Home

Likestilling og diskrimineringsloven

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes Likestillings- og diskrimineringsloven. § 1. Formål. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt: Det omfatter likeverd, like muligheter og like rettigheter, det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven stiller krav om aktivt arbeid for likestilling, og forbyr diskriminering Ombudet skal følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24, 25, 26 og 26 a, samt rapporteringsplikten om likestilling og ikke-diskriminering etter regnskapsloven § 3-3 c. Ombudets oppfølging kan blant annet innebære at ombudet og arbeidsgiver utarbeider en felles tilnærming til hvordan aktivitetsplikten følges opp i virksomheten Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft ved nyttår. Endringene skal styrke likestillingsarbeidet i private og offentlige virksomheter. Målet er å forebygge diskriminering og unngå konflikter

Likestillings- og diskrimineringsloven håndheves av en ny diskrimineringsnemnd, som har overtatt lovhåndheveroppgaven fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Nemnda avgjør saker som bringes inn for den. Likestillings- og diskrimineringsombudet har nå fått en rendyrket rolle som pådriver for å fremme likestilling i samfunnet Likestillings- og diskrimineringsloven inneholder konkrete regler om hvordan arbeidsgivere aktivt må arbeide for å motvirke diskriminering og sikre reell likestilling. 1. januar i år ble reglene om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt betydelig styrket. Formålet med lovendringen var å tydeliggjøre, og til en viss grad utvide regelverket, samt å legge til rette for mer. I Likestillings- og diskrimineringsloven finner du også paragrafer for å hindre etnisk diskriminering, diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (for eksempel homofile eller transseksuelle). Likestilling i arbeidslivet er lønnsom

Er du tillitsvalgt og opptatt av likestilling på arbeidsplassen? Bli med på ombudets kurs om aktivitets- og redegjørelsesplikten. Etterlyser tiltak for å forebygge tvang Etterlyser tiltak for å forebygge tvang. Ombud Hanne Bjurstrøm møtte i to komitéer for å gi innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett Likestillingsloven, tidligere lov om likestilling mellom kjønnene. Loven ble opphevet 1. januar 2018 og erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven, som også gir regler om diskriminering knyttet til andre diskrimineringsgrunnlag. Likestillingsloven av 2013 erstattet den tidligere loven av 9. juni 1978 med samme navn. Formålet med loven var å fremme likestilling mellom kjønnene i.

Likestillings- og diskrimineringsloven - regjeringen

 1. eringsloven erstatter diskri
 2. eringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskri
 3. ering (likestillings- og diskri
 4. eringsloven: «Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskri
 5. ering Likestillings- og diskri
 6. eringsombodet om diskri

For å sikre at arbeidstakere og arbeidssøkere får like muligheter er det behov for aktive og målrettede tiltak for å fremme likestilling. Derfor er alle arbeidsgivere i Norge, selv de minste, pålagt en generell aktivitetsplikt som er beskrevet i § 26 i likestillings- og diskrimineringsloven, første ledd Ombudets hovedoppgave er å fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder 2 Prop. 81 L 2016-2017 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven

likestillings- og diskrimineringsloven - Store norske leksiko

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven ble vedtatt i fjor sommer (2017) og trådte i kraft 1. januar 2018. Loven erstatter de fire tidligere lovene innen diskriminering og likestilling - Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskriminerings- og likestillingsrett valgemnet mot direkte og indirekte diskriminering) og vernets strukturelle side, og samspillet mellom disse. Likestillings- og diskrimineringsloven 2017 utgjør det anvende og vurdere eksisterende norske og internasjonale regler som gjelder likestilling og diskriminering. Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det. Likestillings- og diskrimineringsloven. I 1978 ble likestilling mellom kjønnene vernet gjennom Likestillingsloven. Denne loven ble opphevet, og erstattet 1. januar 2018 av Likestilling- og diskrimineringsloven. Denne nye loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling 1. januar neste år trer den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Loven inneholder skjerpede bestemmelser på en rekke områder, blant annet til at arbeidsgivere og offentlige tjenesteytere skal redegjøre for hva de faktisk har gjort for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering. Ny aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) Den nye aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Lov om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten Tilsynet for universell utforming i Digitaliseringsdirektoratet har gitt Nav pålegg om retting, etter å ha avdekket tre avvik på etatens hjemmesider. Avvikene gjelder skjema, koding og navigasjon, skriver tilsynet i en pressemelding

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og

Loven trådte i kraft 1. januar 2018 og erstattet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskrimineringsloven om seksuell orientering og likestillingsloven. Likestilling og ikke-diskrimineringslovgivningen skal hindre diskriminering også på det boligsosiale området Den 1. januar 2018 trådte ny Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) i kraft. Den nye loven innebærer at fire likestillings- og diskrimineringslover erstattes av en samlet lov. I tillegg er det fremdeles enkelte bestemmelser om forbud mot diskriminering m.m. i arbeidsmiljøloven. Ny lovgivning viderefører at det på arbeidslivets område. Nytt i likestillings- og diskrimineringsloven Fagartikkel Fra 1. januar 2020 er det nå en plikt at alle arbeidsgivere, uten begrensninger knyttet til størrelse, skal arbeide for å forebygge og å hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlagene

Nytt i likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt og er ment å omfatte likeverd, like muligheter og like rettigheter. Det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven stiller krav Likestilling og diskrimineringsloven ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda : gjeldende fra 01.01.2018 : med forarbeider og kommentarer lov om likestilling og forbud mot diskriminerin Positiv særbehandling innebærer at det kan iverksettes aktive tiltak som har til formål å fremme likestilling for bestemte grupper i samfunnet, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 10 og arbeidsmiljøloven § 13-6

Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9. juni 1978 og som trådte i kraft den 15. mars 1979.Loven ble sist revidert den 21. juni 2013 i en sammenheng med en bredere revidering for å skape større harmonisering mellom alle de fire diskriminerings- og likestillingslovene. Likestillingsloven ble 1. januar 2018 erstattet av. Mugg, råte og mangel på toalett for handicappede er noe at det som er avdekket ved et idrettsanlegg i Kristiansand. - Oppsiktsvekkende, mener handicapforbundet Diskriminering og trakassering er forbudt - arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Etter lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 25 skal arbeidslivets organisasjoner (herunder KA) «innenfor sine virkefelt, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering ().

PM-2018-2: Ny likestillings- og diskrimineringslov og nytt

Likestillings og diskrimineringsloven gir arbeidsgivere og offentlige myndigheter plikt til å jobbe for likestilling og hindre diskriminering på grunn av. kjønn; graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon; omsorgsoppgaver; etnisitet, religion, livssyn; funksjonsnedsettelse; seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttryk Likestillings- og diskrimineringsnemnda har begrenset kompetanse til å treffe avgjørelser i slike saker. Likestillings- og diskrimineringsnemndas møter er offentlige og muntlige. Partene har anledning til å være tilstede i møtet for å gi eventuelle tilleggsopplysninger og besvare spørsmål fra nemnda

Radisson-hotell sendte prostituert på dør - felt av

Kommentar til endringer i likestillings- og

Ombudet ønsket seg mer kunnskap om våre erfaringer, og sammen med NHFU har vi sendt inn et innspill med vår evaluering av likestillings- og diskrimineringsloven. I evalueringen går vi gjennom de punktene vi mener bidrar til at loven ikke gir oss likestilling og dermed ikke fungerer etter sin hensikt Per i dag finnes bestemmelsene om likestillingsredegjørelsene i regnskapslovens § 3 c). Fra 01.01.2020 tas bestemmelsene om redegjørelse inn i likestillings- og diskrimineringsloven. I regnskaploven fremkommer følgende: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten Kjøp 'Likestillings- og diskrimineringsloven, (lov om likestilling og forbud mot diskriminering) av 16. juni 2017 nr. 51, med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 57 (i kraft 1. januar 2020), samt forskrifter' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978820266890

I 2018 ble Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) innført. Denne erstattet en rekke forskjellige diskrimineringslover, og samlet alt regelverk* vedrørende likestilling og diskriminering i én felles lov. Loven var i hovedsak en videreføring av gjeldende rett Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) Prop. 81 L (2016-2017), Innst. 389 L (2016-2017), Lovvedtak 118 (2016-2017 Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven erstattes av en felles lov. Loven er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, men det foreslås enkelte endringer. Her kommenteres kort enkelte av endringene. Lovvedtak. Innst. 389 L (2016-2017

Samfunnsfag YF Vg2 - Likestilling i arbeidslivet - NDL

av likestillings- og diskrimineringsloven (LOV-2017-06-16-51) §§ 26, 26a, 26b og 26c. 3.2 Aktivitetsplikten . Gjennom aktivitetsplikten skal arbeidsgiver arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering og forebygge seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Aktivitetsplikten gjelde Likestillings- og diskrimineringsloven §§ 6-8 definerer hva diskriminering er. Loven skiller mellom direkte og indirekte forskjellsbehandling: Med direkte forskjellsbehandling menes: «at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn [et eller flere diskrimineringsgrunnlag] Likestillings- og diskrimineringsloven handler om at alle skal få delta med like vilkår på alle samfunnsarenaer, blant annet uavhengig av funksjonsvariasjon. Grunnlaget for loven er at alle innbyggere skal være likeverdige borgere, og den stiller derfor krav til blant annet universell utforming Likestilling og diskrimineringsloven : lov om likestilling og forbud mot diskriminering : gjeldende fra 01.01.2018 ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda : gjeldende fra 01.01.2018 : med forarbeider og kommentarer (Heftet) av forfatter Øystein Stette. Pedagogikk. Pris kr 171 (spar kr 24) Ny lov om likestilling og forbud mot diskriminering. Anne Lian Fredag - 23. mars 2018 Del dette: Likestillings og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Denne erstatter de fire lovene fra 2013; diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillings og.

Likestilling og diskriminering; Den nye loven erstatter diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I følge loven er diskriminering på grunn av kjønn, graviditet,. Diskrimineringsvernet i Norge er først og fremst forankret gjennom Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). Det er også regler om diskriminering i arbeidsmiljøloven (blant annet med hensyn til aldersdiskriminering), boliglovene, plan- og bygningsloven, sjømannsloven og straffeloven Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling Sentralstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen var tirsdag 9. mai på høring om Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). Dette er det hun hadde å si til Familie- og kulturkomiteen. «Utdanningsforbundet takker for at vi får anledning til å komme med våre innspill Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering. Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering. Derfor er arbeidsmiljøet viktig. Et godt arbeidsmiljø er viktig for lærernes trivsel, trygghet og mulighet til å gi barn og elever gode vilkår for utvikling og læring

LDO - Startsid

Likestillings- og diskrimineringsloven § 11 gir adgang til å iverksette positive tiltak for å fremme reell likestilling i samsvar med lovens formål. Loven gir en rett, men ingen plikt for eksempel for en arbeidsgiver til å iverksette tiltak Likestillings- og diskrimineringsloven §33 Rett til å vende tilbake til samme eller tilsvarende stilling Gjelder arbeidssted, arbeidsoppgaver og stillingsbetegnelse (Rt.2000 s.1602, LDN 2006/7) Gjelder også dersom vikar gjør bedre jobb (LDN 48/2010) Rett til faglig utvikling og kompetanseheving gjelder både under graviditet og ved tilbakekoms

Likestillings- og diskrimineringsloven må stanses | Resett

Kjøp 'Likestilling og diskrimineringsloven ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda : gjeldende fra 01.01.2018 : med forarbeider og kommentarer, lov om likestilling og forbud mot diskriminering, gjeldende fra 01.01.2018' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978828372057 Likestillings- og diskrimineringsloven: Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (Prop. 81 L (2016-2017)) Samling av fire lover: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering Likestilling- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene

Inneholder Likestilling- og diskrimineringsloven, Diskrimineringsombudsloven og fire nye forskrifter. Forarbeid og kommentarer fra stortingsbehandlingen er knyttet opp mot den enkelte paragraf Likestillings- og diskrimineringsnemnda var et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Barne- og likestillingsdepartementet.Nemnda var et klageorgan på diskrimineringsrettens område, og var overordnet Likestillings- og diskrimineringsombudet i enkeltsaker hvor ombudet hadde uttalt seg.. Nemnda ble opprettet i 2006, og erstattet den tidligere Klagenemnda for likestilling

likestillingsloven - Store norske leksiko

Video: Lov om likestilling og diskriminering - NH

Hvordan er kjønnsfordelingen i norske stiftelsesstyrer

Et forbud mot diskriminering er dessverre ikke nok for å oppnå reell likestilling, derfor er det gitt adgang til å særbehandle noen grupper i Likestillings- og diskrimineringsloven. Denne særbehandlingen, som kalles positiv særbehandling, er tiltak man kan bruke for å fremme likestilling - Dette er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, sier Bjurstrøm Saken ble behandlet i mai 2020 og nå er avgjørelsen klar. Diskrimineringsnemnda slår fast at fengslet bryter loven Formålet med loven er å fremme likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn skal ha like muligheter til utdanning, arbeid, kulturell og faglig utvikling. Både kvinner og menn er omfattet av vernet, selv om likestillings- og diskrimineringsloven etter forskriften særlig tar sikte på å bedre kvinners stilling Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket.

Likestillings- og diskrimineringsloven - Universitetsforlage

Studentombud ved Nord universitetSeksuell trakassering på arbeidsplassen - AdvokatveiledningLover og regelverk | PedlexUniversell utforming - Vestfold fylkeskommune

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering. Aktivitets- og redegjørelsesplikten i lovens § 26 er vedtatt at skal skjerpes. Styrkingen innebærer blant annet at aktivitetsplikten tydeliggjøres og konkretiseres,. Ved nyttår 2020 ble likestillings- og diskrimineringsloven endret på flere punkter. Dette påvirker hvordan virksomhetene skal jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering, og hvordan de skal redegjøre for dette arbeidet I likestillings- og diskrimineringsloven kan vi lese at lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering blant annet på grunn av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Kilder. Line Tveter (2019). Rett og seksuell orientering - et tilbakeblikk, Lovdata.no Likestilling og diskriminering. Diskriminering i arbeidslivet. Det er flere lover som skal beskytte mot diskriminering i arbeidslivet - Likevel opplever mange usaklig forskjellsbehandling. (vern mot diskriminering) og Likestillings- og diskrimineringsloven

 • Am bisschen frieden lyrics.
 • Lob des sexismus mp3.
 • Regnskapstall brønnøysund.
 • Hochbrandbahn großarl preise.
 • Klimaksfase.
 • In or on new zealand.
 • Weingut bauer venningen.
 • Ananas melone anbauen.
 • Top animation movies 2017 imdb.
 • Heidenheim soziale arbeit.
 • Forklare halloween for barn.
 • Künstliches herz kosten.
 • Vest arena recklinghausen parken.
 • Dariusz michalczewski samochód.
 • Fortnox support.
 • Central america definition.
 • Dalen 2110.
 • Kuko rosenheim tickets.
 • Wirtschaftspsychologie nc 2017.
 • Nordisk fotokonkurranse.
 • Løsarbeider kryssord.
 • No mas keine.
 • Club aktiv kaiserslautern.
 • Tangermünde und umgebung.
 • The zookeeper wife imdb.
 • Ef nice.
 • Tomatsuppe uten løk.
 • Planetarium münster kindergeburtstag.
 • Hvorfor brenner ikke vann.
 • Icf wikipedia.
 • Which video files does instagram support.
 • Partytur neuss bewertungen.
 • Auf den dächern von berlin cd.
 • Stadtbad braunschweig.
 • Make a fake id online.
 • Fahrraddiebe stream.
 • Womens ralph lauren t shirt.
 • Moz unfall.
 • Bars darmstadt innenstadt.
 • Brunch bernau bei berlin.
 • Fotograf solothurn dornacherplatz.