Home

Kjernekompetanse definisjon

Kjernekompetanse er kommunikasjon, involvering og forpliktelse til å arbeide på tvers av organisatoriske grenser. Det omfatter folk på ulike nivå og innen alle funksjoner. Bedriftens forskningsavdeling kan drive forskning i f.eks. laser og keramikk på internasjonalt nivå, uten at det har noen virkning på noen av bedriftens forretningsområder Kjernekompetanse er den kompetansen som skal sikre langsiktige, konkurransemessige fordeler og overlevelse for organisasjonen. Kjernekompetansen bør altså være mest mulig unik, og må bidra til at organisasjonens produkter eller tjenester oppfattes som nyttige og verdifulle av kunder eller sluttbruker En virksomhets kjernekompetanse er den kompetanse som både er unik, som andre virksomheter ikke lett kan kopiere og som i tillegg er nyttig for kundenes opplevelse. Identifisering av kjernekompetansen skjer ved at ledere og medarbeidere først lister opp de ulike kompetansene de har i virksomheten og deretter plukker ut dem som vurderes å være kjernekompetanser Dette kan sees i lys av IFBLS sin generelle definisjon av kjernekompetanse (1), der bioingeniørene sies å ha sin funksjon knyttet til diagnostikk. Faktor 7 handler om den funksjonen bioingeniøren har i helsetjenesten og beskrives som funksjonell kompetanse i modellen. Bioingeniørens kompetanse - en konseptuell model

Bedriftens kjernekompetanse - Magm

 1. Hva kjennetegner bioingeniørers kjernekompetanse.pdf (152 KB) Innledning. Fremtidens helsevesen vil se annerledes ut enn dagens. Det skjer en økt spesialisering innenfor de ulike profesjonene og ulike tjenesteområdene (1, 2), noe som kan gi økt fragmentering
 2. Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til». men begrepet brukes gjerne i flere ulike betydninger, og særlig i juss og pedagogikk er kompetanse et faguttrykk med en mer presis betydning.. I juridisk språkbruk er betyr kompetanse det mydighetsområdet en organisasjon eller person har til.
 3. Ressurser blir ofte mer verdifulle i kombinasjon Kunnskap Kultur Teknologi Markedsrelasjoner Lokalisering Rykte Kjernekompetanse Definisjon: Kjernekompetanse er kollektiv læring i organisasjonen, spesielt hvordan koordinere diverse produksjons-ferdigheter og integrere ulike typer teknologier (Prahalad & Hamel, 1990:84)
 4. Jeg liker egentlig ikke ordet Nøkkelkvalifiksjoner. Det høres så fjernt ut - et ord vi aldri bruker. Det er kanskje det som gjør det så ille vanskelig å skrive noe om det på CV-en også

Kjernekompetanse - NH

 1. GAP-modellen Behov for rehabilitering på grunn av funksjonsendring, skade eller sykdom Akutte skader eller sykdommer eller kroniske degenerative sykdommer kan føre til en funksjonsnedsettelse forårsaket av endringer i kroppens fysiologiske, psykologiske eller biologiske funksjoner
 2. Kjernekompetanse -er kompetanse som er unik for bedriften. Denne kompetansen skal sikre bedriften langvarige konkurransefortrinn og må arbeides med hele tiden. Kjernekompetanse har følgende kjennetegn: 1 Kompetansen må ha høy potensiell verdi innen et bredt markedsspekter. 2 Kompetansen må ha avgjørende betydning for kundens eller brukeren
 3. Når et foretak setter deler av sin produksjon til underleverandører kalles det outsourcing. Ved la spesialiserte selskaper utføre operasjoner bedre og rimeligere kan foretaket prioritere videreutvikling av sitt kjerneprodukt eller sin kjernekompetanse. Eksempelvis vil et reklamebyrå konsentrere seg om kommunikasjonsprosessen og heller kjøpe trykkeritjenester, filmproduksjon og fotografi.
 4. For å forstå kjernekompetanse må vi først svare på spørsmålet: hva er en kompetanse? Artikkelen kommer ikke med noen klar definisjon av kompetanse, men bruken av begrepet er i samsvar med de vanlige definisjonene. Kompetanse kan ses på som summen av kunnskap og ferdigheter
 5. Regjeringen må sørge for at barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres kompetanse blir regnet som kjernekompetanse innenfor helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen vil innføre kompetansekrav i helse- og omsorgstjenesteloven, og mener rett kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester må fremgå direkte av lov
 6. Det å skrive gode CV-er og jobbsøknader handler i all hovedsak om å klare å presentere sin egen bakgrunn på en ryddig, presis og relevant måte
 7. Kritisk eller kjernekompetanse? k petanse •kompetanse som er viktig, men ikke unik for bedriften •f.eks. standardfunksjon er og støttefunksjoner som lett kan kjøpes/ out-sources e-e •skal sikre langvarige konkurransefortrinn og overlevelse •må ha høy potensiell verdi innen flere forretningsområder •må være avgjørende fo

Definisjon av kjernekompetanse . Kjernekompetanse kan defineres som den grunnleggende styrken til en bedrift som inkluderer en unik kombinasjon av ulike ressurser, kunnskaper og ferdigheter som skiller et selskap i markedet Kompetansekartlegging krever klart definert mål. Altfor ofte har kompetansekartlegging uklare og tvetydige målsetninger. Resultatet blir manglende forankring i organisasjonen og oversikter som sjelden blir brukt til annet enn å fylle en skuff i arkivet Hvis endringer i markedet betyr at kunden får en annen definisjon av «enkelt» vil det påvirke Torget's prioriteringer. Kjernekompetanse handler om å definere kjernen av hva virksomheten er god på. For FINN er kjernekompetansen å «Bygge effektive digitale markedsplasser»

Innlegg om Vernepleierens arbeidsmodell skrevet av Cato. Vernepleierens arbeidsmodell (FO 2008) Det er gode grunner til å si at tiden er inne for å utvikle vernepleierfaget og utforske og utprøve nye arbeidsmodeller Det finnes en rekke artikler som beskriver hva som gjør miljøterapi til terapi, de gir gode definisjoner på miljøterapi og omhandler dette som tema. Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter Markedsføring er en aktivitet som går ut på å dirigere varer og tjenester fra produksjon frem til forbrukere og brukere. Det omfatter planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle aktiviteter knyttet til distribusjon av varer, ideer og tjenester i den hensikt å tilfredsstille kundenes behov og sørge for lønnsomt utbytte for bedriften Definisjoner - Bygg, anlegg og eiendom. Listen nedenfor definerer de viktigste begrepene knyttet til prosjekter i bygg, anlegg og eiendom. Listen er utarbeidet i samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening, de ti største kommunene og Standard Norge Hjem / Ergoterap kjernekompetanse / Fagområder i ergoterapi / Ergoterapi og psykisk helse / Psykisk helse og samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser Psykisk helse Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser

Definisjon: Kjernekompetanse er i hovedsak hva en bedrift gjør bra som skiller den fra andre virksomheter.. Jeg innrømmer at dette er en svært generell kjernekompetansedefinisjon. En bred definisjon er imidlertid nødvendig ettersom begrepet beveger seg til generell bruk og brukes til bedrifter av alle størrelser Kjernekompetanse. Hjemmesykepleie har tradisjonelt vært forbundet med stor faglig selvstendighet, der hjemmesykepleiere og annet pleiepersonell mer og mindre har rådet grunnen alene. Økt nærvær av andre fagprofesjoner kan føre til at faglig selvstendighet og styring av eget fagområde oppleves som truet

Kompetanse er virksomhetens drivstoff - ledernett

Stikkord: kjernekompetanse. Publisert april 26, 2020. Vi kan se på en definisjon; «Det handler om å forstå dine unike egenskaper, dine sterke sider, verdier og drivkrefter. Personlig merkevarebygging representerer hva som er autentisk med din personlighet og karakter Kjerneelementer er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. Arbeidet med kjerneelementer var et forarbeid til utvikling av læreplanene

Det sies ofte at vernepleiere har helse- og sosialfaglig kompetanse. Men sannheten er vel at vi har tre grunnkompetanser: helsefaglig, sosialfaglig og pedagogisk. Så er spørsmålet: I hvilken grad kan disse skilles fra hverandre Metodisk/terapeutisk bruk av aktivitet er ergoterapiens kjernekompetanse. Metodisk bruk av aktivitet innebærer å engasjere personer i aktiviteter som fremmer deltakelse, mestring av hverdagen, helse og livskvalitet En vernepleier jobber med å veilede og tilrettelegge for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser. Arbeidet retter seg spesielt mot personer med utviklingshemming, men vernepleiere jobber også med mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, rusproblemer og aldersdemens

Bioingeniørens kjernekompetanse - en kvantitativ studie

Ønsket om å drive med kjernekompetanse bygger på ideen om at vi er best når vi gjør det vi kan, og gjør det dårligere når vi må gjøre noe annet. Sosialt validerte ideer gjør organisasjonen handlekraftig, motivert, tilpasningsdyktig,. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Er du strategisk? Ansatte med strategisk kompetanse er viktige på alle arbeidsplasser. Her er ti ting du kan jobbe mer for å bli mer strategisk Sykepleie Kompetanse Definisjon Sykepleie kompetanse omfatte ferdigheter, kunnskaper og ferdigheter som kreves for å praktisere sykepleie. Differensiering eksisterer i kompetanse blant sykepleiere på ulike nivåer og innstillinger. Kompetanse utvikle seg over tid og er målbare. Kje

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet Hva er en produktportefølje? En produktportefølje er en gruppe av to eller flere produkter som representerer en familie av produkter som er produsert av et selskap. Hver familie gruppe bruker en grunnleggende plattform for flere produkter; i noen tilfeller kan flere deler omfat

Hva kjennetegner bioingeniørers kjernekompetanse? Vil den

OSLO: Lønnsmedarbeider med kjernekompetanse i Agresso HR Oslo kommune: Velferdsetaten har en HR-seksjon med 11 ansatte som jobber med et bredt spekter av strategiske og operative oppgaver innen HR-området. En av våre viktigste oppgaver er å gi råd, veiledning og opplæring til våre ledere. Vi har nå et ledig vikariat i 100 % stilling som førstekonsulent.. BenchMarking: Definisjon, typer og vellykket ytelse! Definisjon av Benchmarking: Benchmarking er den kontinuerlige prosessen med å måle eget produkt, tjenester og aktiviteter mot det beste ytelsesnivået. Disse beste ytelsesnivåene kan finnes enten i egen organisasjon eller i andre konkurrerende organisasjoner eller i organisasjoner som har lignende prosesser. B Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1 00 105202 GRMAT Sykepleieboken 1 150501.indb 3 27.03.15 14.4

Kompetanse - Wikipedi

Eiers kjernekompetanse identifisert Partneringkonsept evaluert Tydelig beslutning på å initiere partnering Eiers organisasjon aligned Fase 2: Partnervalg Utvalgsprosess etablert Velge optimal partner Bemyndiget beslutningsgruppe utpekt Utvalgskriterier etablert Alignment knyttet til det endelige valget Fase 3: Partnering-alignmen Kritisk tenkning står sentralt og framstår som en kjernekompetanse i den nye læreplanen. I tidligere læreplaner har en ikke hatt konkrete definisjoner og redegjørelser for hva kritisk tenkning er i opplæringen. Det finnes mange definisjoner av begrepet og hva som inngår Side 3 av 14 Outsourcing benyttes både i privat og offentlig sektor. I offentlig sektor gjelder reglene om offentlige anskaffelser når arbeidsoppgaver skal settes ut til eksterne leverandører Derfor vil regjeringen endre definisjonen i forskriften, som i dag beskriver virksomheten som en tidsavgrensede prosesser. For å sette kommunene i stand til å tilby gode tverrfaglige rehabiliteringstilbud vil regjeringen foreslå å lovfeste de profesjoner som representerer den kjernekompetanse som forventes at enhver kommune skal knytte til seg

La oss være ærlige. Det kan hende det trengs. Det er ikke sikkert at du trenger en glimrende CV. Hvis du har kompetanse som passer utmerket med jobben, kan det holde å ramse den opp. Er du ung og har lite erfaring bør fokuset ditt heller ligge på å skrive en motivert søknad Hva er Logopedi? Logopeden utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller lø tale) og svelgevansker Per definisjon er de gitt kjernekompetanse er å gjøre selskapet gir kundene en unik spesiell interesse eller tekniske ferdigheter. Kjernen konkurranseevnen til bedriftene er å etablere omfattende fordeler til bedriften teknologi, produkter, ledelse,.

Samspillet mellom IT-leder og toppleder

Kjernekompetanse - Nettverk - 2020. Testingen gjorde det vanskelig ; Myten om fem niner ; Et tilfelle av jitters ; Det er på tide å legge seg for å hvile forestillingen om at Internett-leverandører ikke kan levere pålitelighet på telefon-selskap 1.2 Definisjon av bygningsfysikk Medlemsbedriftene har sin kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. For å styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft og kompetanse, arbeider RIF me Kompetanseutvikling Seminar Bjørnefjorden 09. febr. 2005 Av Hilde M B Withammer, innledning Line Rye, strategisk kompetanseplan& Britt-Karin Muri, case-presentasjo

Personlig merkevarebygging | DIG2100 (2103)

5 tips og triks rundt nøkkelkvalifikasjoner til CV

Det fins mange definisjoner på hva som kjennetegner en profesjon. Følgene definisjoner kan ses på som relevante for min problemstilling. Yrkesgrupper som er kjennetegnet ved spesialiserte faglige ferdigheter, kan være en definisjon på profesjon. Profesjonsutdanninger kjennetegnes av at de leder fram til et spesifikt yrke Mangfold - definisjoner og perspektiver Mangfold defineres som forskjellighet og kan inndeles i demografiske kjennetegn (bl.a. kjønn, etnisitet), jobbrelaterte kjennetegn (utdanning og praktisk bakgrunn) og personlige kjennetegn (personlighet, holdninger, verdier) (van Knippenberg & Schippers, 2007)

GAP-modellen Helsekompetanse

(NB: Definisjoner, betegnelser og beskrivelser er under utforming.) FR 1: Forskningsrådgiver, nivå 1. Betegner støttepersonale med 1-2 års erfaring som forskningsrådegiver knyttet til eksterne forskningsprosjekter. Skal kunne gi forskere bistand og grunnleggende støtte til søknadsutforming kompetanseoversikt.no er en fleksibel og brukervennlig nettbasert løsning for kompetansekartlegging, kompetanseutvikling og kunnskapsmåling. Full oversikt med CV-database og kompetanseregister. Perfekt til medarbeidersamtaler. Gratis prøveperiode - vi hjelper deg å komme i gang

Blant temaene som belyses i Strategisk personalledelse er, kompetanse og strategiutvikling, Kjernekompetanse, fleksible arbeidsformer, outsorcing, karriereutvikling, faglighet og verdibasert ledelse, etikk og lojalitet, endringsledelse og internasjona Lær definisjonen av pågående. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene pågående i den store norsk bokmål samlingen o kjernekompetanse og -teknologi o hovedprodukter og viktigste markeder i dag o omsetning siste regnskapsår og antall ansatte • Begrunnelse for sammensetningen av bedrifter • Hvordan er bedriftene komplementære til hverandre og hvilke felles behov har de • Hva er bedriftenes felles mål og ambisjone

Norsk Fysioterapeutforbund mener at forslaget til nasjonale retningslinjer for fysioterapeututdanningene er et godt utgangspunkt for videre arbeid. NFF er imidlertid opptatt av at retningslinjene sikrer fysioterapiens kjernekompetanse, og at retningslinjene i for stor grad ser ut til å være for en generell helsearbeider 2.1 Definisjon. Nevropsykologi omhandler spesielt psykologfaglig utredning, diagnostisering og behandling/rehabilitering av personer med antatt eller påvist hjerneorganisk sykdom, skade eller forstyrrelse. 4.1.2 Kurs 3 - nevropsykologisk kjernekompetanse. Visjonen Best i Norge på regional innovasjon og næringsutvikling. Visjonen innebærer at vi stadig søker fornyelse og at vi er bevisst på at vi må utvikle oss gjennom å arbeide med og lære av de beste miljøene. Måloppnåelse og kundetilfredshet står øverst hos oss; Proneo skal utgjøre en forskjell! Proneo har utviklet et stort o Krigsskolen legger stor vekt på å formidle profesjonens kjernekompetanse og utvikle den enkeltes forståelse av den. I den militære profesjonen står verdier sentralt, og skal bli en integrert del av den enkeltes identitet og en rettesnor i all tjeneste - under og etter utdanning. Å dyrke frem rette verdier og karakterstyrke er sentralt i den utviklingen Krigsskolen gir den enkelte Definisjon av kompetanse En kompetanse er en kombinasjon av kunnskap, kvalifikasjoner og kompetanse som en fagperson må dokumentere, og som er avgjørende for at han eller hun kan utføre arbeidet effektivt. Definisjon av kjernekompetanse Kjernekompetansene angitt i dette dokumentet er definert for fagpersoner på mellomniv

 • Yamarin 63 br.
 • Colosseum fysioterapi.
 • Flank steak tilberedning.
 • Tryg forsikring veteranbil.
 • Stadtwerke weiden stellenangebote.
 • No me quiero casar.
 • Picnic alternative.
 • Castillo de rheinstein.
 • Arabisk ørkenkatt.
 • Omar pizza lillehammer.
 • Nelly man kontakt.
 • Stickningar i benen.
 • Tyler hoechlin imdb.
 • Ricossa piemonte barbera.
 • Sensio xsetup.
 • Artikulere kryssord.
 • Dr kreuzer köln.
 • Pulsen dunker i hele kroppen.
 • Hvordan lage egne vinetiketter.
 • Chess viderekoble nummer.
 • Blomsterbutikk vulkan.
 • Ntv jobs.
 • Silke heydrich marte heydrich.
 • Giovani pris.
 • Aldi vruchtenmix.
 • Straffbart å true med anmeldelse.
 • Eddp drogtest.
 • Event werkstatt kommende veranstaltungen.
 • G16 landslag.
 • Hochwasserkarte leipzig.
 • Ray ban brille.
 • Rocket league tournament saturday.
 • Annaberg buchholz veranstaltungskalender.
 • Separasjon bo sammen.
 • Norwegian spirit nettbutikk.
 • Wifi strømnettet.
 • Kreisliga c darmstadt.
 • Kjente taler.
 • Opferfest geschichte ibrahim für kinder.
 • Mobbing text für schüler.
 • Sängerin saarland gesucht.