktuelle områder. Søkere kan få støtte til prosjekter på mange temaer innenfor hovedkriteriene
 2. g, må derfor det aktuelle prosjektet tilfredsstille ett av to krav: Videreutvikling av eksisterende materiell og læremidler, slik at de tilfredsstiller kravene til universell utfor
 3. g av nettløsninger for opplæring av voksne i 2019. Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier. Om ordningen Må
 4. g til studenter på alle nivå i relevante fagområder. En viktig satsing fra vår side har vært økonomisk stimulering - stimuleringsmidler - for å bidra til økt kompetanse gjennom utdannings- og utviklingsprosjekter i sektoren
 5. g. Fristen for å søke har dessverre gått ut. 1. Materiellets og/eller læremidlets innhold. Alle nye læremidler har nå krav om universell utfor

Universell utforming handlar om å skape eit meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men løysingar som sikrar god tilgjengelegheit og er brukande for alle Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17 Rapportere på tilskudd. Barn og ungdom • Barnevern • Familie og samliv • Vold • Nedsatt funksjonsevne • LHBT • Universell utforming.. Tilskudd til prosjekteringskostnader - universell utforming Etter at tilstandsvurderingen er gjennomført, og tilskuddet er utbetalt, er det mulig å søke Husbanken om tilskudd til tilstandsvurdering trinn II. Tilskuddet er nå utelukkende relatert til universell utforming og resultatene fra kart

Universell Utforming AS tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, transport og infrastruktur, tjenester, relevant lovgivning og IKT knyttet til ovennevnte områder. Vi er faglig engasjert, oppdatert på gjeldende lovverk og har lang erfaring. For å skape de beste universelt utformede løsningene, er det en fordel at vi kommer tidlig inn i prosjektene universell utforming viktige formål og således vektlagt i denne publikasjonen. Det er vist gode eksempler og illustrasjoner, og det er vedlegg og henvisninger som kan være til nytte for leseren. Målgrupper er i hovedsak de som arbeider med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av nevnte anleggstyper/traseer både i kommuner, private firm Universell utforming. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig

Deltasenteret gir tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Søknadsfristen er normalt i januar hvert år Tilskudd gir ofte bedre og varige løsninger enn utlån av hjelpemidler. Tilskudd gir mulighet for å få en varig tilpasning med alle rom på ett plan og trinnfri adkomst til boligen og garasjen. Å søke tilskudd og lån, Universell utforming Produkter,.

Tilskudd til økt tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder og ferdselsårer. Søknadsfristen er 1. november. Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne Universell Utforming AS har medstøtte fra Bufdir utarbeidet en veileder hvor målsettingen har vært åtydeliggjøre i hvilke uteområder byggteknisk forskrift stiller krav tilutforming. Veilederen «Universell utforming av uteområder» viser til relevantehåndbøker fra Statens vegvesen og foreslår aktuelle publikasjoner med utdypendeinnhold Universell utforming - Prosjektmidler til kartlegging og oppdatering i 2020 Kartverket kunngjør herved at fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan søke tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet og oppdatering av eldre data i uteområder. DNT, Friluftsråd o Total ramme for tildeling av tilskudd er 2 millioner kroner. Det er Kunnskapsdepartementet som har bevilget midler til tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne i 2018. Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier. Om ordningen.

Arkitektbedriftene er glade for å ha mottatt tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) v/Deltasenteret for å videreutvikle elektroniske skjemaer for universell utforming i kvalitetssystemet MAKS10 Universell utforming Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsat Universell utforming Velkommen til temasiden om universell utforming i MAKS. Arkitektbedriftene har i 2015 mottatt tilskudd fra Deltasenteret (underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) for å belyse viktigheten og kravene til universell utforming i bygg Universell Utforming AS skal i dette prosjektet utvikle en prosessveileder for hørselsteknisk utstyr i skoler. Lydanlegg i skolen gagner mange flere enn elever med hørselshemming. Mer om tilskudd til universell utforming. Publisert 21. april 2015 om universell utforming Vi gir ikke tilskudd til bygge- eller oppgraderingsprosjekter. Lokale tiltak med begrenset overføringsverdi vil heller ikke få støtte. 7. BUFDIR / Aktuelle områder Søkere kan få støtte til prosjekter på mange temaer innenfor hovedkriteriene

Tilskudd - universell utforming (bokmål

Universell utforming innebærer et sterkere likestillingskrav enn det som ligger i begrepet tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilgjengelighet kan oppnås gjennom spesielle løsninger, mens universell utforming forutsetter at hovedløsningen i seg selv dekker alle brukerbehov Ulike aspekt ved universell utforming. Generelt. Miljødepartementet T-1468 B/E Universell utforming (tema rapport 2007).Definering/utdjuping om universell utforming, med hensikt om å etablere ein felles forståing av omgrepet i Noreg for bruk i offentlege dokument, fagleg utvikling og informasjon

Tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne. Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til universell utforming av nettløsninger (nettsider, digitale læringsplattformer og digitale læremidler) som benyttes i opplæring av voksne Tilskudd - universell utforming (bokmål Universell utforming er en overordnet samfunnsstrategi i Norge og har fått stor utbredelse Våren 2007 fikk kommunen økonomisk tilskudd fra Husbanken til å utforme retningslinjer som kunne være veiviser for implementering av universell utforming i kommunal planlegging Fremme universell utforming på de områdene hvor utfordringene er størst; Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig er lagt inn i kommunenes rammetilskudd. Rammen til heistilskuddet foreslås tilnærmet uendret. Husbanken her fått økt ramme med 21,2 % til 18,5 mrd. kr

Tilskudd til universell utforming av nettløsninger for

- Universell utforming handler om likeverd og like muligheter. Universell utforming bidrar til at flere kan være i arbeid og delta i samfunnet. Derfor er det viktig å øke det kunnskapsgrunnlaget vi har for å bidra til et bedre universelt samfunn, sier Horne. Kommuner, organisasjoner og forskningsinstitutter er blant de som har fått tilskudd Universell utforming av læremidler; Mottaker Læremiddel Tilskudd; Gyldendal Norsk Forlag: Universell utforming av Salto Smart Vurdering: 1 300 000: Gyldendal Norsk Forlag: Universell utforming av Multi Smart Tavle 1-7: 4 500 000: Gyldendal Norsk Forlag: Universell Utforming Multi Smart Vurdering 1-7: 3 000 000: Gyldendal Norsk Forlag. Universell Utforming AS har, sammen med Karde AS, fått tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til et nytt prosjekt på området velferdsteknologi. Les mer 12/06/2019 - Universell Utforming AS 0 Kommentare universell utforming er forholdsvis ny, og at transportetatene ved tidspunkt for fastsetting av mål Tilskudd er gitt til kommunale og fylkeskommunale tiltak som bygger opp om målet med å bidra til hele reisekjeder med universell utforming. Manglende data Tilskudd til universiteter og høyskoler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere 2020. Tilskot til revisjon av læremiddel på nynorsk og/eller omsetjing av læremiddel til nynorsk 2019. Tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne 201

Tilskudd til lokal plankompetanse (herunder universell utforming) (Nyhet, 02.05.2017) Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut 4 millioner i tilskudd for å sikre den lokale kompetansen innen planlegging, kart og geodata Rapporten er utarbeidet på oppdrag og finansiert av tilskudd fra Deltasenteret - Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Den fokuserer på universell utforming og standardisering på området velferdsteknologi Rapportere på tilskudd. Målgrupper for ordningen er statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som ønsker å gjennomføre prosjekter innen kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon på området universell utforming Om midlene. Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, og det er særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ønsker også søknader fra andre fagområder slik som helsefag, teknologi, pedagogikk, planlegging, arkitektur og bygg Oppgaver i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015 - 19 er. Tiltak PU 1 Tilskudd til lokal planlegging og universell utforming. I hovedsak rettet mot privat og frivillig sektor. Tilskudd gis over statsbudsjettets kap 0590 post 81. Innsendte rapporter finnes her: Tiltak PU2 Bærekraftig utvikling og områdesatsing i byer

Stimuleringsmidler - Fagkunnskap - Universell utforming

Tilskudd - universell utforming 2019 - Udi

Universell utforming - Nødvendig for nokon, bra for alle . Bustad- tilpassing. Tilskot til tilpassing av bustad. Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis. 12.01. Gode boliger for personer med utviklingshemning. 23.11. Etterinstallering av heis i eldre boligblokker. 09.02 Tilskudd til universell utforming. Lytt til teksten Stopp avspillingen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etterlyser prosjekter om kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. Rammen for 2015 er på ca. 9 mill. kroner. Søknadsfrist 22. mars 2015 Universell utforming gir økte kvaliteter for alle, ikke bare for personer med nedsatt funksjonsevne. God belysning, skilting eller sanntidsinformasjon på holdeplasser er eksempler på universell utforming som gjør Dette gjøres som tilskudd eller gjennom en rentekompensasjonsordning. 2020:.

Universell utforming - Husbanke

Søk tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Når du logger deg inn kan du søke på vegne av din organisasjon på disse to måtene: Logg inn på vegne av organisasjonen og svar «Ja» på at du kan representere organisasjonen i Altinn Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming (The Centre for Universal Design ved North Carolina State University Universell utforming stiller krav til atkomst, plassering av bygg og uteoppholdsareal. Bruk og utnyttelse av tomt blir dermed et viktig poeng. Kapittel 8 Uteareal og plassering av byggverk - angir krav til plassering av byggverk, uteoppholdsareal og kriterier for brukbar gangatkomst Reglene om universell utforming har så langt ikke omfattet skole- og utdanningssektoren. Nå ønsker regjeringen å forandre på dette, og det syns vi er veldig bra. Over 250 000 elever sliter. Av over 800 000 elever i skolen i dag vil over 170 000 med lese- og skrivevansker få en enklere hverdag med universell utforming

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

Universell utforming; Energi, Tilskudd for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med særskilte behov. Fra 1 januar 2020 har fylkene overtatt ansvaret for forvaltning av tilskuddsordningen for lærlinger/lærekandidater og praksisbrevkandidater med særskilte behov Tilskudd til lokal planlegging og universell utforming er rettet inn mot forskning, kompetanseutvikling og god praksis i planlegging. Bærekraftig byutvikling og områdesatsing i byer omfatter universell utforming, bl.a. for å få bedre fysiske omgivelser og deltakelse i nærmiljøet Arkitekt-tilskudd til universell utforming i MAKS10. Publisert: 01.06.2015 15:07. Arkitektbedriftene er glade for å ha mottatt tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) v/Deltasenteret for å videreutvikle elektroniske skjemaer for universell utforming i kvalitetssystemet MAKS10

Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. 10.01.2019 • Tilskudd til tilstandsvurdering • Tilskudd til etterinstallering av heis • Tilskudd i staden for trappeheis (NAV) Personrettede ordninger universell utforming. 30 11.12.2017 Universelt utforma bustad. 31 11.12.2017 Livsløpsbustad. 32 11.12.2017 Bustad forberedt for uu. 33 11.12.201 kommunenettverk universell utforming 25-27. september 2017. Kommunenettverket universell utforming jobber hovedsakelig med eksisterende bygg og uteområder, og fokuserer særlig på enkle tiltak. Kommuner og fylkes- kommuner jobber aktivt med universell utforming og kommunenettverket bidrar til å dele erfaringer og gode eksempler. Solveig.

Tilskudd for å øke bruken av eksisterende nettbasert norskopplæring Om ordningen Stortinget har i forbindelse med tiltakspakken for integrering av innvandrere, jf. Prop. 127 S (2019-2020) bevilget ti millioner kroner til etablering av en tilskuddsordning for å øke bruken av nettbasert norskopplæring Tilskudd. Her finner du en samlet oversikt over tilskuddsordninger Landbruksdirektoratet forvalter. Ved å klikke på en tilskuddsordning kommer du til en side der du finner informasjon om ordningen, søknadsskjema og andre relevante dokumenter Universell utforming er et begrep som har vært og fortsatt defineres på ulike måter. En definisjon som ofte har blitt benyttet er følgende: Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt som mulig uten spesielle tilpasninger eller. Universell utforming handler om å skape et samfunn som inkluderer alle og muliggjør deltagelse. Ingen av oss liker å være utestengt eller hindret fra å delta. Universell utforming skal inngå i hovedløsningen og ikke som fordyrende ekstra-løsninger i etterkant Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger, eller hjelpemidler. I § 12-1 i TEK 17 fremkommer det at byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet

Tilskudd - Bufdi

Universell utforming står høyt på den politiske dagsorden og er inkludert som ett av fire hovedmål i Nasjonal transportplan. Ifølge regjeringens visjon skal Norge være universelt utformet innen 2025. En del av denne satsingen skjer gjennom tilskudd til tiltak for å bedre tilgjengeligheten i kollektivtrafikken i kommunesektoren. Dette e Universell utforming er en strategi i seg selv, som er integrert i nasjonale, fylkeskommunale og kommunale planer og prosesser. Råd for funksjonshemmede Rådgivende organ i saker som angår mennesker med funksjonshemninger - Tilskudd •Standarder - Universell utforming av boliger - Universell utforming av opparbeidede uteområder •Kommunale krav Våre boliger er beregnet på en lang levetid, og må derfor tilfredsstille generelle normer og ikke bare en enkelt byggherres spesielle krav Det er en fordel om rommene ka Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold: Mennesket som barn, ung, voksen, eldre. Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til framkommelighet, håndkraft, orientering og veifinning, hørsel og taleforståelse, overfølsomhet for luftforurensninger og materialer I 20 år har jeg arbeidet med temaet universell utforming.Som regjeringsoppnevnt medlem i Statens råd for funksjonshemning, 1999 -2007, fikk jeg god innføring i temaet. Jeg har fulgt utvikling av lov- og regelverket, har skrevet lærebøker, holdt mange etterutdanningskurs, og holdt innlegg på utallige seminarer og kongresser både nasjonalt og internasjonalt

Løvenvoldgata - universell utforming som pilot for stedsutvikling i Ålesund. Denne rapporten beskriver realiseringen av pilotprosjektet om rehabilitering av handlegaten Løvenvoldgata, og hvordan erfaringene med universell utforming av gaten er integrert i utviklingen av en gatebruksplan for hele Ålesund sentrum hensynet til universell utforming bør være ivaretatt det skal gå klart fram av kunngjøringer (annonser/ plakater/ program/ notiser o.l.) at tiltaket støttes av Agder fylkeskommune Det gis ikke tilskudd til Med utgangspunkt i definisjonen av Universell Utforming: UU er utforming av bygninger, omgivelser, transportmidler og produkter på en slik måte at de kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming vil jeg innledningsvis understreke at UU er noe langt med enn å finne praktiske løsninger for blinde, bevegelseshemmede, hørselshemmede.

Dette dokumentet omhandler universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Dette dokumentet angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk Direktoratet for naturforvaltning hadde i 2007 og 2008 ansvar for å gi tilsagn til kommuner og andre lokale aktører om tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle over statsbudsjettets kap. 1400 post 80. Direktoratet for naturforvaltning er bedt om å foreta en evaluering av tilskuddsordningen og å dokumentere tiltak som får støtte fra tilskuddsordninger som DN forvalter. Arkitektonisk utforming. Kulturarenaene må gis en god arkitektonisk utforming i samsvar med arenaens funksjon, samt etter regler gitt i plan- og bygningsloven. Begrepet «god arkitektonisk utforming» er et samlebegrep for integrering av visuelle kvaliteter, brukervennlighet, funksjonalitet og universell utforming Veilederen har fått navnet Universell utforming av webinarer - Tips for å få med alle i digital læring og samarbeid.Veilederen kan lastes ned som pdf eller leses i html-versjon ved å klikke på lenker i menyen på denne siden. Om prosjektet og rapporte

Plannytt 2 - 2016 - regjeringenBønesstølenHørselshemmede barn og unge sliter med dårlig tilrettelegging

Universell utforming (UU) har som mål å bidra til at løsninger skal kunne brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesialløsninger. Dette bidrar til et inkluderende samfunn der flest mulig kan delta uavhengig av funksjonsevne o Tilrettelegging for universell utforming o ENØK tiltak / varmepumpe • Fastmontert inventar, f.eks.: o Amfiløsning o Scenerigg o Teleslynge o Kjøkkeninnredning o Teknikk (f.eks. lyd-, lys- og sceneteknikk) Du kan ikke få tilskudd til: • Vedlikehold og drift • Utbedring av skader som skyldes feil ved pla Følger du reglene som trådte i kraft 1. juli 2014? Meld deg på vårt kurs i universell utforming av nettsider, kurset for deg som vil vite hva som skal til for å følge reglene som gjelder alle norske nettsider.Vi ser på WCAG 2.0 og WCAG 2.1. Eksisterende sider har frist på seg til 2021

Husbanken: Universell utforming - et godt salgsargument. I 2009 kom en ny standard for universell utforming av byggverk. Husbanken tok inn standardens del 2 om boliger som grunnlag for egen veileder for Husbankens grunnlån. Det vil si at i prinsippet skal nå alle boliger som mottar grunnlån være universelt utformet Eieform. Universell Utforming AS er et frittstående aksjeselskap opprettet i 2009. Selskapet ble eid av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund fram til april 2020.. Universell Utforming AS eies i dag av advokat Geir Lippestad.. Selskapet tilbyr faglige konsulenttjenester innen universell utforming til offentlige og private aktører i mange ulike bransjer Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging (§§ 17 - 23) § 17. Universell utforming § 18. Særlig om universell utforming av IKT § 19. Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming § 20. Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester § 21

Kompetansesenter for universell utforming Universell

Handlingsplan for universell utforming 2015-2019. Den blå-blå regjeringen lanserte sin handlingsplan for universell utforming noe forsinket i februar 2016. Her var det konkrete årstallet 2025 fjernet fra foregående regjerings handlingsplan, og det var også enkelte andre aspekter som kan oppfattes som svekket ambisjonsnivå Overhalla har vedtatt handlingsplan for universell utforming (UU). Handlingsplanen har oversikt over kommunale og private tiltak som bør gjennomføres og finansieringsmuligheter for disse. Overhalla kommune har etter søknad fått tildelt kr. 200 000 i midler fra Regionalt Næringsfond som skal videreformidles til private virksomheter som søker om tilskudd til forbedring av UU i sin bedrift Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av omgjevnadene for å fremme like moglegheiter for alle personar i samfunnet. Anskaffingslova krev at det skal tas omsyn til universell utforming ved anskaffingar

§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk ..

E-læringskurs om universell utforming av nettinnhold. Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, bilder eller video? Kurset gir svar på hvorfor du og din virksomhet må jobbe med universell utforming og er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYTT BRYGGEANLEGG Prosjekteier STAVANGER ROKLUB. Tildelt sum 118000. Om prosjektet. Sosial inkludering og mangfold; En ny satsning for Stavanger Roklub er pararoing/handikapproing. Vi har gått til anskaffelse av robåt for handikappede og må nå ha universell utforming av brygge Universell utforming skal fjerne så mye som mulig av dette gapet. Ny teknologi. Ny teknologi er en viktig del av hverdagen til mennesker i vår tid og gir mange økt mulighet til deltakelse. Mennesker med funksjonsnedsettelser kan oppleve informasjons- og kommunikasjonsteknologi som barrierer for deltakelse Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt som mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming

Søknad om tilskudd til arbeid med universell utforming

Universell utforming (S40/2008) Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning

Stavanger akuttsenter, avdeling MadlaInkluderende arbeidsliv | ArbeiderpartietBorg barne- og familiesenterRegion vest senter for foreldre og barn - avdelingGeithusHøstens Studieforum vel blåst | Funkis
 • Endre navn bankkort dnb.
 • Fotballgolf brunvall.
 • Innekatt med diare.
 • Guttedagen.
 • Elektromagnetisk hypersensitivitet.
 • Ordnungsamt marburg oberstadt.
 • Bilpleiebutikken fredrikstad.
 • Motorsykkeldagbøkene tema.
 • Happy birthday bayrisch youtube.
 • Ehemalige fdp spitzenpolitiker.
 • G16 landslag.
 • Yamaha händler karlsruhe.
 • Ezekiel elliott sperre.
 • Ey einstieg.
 • Godkända värmeskydd balsammetoden.
 • Hva er http.
 • Paint net auswahl proportional verkleinern.
 • Delinte winter wd1 test.
 • Aminosyrer kosttilskudd.
 • Hvordan gå fra venner til kjærester.
 • Buy vinyl records.
 • How old is poppy.
 • Mye koagulert blod mens.
 • Juridisk bindende definisjon.
 • Karakter martin luther king.
 • Landratsamt erding mitarbeiter.
 • Grendehus ski.
 • Ipsos research.
 • Enjo tilbud.
 • Kylling i pita creme fraiche.
 • Tverrfaglig merkesystem elektro.
 • Vintage night sonnenkönigin.
 • 4k tv oppløsning.
 • Tårnkran kurs.
 • Fortinet customer service.
 • Retningslinjer idrettslag.
 • Justin bieber producers.
 • Semmelhaack rostock toitenwinkel.
 • Restylane 0.5 eller 1 ml.
 • Cake emoji keyboard.
 • Faget sosialt arbeid.